A A A A A
Facebook Instagram Twitter
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok

1 Letopisu ๑๙1
สงคราม กับ คน อัม โมน และ คนซีเรีย ( 2 ซม อ 10 : 1 - 19 ) และ อยู่ ต่อ มา ภายหลัง นี้ นา หา ช กษัตริย์ ของ คน อัม โมน สิ้นพระชนม์ และ โอรส ของ พระองค์ ได้ ขึ้น ครอบครอง แทน
2
และ ดา วิด ตรัส ว่า " เรา จะ แสดง ความ เมตตา ต่อ ฮา นูน โอรส ของ นา หา ช เพราะว่า บิดา ของ ท่าน ได้ แสดง ความ เมตตา ต่อ เรา " ดา วิด จึง ทรง ส่ง ผู้ สื่อสาร ไป เล้าโลม ท่าน เกี่ยว กับ บิดา ของ ท่าน และ ข้าราชการ ของ ดา วิด ก็ มายัง ฮา นูน ใน แผ่นดิน ของ คน อัม โมน เพื่อ จะ เล้าโลม ท่าน
3
แต่ บรรดา เจ้านาย ของ คน อัม โมน ทูล ฮา นูน ว่า " พระองค์ ดำริ ว่า ดา วิด ส่ง ผู้ เล้าโลม มา หา พระองค์ เพราะ นับถือ พระราช บิดา ของ พระองค์ เช่น นั้น หรือ ข้าราชการ ของ ท่าน มา หา พระองค์ เพื่อ ค้น หา และ คว่ำ และ สอดแนม แผ่นดิน มิ ใช่ หรือ "
4
ฮา นูน จึง จับ ข้าราชการ ของ ดา วิด และ โกน เขา เสีย และ ตัด เครื่อง แต่ง กาย ของ เขา ออก เสีย ที่ ตรง กลาง ตรง ตะโพก แล้ว ปล่อยตัว ไป
5
เมื่อ มี บาง คน ไป ทูล ดา วิด ถึง เรื่อง คน เหล่า นั้น พระองค์ ก็ ทรง ใช้ ให้ ไป รับ เขา เพราะ คน เหล่า นั้น อาย มาก และ กษัตริย์ ตรัส ว่า " จง พัก อยู่ ที่ เมือง เยรีโค จนกว่า เครา ของ ท่าน ทั้งหลาย จะ ขึ้น แล้ว จึง ค่อย กลับ มา "
6
เมื่อ คน อัม โมน เห็น ว่า เขา ทั้งหลาย เป็น ที่ เกลียด ชัง แก่ ดา วิด ฮา นูน และ คน อัม โมน จึง ส่ง เงิน หนึ่ง พัน ตะ ลัน ต์ไป จ้าง รถ รบ และ พล ม้า จาก เม โสโปเต เมีย จาก ซีเรียมาอา คาห์ และ จากโศบาห์
7
เขา ได้ จ้าง รถ รบ สาม หมื่น สอง พัน คัน และ กษัตริย์ แห่ง เมือง มา อา คา ห์กับ กองทัพ ของ ท่าน ผู้ ซึ่ง มา ตั้ง ค่าย อยู่ ที่ หน้า เมือง เม เด บา และ คน อัม โมน ก็ รวบรวม กัน มา จาก หัวเมือง ของ เขา ทั้งหลาย และ มา ทำ สงคราม
8
เมื่อ ดา วิด ทรง ได้ยิน เรื่อง นั้น จึง ใช้ โย อาบ และ กองทัพ ทแกล้ว ทหาร ทั้งสิ้น ไป
9
คน อัม โมน ออก มา จัด ทัพ ตรง หน้า ประตู เมือง และ บรรดา กษัตริย์ ที่ ยก มา อยู่ ที่ ชนบท กลางแจ้ง ต่างหาก
10
เมื่อ โย อาบ เห็น ว่าการ ศึก นั้น ขนาบ อยู่ ข้าง หน้า และ ข้าง หลัง ท่าน จึง คัด เอา จาก บรรดา คน อิส รา เอลที่สรร ไว้ แล้ว และ จัด ทัพ เข้าไป ต่อสู้ คนซีเรีย
11
ส่วน คน ของ ท่าน ที่ เหลือ อยู่ ท่าน ก็ มอบ ไว้ ใน การ บังคับบัญชา ของ อา บี ชัย น้อง ชาย ของ ท่าน คน เหล่า นั้น ก็ จัด เข้า สู้ กับ คน อัม โมน
12
และ ท่าน พูด ว่า " ถ้า กำลัง คน ซีเรียแข็ง เหลือกำลัง ของ เรา แล้ว เจ้า จง ช่วย เรา แต่ ถ้า กำลัง คน อัม โมน แข็ง เกิน กำลัง ของ เจ้า เรา จะ ช่วย เจ้า
13
