A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

1 Královská 111
Král Šalomoun si však zamiloval mnoho žen-cizozemek, a to s dcerou faraonovou, - Móávek, Ammónovkyň, Edómek, Cidóňanek, Chittíjek,
2
z národů, o nichž Hospodin k dětem Isráélovým řekl: Nesmíte vstupovat mezi ně, aniž smějí oni vstupovat mezi vás; jistě by vaše srdce nakláněly za svými bohy. Na těch Šalomoun ulpěl láskou,
3
takže měl sedm set žen-princezen a tři sta souložnic, i naklonily jeho ženy jeho srdce,
4
a no, stalo se v době Šalomounova stáří, že jeho ženy naklonily jeho srdce za jinými bohy, takže jeho srdce přestalo být nerozdělené při Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce Dávida, jeho otce,
5
i jal se Šalomoun chodit za Aštóreth, bohyní Cidóním, a za Milkómem, hnusností Ammóním;
6
jal se tedy Šalomoun činit, co bylo zlé v očích Hospodinových, a přestal Hospodina plně následovat jako Dávid, jeho otec.
7
Tehdy Šalomoun zbudoval výšinu Kemóšovi, hnusnosti Móáva, na hoře, jež je před Jerúsalémem, a Mólechovi, hnusnosti dětí Ammónových,
8
a tak učinil pro všechny své ženy, cizozemky zakuřující a obětující svým bohům.
9
I popudil se Hospodin proti Šalomounovi, že se jeho srdce odklonilo z blízkosti Hospodina, Boha Isráélova, jenž se mu dvakrát ukázal
10
a o této věci mu rozkázal, že nemá chodit za jinými bohy, a le nedodržel, co Hospodin rozkázal.
11
Hospodin tedy Šalomounovi řekl: Protože se toto při tobě vyskytlo, že jsi nedodržel mou smlouvu a mé ustanovení, jímž jsem na tebe vložil povinnost, chci odtrhnout zajisté od tebe tvé kralování a dát je tvému služebníku;
12
ale vzhledem k Dávidovi, tvému otci, to nebudu činit v tvých dnech. Budu je vytrhovat z ruky tvého syna;
13
jen že nebudu odtrhovat celé tvé království - jeden kmen tvému synu chci dát vzhledem k Dávidovi, tvému otci, a vzhledem k Jerúsalému, jejž jsem vyvolil.
14
A Hospodin Šalomounovi vzbudil protivníka, Hadada, Edómího; ten byl ze semene králova v Edómu.
15
Stalo se totiž při Dávidově pobytu v Edómu, když Jóáv, velitel vojska, vystoupil pohřbívat zabité, že všechny mužského pohlaví v Edómu pobil
16
(neboť tam Jóáv, a všechen Isráél, zůstal šest měsíců až do vytětí všech mužského pohlaví v Edómu),
17
a le Hadad utekl, on a s ním někteří Edómijjím ze služebníků jeho otce, aby přišli do Egypt a; tehdy byl Hadad malý hoch.
18
Povstali tedy z Midjánu a přišli do Párán u a vzali některé z Páránu s sebou a přišli do Egypt a k faraonovi, králi Egypta; ten mu dal dům a určil pro něho stravu a dal mu po zem ek.
19
A Hadad našel v očích faraonových velikou přízeň, takže mu za ženu dal sestru své ženy, sestru Tachpenés, královny,
20
a sestra Tachpenés mu porodila Genuvatha, jeho syna, a toho Tachpenés vychovala uvnitř faraonova domu, takže se Genuvath do stal mezi faraonovy syny.
21
A když Hadad v Egyptě uslyšel, že Dávid ulehl se svými otci a že Jóáv, velitel vojska, je mrtev, řekl Hadad k faraonovi: Propusť mě, a ť mohu odejít do své země.
22
A farao mu řekl: Čehopak jsi ty u mne potřeben, že, hle, chceš odejít do své země? I řekl: Ne, nýbrž aby s mě, ať je jakkoli, ráčil propustit.
23
Ještě mu Bůh vzbudil protivníka, Rezóna, syna Eljádova, jenž utekl z blízkosti Hadad-ezera, krále Cóvy, svého pána,
24
a shromáždil k sobě muže a stal se, při Dávidově zabíjení jich, velitelem bandy záškodníků, i odešli v Damašek a usídlili se tam a ujali se v Damašku kralování.
25
A na všechny dni Šalomounovy se stal Isráélovi protivníkem, jako svízel, jíž byl Hadad; i zhnusilo se mu v Isráélovi a ujal se kralování nad Arámem.
26
A proti králi také pozvedl ruku Jároveám, syn Nevátův, Efráthí z Cerédy (a jméno jeho matky Cerúá, vdova ), služebník Šalomounův;
27
a toto byla příčina, že ruku proti králi pozvedl: Šalomoun se jal vybudovávat Milló a uzavírat mezeru města Dávida, jeho otce;
28
a ten muž, Jároveám, byl zdatný silák, a když si Šalomoun toho mladíka všiml, jak on vykonával práci, pověřil ho dozorem při vší robotě domu Josefova.
29
A v onen čas se stalo, že Jároveám vyšel z Jerúsaléma, a cestou ho zastihl Achijjá, Šílóní, prorok, a ten se byl přioděl novým pláštěm; a oni dva byli v poli o samotě.
30
A Achijjá se chytil za ten nový plášť, jenž byl na něm, a roztrhal jej - dvanáct útržků -
31
a řekl Jároveámovi: Vezmi si deset útržků, neboť Hospodin, Bůh Isráélův, řekl takto: Hle, chystám se vytrhnout království z ruky Šalomounovy a deset kmenů chci dát tobě
32
(a jeden kmen bude zůstávat jemu vzhledem k mému nevolníku Dávidovi a vzhledem k Jerúsalému, městu, v němž jsem našel zálibu, ze všech kmenů Isráélových),
33
protože mě opustili a jali se klanět Aštóreth, bohyni Cidóním, a Kemóšovi, bohu Móáva, a Milkómovi, bohu dětí Ammónových, a přestali chodit mými cestami k vykonávání toho, co je v mých očích správné, totiž mých ustanovení a mých předpisů, jako Dávid, jeho otec.
34
Nebudu však brát všechno kralování z jeho ruky, neboť ho po všechny dni jeho života chci ponechat vládcem, vzhledem k Dávidovi, svému nevolníku, jehož jsem vyvolil, jenž mé rozkazy a má ustanovení zachoval,
35
nýbrž chci vzít království z ruky jeho syna a dát je - deset kmenů - tobě,
36
a jeho synu chci ponechat jeden kmen, aby zůstávala lampa Dávidovi, mému nevolníku, po všechny dni před mou tváří v Jerúsalémě, městě, jež jsem si vyvolil k vložení tam svého jména.
37
Tebe pak chci vzít, a by s kraloval podle všeho, čeho bude žádostiva tvá duše, a by s byl králem nad Isráélem;
38
a jestliže budeš poslušen všeho, co ti budu rozkazovat, a chodit mými cestami a činit, co je správné v mých očích, k zachovávání mých ustanovení a mých rozkazů podle toho, co činil Dávid, můj nevolník, stane se, že zůstanu s tebou a zbuduji ti stálý dům, jako jsem zbudoval Dávidovi, a budu ti svěřovat Isráéle.
39
Vzhledem k tomuto totiž chci símě Dávidovo pokořit, ale ne na všechny dni.
40
A Šalomoun chtěl Jároveáma usmrtit, a le Jároveám vstal a utekl do Egypt a k Šíšakovi, králi Egypta, a až do smrti Šalomounovy v Egyptě zůstal.
41
A ostatní věci Šalomounovy a vše, co vykonal, a jeho moudrost - zda ne jsou ony vy psány na knize věcí Šalomounových?
42
A dní, co Šalomoun v Jerúsalémě kraloval nade vším Isráélem, bylo čtyřicet let;
43
i ulehl Šalomoun se svými otci a byl pohřben ve městě Dávida, svého otce. A kralování se místo něho ujal Rechaveám, jeho syn.1 Královská 11:1

