A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

1 Královská 121
A Rechaveám se odebral v Šechem, neboť v Šechem přibyl všechen Isráél uvést ho v kralování;
2
to jak uslyšel Jároveám, syn Nevátův (neboť on ještě byl v Egyptě, kam utekl před tváří Šalomouna, krále, a v Egyptě se Jároveám usídlil,
3
i poslali a dali ho povolat ), stalo se, že přišel Jároveám a všechno sejití Isráélovo a promluvili k Rechaveámovi výrokem:
4
Tvůj otec učinil naše jho tvrdým, ty však nyní ulev na tvrdé službě tvému otci a na našem těžkém jhu, jež na nás uvalil, a budeme ti sloužit.
5
I řekl k nim: Jděte; ještě tři dni a vraťte se ke mně. I odešli - lid.
6
A král Rechaveám se jal radit se starci, kteří stávali při tváři Šalomouna, jeho otce, za jeho zůstávání na živ u, výrokem: Jak vy radíte odpovědět tomuto lidu?
7
I promluvili k němu výrokem: Budeš-li se dnes tomuto lidu projevovat služebníkem a sloužit jim a odpovídat a mluvit k nim vlídnými slovy, pak ti budou služebníky po všechny dni.
8
Opustil však radu starců, jíž mu poradili, a jal se radit s mladíky, kteří s ním vyrostli, kteří byli těmi, již stáli před jeho tváří,
9
a řekl k nim: Co radíte vy, a ť můžeme odpovědět tomuto lidu, těm, kteří ke mně promluvili výrokem: ulev na jhu, jež na nás uvalil tvůj otec?
10
A ti mladíci, kteří s ním vyrostli, k němu promluvili výrokem: Takto musíš říci tomuto lidu, těm, kteří k tobě promluvili výrokem: tvůj otec ztížil naše jho, ty však nám ulev, - takto k nim musíš mluvit: Můj malík ztloustne nad kyčle mého otce,
11
takže tedy: Můj otec na vás naložil těžké jho a já na vaše jho budu přidávat; můj otec vás trestal biči a já vás budu trestat štíry.
12
Přišli tedy, Jároveám a všechen lid, k Rechaveámovi v třetí den podle toho, co král promluvil výrokem: V třetí den se ke mně vraťte,
13
a král lidu odpověděl tvrdě, neboť opustil radu starců, jíž mu poradili,
14
a promluvil k nim podle rady mladíků výrokem: Můj otec ztížil vaše jho a já na vaše jho budu přidávat; můj otec vás trestal biči a já vás budu trestat štíry.
15
Král tedy nenaklonil sluch k lidu, neboť ze strany Hospodina nastal obrat za účelem uskutečnění jeho slova, jež Hospodin vyslovil skrze Achijju, Šílóního, k Jároveámovi, synu Nevátovu.
16
Když tedy všechen Isráél shledal, že k nim král nenaklonil sluch, odpověděli - lid - králi výrokem: Co nám je podílem v Dávidovi? Ani dědictví v synu Jíšajovu! K tvým stanům, Isráéli! Nyní si hleď svého domu, Dávide! I odešel Isráél k svým stanům,
17
a le děti Isráélovy, ty, jež bydlely ve městech Júdových, - nadále nad nimi zůstal králem Rechaveám.
18
I poslal král Rechaveám Adóráma, jenž byl nad robotou, a le naházeli na něho, všechen Isráél, kamení, takže umřel, a král Rechaveám si pospíšil vystoupit na vozidlo k uprchnutí v Jerúsalém.
19
A zůstali - Isráél - ve vzpouře proti domu Dávidovu až po tento den.
20
A jak všechen Isráél uslyšel, že se Jároveám vrátil, stalo se, že poslali a dali ho zavolat do shromáždění a uvedli ho v kralování nade vším Isráélem; nezůstalo následujících dům Dávidův kromě samotného kmene Júdova.
21
A když Rechaveám přišel v Jerúsalém, svolal všechen dům Júdův a kmen Benjámínův, sto a osmdesát tisíc vybraných válečníků k bojování s domem Isráélovým, k navrácení království Rechaveámovi, synu Šalomounovu.
22
A le k Šemaejovi, Božímu muži, se do stalo Boží slovo výrokem:
23
Prones k Rechaveámovi, synu Šalomounovu, králi Júdovu, a ke všemu domu Júdovu a Benjámínovu a ostatku lidu výrok:
24
Takto řekl Hospodin: Nesmíte vystupovat ani bojovat se svými bratry, syny Isráélovými; vraťte se každý k svému domu, neboť tato věc byla vyvolána z mé strany. I uposlechli slova Hospodinova a podle slova Hospodinova se obrátili k odchodu.
25
A Jároveám vybudoval Šechem v pohoří Efrájimově a usídlil se v něm; a vyšel odtamtud a vybudoval Penú-Él.
26
A ve svém srdci si Jároveám řekl: Nyní se kralování bude vracet domu Dávidovu;
27
bude-li tento lid vystupovat k obětování obětí v domě Hospodinově v Jerúsalémě, pak se srdce tohoto lidu vrátí k jejich pánu, k Rechaveámovi, králi Júdovu, a zabijí mě a k Rechaveámovi, králi Júdovu, se vrátí.
28
Král se tedy poradil a zhotovil dvě telata ze zlata a řekl k nim: Máte dost vystupování v Jerúsalém; hle, tvoji bohové, Isráéli, kteří tě vyvedli ze země Egypta!
29
A umístil jedno v Béth-Élu a jedno dal v Dán;
30
a tato věc nastala k hříchu, i jali se chodit, lid, před jedno až po Dán.
31
A zřídil dům výšin a zřídil kněží ze všech tříd lidu, kteří nebyli ze synů Lévího;
32
i uspořádal Jároveám slavnost, v osmém měsíci, v patnáctý den měsíce, jako slavnost v Júdovi, a jal se vznášet na oltáři - tak činil v Béth-Élu - k obětování telatům, jež zhotovil, a v Béth-Élu postavil kněží výšin, jež zřídil.
33
I jal se vznášet na oltáři, jejž zřídil v Béth-Élu, v patnáctý den, v osmém měsíci, jejž ze svého srdce vymyslil; uspořádal tedy dětem Isráélovým slavnost a na oltáři se jal vznášet, aby obracel v kouř.1 Královská 12:1