จง มีค วาม กล้า หาญ เถิด และ ให้ เรา ประพฤติ ตัวอย่าง กล้า หาญ เพื่อ ชน ชาติ ของ เรา และ เพื่อ หัวเมือง ของ พระเจ้า ของ เรา และ ขอ พระ เยโฮ วาห์ทรง กระทำ สิ่ง ที่ ชอบ พระทัย ใน สาย พระ เนตร ของ พระองค์ เถิด "
14
ดังนั้น โย อาบ และ ประชาชน ผู้ อยู่ กับ ท่าน ได้ เข้า มา ใกล้ ข้าง หน้า คน ซีเรียเพื่อ สู้ รบ กัน และ เขา ทั้งหลาย ก็ แตก หนี ไป ต่อหน้า ท่าน
15
และ เมื่อ คน อัม โมน เห็น ว่า คน ซีเรียหนีไป แล้ว เขา ก็ หนี ไป ให้ พ้น หน้า อา บี ชัย น้อง ชาย ของ โย อาบ ด้วย และ เข้าไป ใน เมือง แล้ว โย อาบ ก็ กลับ มายัง เยรูซา เล็ม
16
แต่ เมื่อ คน ซีเรียเห็น ว่า เขา พ่าย แพ้ แก่ อิส ราเอล เขา จึง ส่ง ผู้ สื่อสาร ไป นำ คน ซีเรียซึ่งอ ยู่ ฟาก แม่น้ำ ข้าง โน้น ออก มา มี โชฟัค ผู้ บังคับบัญชา กองทัพ ของ ฮา ดัด เอ เซอร์เป็น หัวหน้า ของ เขา ทั้งหลาย
17
ดา วิด ทรง นำ การ สู้ รบ เอง และ เมื่อ มีค นก ราบ ทูล ดา วิด พระองค์ ก็ ทรง รวม อิส รา เอลทั้ง สิ้น เข้า ด้วย กัน และ ข้าม แม่น้ำ จอ ร์แดน มา หา เขา และ จัด ทัพ ต่อสู้ กับ เขา และ เมื่อ ดา วิด ทรง จัด ทัพ เข้า ต่อสู้ กับ คนซีเรีย เขา ทั้งหลาย ต่อสู้ กับ พระองค์
18
และ คน ซี เรียก็หนี ไป ต่อหน้า อิส ราเอล และ ดา วิด ทรง ประหาร คน ซีเรียคือ คน ของ รถ รบ เจ็ด พัน คน และ ทหาร ราบ สี่ หมื่น คน และ ฆ่า โชฟัค ผู้ บัญชาการ กองทัพ ของ เขา ทั้งหลาย ด้วย
19
และ เมื่อ ผู้ รับ ใช้ ของ ฮา ดัด เอ เซอร์เห็น ว่า เขา พ่าย แพ้ ต่อ อิส ราเอล เขา ก็ ยอม ทำ สันติภาพ กับ ดา วิด และ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของ พระองค์ คน ซีเรียจึง ไม่ ช่วย คน อัม โมน อีก ต่อ ไป1 Letopisu ๑๙:1
1 Letopisu ๑๙:2
1 Letopisu ๑๙:3
1 Letopisu ๑๙:4
1 Letopisu ๑๙:5
1 Letopisu ๑๙:6
1 Letopisu ๑๙:7
1 Letopisu ๑๙:8
1 Letopisu ๑๙:9
1 Letopisu ๑๙:10
1 Letopisu ๑๙:11
1 Letopisu ๑๙:12
1 Letopisu ๑๙:13
1 Letopisu ๑๙:14
1 Letopisu ๑๙:15
1 Letopisu ๑๙:16
1 Letopisu ๑๙:17
1 Letopisu ๑๙:18
1 Letopisu ๑๙:19


1 Letopisu 1 / 1Let 1
1 Letopisu 2 / 1Let 2
1 Letopisu 3 / 1Let 3
1 Letopisu 4 / 1Let 4
1 Letopisu 5 / 1Let 5
1 Letopisu 6 / 1Let 6
1 Letopisu 7 / 1Let 7
1 Letopisu 8 / 1Let 8
1 Letopisu 9 / 1Let 9
1 Letopisu 10 / 1Let 10
1 Letopisu 11 / 1Let 11
1 Letopisu 12 / 1Let 12
1 Letopisu 13 / 1Let 13
1 Letopisu 14 / 1Let 14
1 Letopisu 15 / 1Let 15
1 Letopisu 16 / 1Let 16
1 Letopisu 17 / 1Let 17
1 Letopisu 18 / 1Let 18
1 Letopisu 19 / 1Let 19
1 Letopisu 20 / 1Let 20
1 Letopisu 21 / 1Let 21
1 Letopisu 22 / 1Let 22
1 Letopisu 23 / 1Let 23
1 Letopisu 24 / 1Let 24
1 Letopisu 25 / 1Let 25
1 Letopisu 26 / 1Let 26
1 Letopisu 27 / 1Let 27
1 Letopisu 28 / 1Let 28
1 Letopisu 29 / 1Let 29