1 Královská 11:2

1 Královská 11:3

1 Královská 11:4

1 Královská 11:5

1 Královská 11:6

1 Královská 11:7

1 Královská 11:8

1 Královská 11:9

1 Královská 11:10

1 Královská 11:11

1 Královská 11:12

1 Královská 11:13

1 Královská 11:14

1 Královská 11:15

1 Královská 11:16

1 Královská 11:17

1 Královská 11:18

1 Královská 11:19

1 Královská 11:20

1 Královská 11:21

1 Královská 11:22

1 Královská 11:23

1 Královská 11:24

1 Královská 11:25

1 Královská 11:26

1 Královská 11:27

1 Královská 11:28

1 Královská 11:29

1 Královská 11:30

1 Královská 11:31

1 Královská 11:32

1 Královská 11:33

1 Královská 11:34

1 Královská 11:35

1 Královská 11:36

1 Královská 11:37

1 Královská 11:38

1 Královská 11:39

1 Královská 11:40

1 Královská 11:41

1 Královská 11:42

1 Královská 11:431 Královská 1 / 1Krá 1

1 Královská 2 / 1Krá 2

1 Královská 3 / 1Krá 3

1 Královská 4 / 1Krá 4

1 Královská 5 / 1Krá 5

1 Královská 6 / 1Krá 6

1 Královská 7 / 1Krá 7

1 Královská 8 / 1Krá 8

1 Královská 9 / 1Krá 9

1 Královská 10 / 1Krá 10

1 Královská 11 / 1Krá 11

1 Královská 12 / 1Krá 12

1 Královská 13 / 1Krá 13

1 Královská 14 / 1Krá 14

1 Královská 15 / 1Krá 15

1 Královská 16 / 1Krá 16

1 Královská 17 / 1Krá 17

1 Královská 18 / 1Krá 18

1 Královská 19 / 1Krá 19

1 Královská 20 / 1Krá 20

1 Královská 21 / 1Krá 21

1 Královská 22 / 1Krá 22