A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

1 Mojžíšova 221
A po těchto věcech se stalo, že Bůh Abráháma vyzkoušel; i řekl k němu: Abráháme! A řekl: Hle, já.
2
I řekl: Nuže, vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Isáka, a odeber se ty do země Mórijjáh a tam ho na jedné z hor, o níž k tobě chci říci, vznes za vzestupnou oběť.
3
A Abráhám za jitra časně vstal a osedlal svého osla, i vzal s sebou dva své sluhy a Isáka, svého syna, a naštípal dříví k vzestupné oběti a vstal a odebral se k místu, o němž mu Bůh řekl.
4
V třetí den - tu pozvedl Abráhám své oči a uviděl z daleka to místo
5
a k svým sluhům Abráhám řekl: Vy zůstaňte zde s oslem a já a hoch půjdeme tamto, kde se chceme poklonit a vrátit se k vám.
6
A Abráhám vzal dříví k vzestupné oběti a naložil na Isáka, svého syna, a ve svou ruku vzal oheň a nůž; a šli oni dva spolu.
7
A Isák k Abráhámovi, svému otci, promluvil a řekl: Můj otče! I řekl: Hle, já, můj synu. A řekl: Hle, oheň a dříví, a kde dobytče k vzestupné oběti?
8
A Abráhám řekl: Bůh si dobytče k vzestupné oběti bude umět opatřit, můj synu. A šli oni dva spolu.
9
A když přišli na to místo, o němž mu byl Bůh řekl, zbudoval tam Abráhám oltář a narovnal dříví, i svázal Isáka, svého syna, a položil ho na oltář shora na dříví;
10
a Abráhám vztáhl svou ruku a vzal nůž k utracení svého syna.
11
Tu na něho z nebes zavolal Anděl Hospodinův a řekl: Abráháme, Abráháme! I řekl: Hle, já.
12
A řekl: Nemusíš vztahovat svou ruku na hocha a nemusíš mu učinit nic, neboť nyní vím, že jsi ty ctitelem Boha, když jsi mi neodepřel svého syna, svého jediného.
13
A Abráhám pozvedl své oči a pohleděl, a hle, vzadu v houští za své rohy uváznuvší beran; a Abráhám tam zašel a toho berana vzal a vznesl za vzestupnou oběť místo svého syna.
14
A Abráhám nazval jméno toho místa Hospodin umí opatřit; jakož se dnes říká: Na hoře Hospodinově se bude opatřovat.
15
A Anděl Hospodinův na Abráháma zavolal z nebes po druhé
16
a řekl: Sám při sobě jsem přisáhl, - prohlášeno Hospodinem, - že, protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého syna, svého jediného,
17
že ti budu bohatě žehnat a tvé símě velmi množit, jako hvězdy nebes a jako písek, jenž je na břehu moře, a tvé símě se bude zmocňovat brány svých nepřátel;
18
i budou ve tvém semeni žehnány všechny národy země, protože jsi uposlechl na můj hlas.
19
A Abráhám se vrátil k svým sluhům, i vstali a odešli spolu do Beér-ševy. A Abráhám v Beér-ševě bydlel.
20
A po těchto věcech se stalo, že byla Abráhámovi podána zpráva výrokem: Hle, Milká, i ona porodila Náchórovi, tvému bratru, syny:
21
Úce, jeho prvorozeného, a Búze, jeho bratra, a Kemúéla, otce Aráma,
22
a Keseda a Chazóa a Pildáše a Jidláfa a Bethúéla;
23
a Bethúél zplodil Rebeku. Těchto osm porodila Náchórovi, bratru Abráhámovu, Milká;
24
a jeho souložnice, jejíž jméno bylo Reúmá, také porodila, i ona, Tevacha a Gachama a Tachaše a Maachu.1 Mojžíšova 22:1
1 Mojžíšova 22:2
1 Mojžíšova 22:3
1 Mojžíšova 22:4
1 Mojžíšova 22:5
1 Mojžíšova 22:6
1 Mojžíšova 22:7
1 Mojžíšova 22:8
1 Mojžíšova 22:9
1 Mojžíšova 22:10
1 Mojžíšova 22:11
1 Mojžíšova 22:12
1 Mojžíšova 22:13
1 Mojžíšova 22:14
1 Mojžíšova 22:15
1 Mojžíšova 22:16
1 Mojžíšova 22:17
1 Mojžíšova 22:18
1 Mojžíšova 22:19
1 Mojžíšova 22:20
1 Mojžíšova 22:21
1 Mojžíšova 22:22
1 Mojžíšova 22:23
1 Mojžíšova 22:24


1 Mojžíšova 1 / 1Moj 1
1 Mojžíšova 2 / 1Moj 2
1 Mojžíšova 3 / 1Moj 3
1 Mojžíšova 4 / 1Moj 4
1 Mojžíšova 5 / 1Moj 5
1 Mojžíšova 6 / 1Moj 6
1 Mojžíšova 7 / 1Moj 7
1 Mojžíšova 8 / 1Moj 8
1 Mojžíšova 9 / 1Moj 9
1 Mojžíšova 10 / 1Moj 10
1 Mojžíšova 11 / 1Moj 11
1 Mojžíšova 12 / 1Moj 12
1 Mojžíšova 13 / 1Moj 13
1 Mojžíšova 14 / 1Moj 14
1 Mojžíšova 15 / 1Moj 15
1 Mojžíšova 16 / 1Moj 16
1 Mojžíšova 17 / 1Moj 17
1 Mojžíšova 18 / 1Moj 18
1 Mojžíšova 19 / 1Moj 19
1 Mojžíšova 20 / 1Moj 20
1 Mojžíšova 21 / 1Moj 21
1 Mojžíšova 22 / 1Moj 22
1 Mojžíšova 23 / 1Moj 23
1 Mojžíšova 24 / 1Moj 24
1 Mojžíšova 25 / 1Moj 25
1 Mojžíšova 26 / 1Moj 26
1 Mojžíšova 27 / 1Moj 27
1 Mojžíšova 28 / 1Moj 28
1 Mojžíšova 29 / 1Moj 29
1 Mojžíšova 30 / 1Moj 30
1 Mojžíšova 31 / 1Moj 31
1 Mojžíšova 32 / 1Moj 32
1 Mojžíšova 33 / 1Moj 33
1 Mojžíšova 34 / 1Moj 34
1 Mojžíšova 35 / 1Moj 35
1 Mojžíšova 36 / 1Moj 36
1 Mojžíšova 37 / 1Moj 37
1 Mojžíšova 38 / 1Moj 38
1 Mojžíšova 39 / 1Moj 39
1 Mojžíšova 40 / 1Moj 40
1 Mojžíšova 41 / 1Moj 41
1 Mojžíšova 42 / 1Moj 42
1 Mojžíšova 43 / 1Moj 43
1 Mojžíšova 44 / 1Moj 44
1 Mojžíšova 45 / 1Moj 45
1 Mojžíšova 46 / 1Moj 46
1 Mojžíšova 47 / 1Moj 47
1 Mojžíšova 48 / 1Moj 48
1 Mojžíšova 49 / 1Moj 49
1 Mojžíšova 50 / 1Moj 50