1 Královská 12:2

1 Královská 12:3

1 Královská 12:4

1 Královská 12:5

1 Královská 12:6

1 Královská 12:7

1 Královská 12:8

1 Královská 12:9

1 Královská 12:10

1 Královská 12:11

1 Královská 12:12

1 Královská 12:13

1 Královská 12:14

1 Královská 12:15

1 Královská 12:16

1 Královská 12:17

1 Královská 12:18

1 Královská 12:19

1 Královská 12:20

1 Královská 12:21

1 Královská 12:22

1 Královská 12:23

1 Královská 12:24

1 Královská 12:25

1 Královská 12:26

1 Královská 12:27

1 Královská 12:28

1 Královská 12:29

1 Královská 12:30

1 Královská 12:31

1 Královská 12:32

1 Královská 12:331 Královská 1 / 1Krá 1

1 Královská 2 / 1Krá 2

1 Královská 3 / 1Krá 3

1 Královská 4 / 1Krá 4

1 Královská 5 / 1Krá 5

1 Královská 6 / 1Krá 6

1 Královská 7 / 1Krá 7

1 Královská 8 / 1Krá 8

1 Královská 9 / 1Krá 9

1 Královská 10 / 1Krá 10

1 Královská 11 / 1Krá 11

1 Královská 12 / 1Krá 12

1 Královská 13 / 1Krá 13

1 Královská 14 / 1Krá 14

1 Královská 15 / 1Krá 15

1 Královská 16 / 1Krá 16

1 Královská 17 / 1Krá 17

1 Královská 18 / 1Krá 18

1 Královská 19 / 1Krá 19

1 Královská 20 / 1Krá 20

1 Královská 21 / 1Krá 21

1 Královská 22 / 1Krá 22