A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

1 Mojžíšova 211
A Hospodin se podle toho, co byl řekl, o Sáru postaral; a no, Hospodin Sáře učinil podle toho, co byl promluvil;
2
i otěhotněla a Abráhámovi syna, jeho stáří, porodila Sárá v určený čas, o němž s ním byl promluvil Bůh.
3
A Abráhám jméno svého syna, jenž se mu narodil, jehož mu porodila Sárá, nazval Isák;
4
a Abráhám Isáka, svého syna, ve věku osmi dní obřezal podle toho, co mu byl Bůh rozkázal.
5
A Abráhám byl, když se mu narodil Isák, jeho syn, ve věku sta let.
6
A Sárá řekla: Bůh mi způsobil smích; každý, kdo o tom bude slyšet, bude se smát se mnou.
7
A řekla: Kdo by byl Abráhámovi pověděl: Sárá bude kojit děti! Ano, porodila jsem syna jeho stáří!
8
A dítko rostlo a bylo odstaveno, a Abráhám v den odstavení Isáka uspořádal velikou hostinu.
9
A Sárá uviděla syna Hágáry, Egypťanky, jehož porodila Abráhámovi, posmívajícího se;
10
i řekla Abráhámovi: Vyžeň tuto služebnici i jejího syna, nebude přece syn této služebnice dědit se synem mým, s Isákem.
11
A tato řeč byla v očích Abráhámových pro jeho syna velmi nemilá,
12
a le Bůh k Abráhámovi řekl: Nechť to v tvých očích stran hocha an i stran tvé služebnice není nemilé; vše, co k tobě Sárá řekla - uposlechni na její hlas, neboť símě ti bude nazýváno v Isákovi.
13
A le i syna služebnice - chci ho ustanovit národem, protože on je tvé símě.
14
A Abráhám za jitra časně vstal a vzal chléb a měch vody a dal Hágáře, - položil na její rameno, - i dítko, a propustil ji, i odešla a jala se bloudit v pustině Beér-ševy.
15
A když byla voda z měchu spotřebována, pohodila dítko pod jeden z keřů,
16
a odešla a usedla sama naproti, ve vzdálenost i asi na dostřel luku, neboť si řekla: Nechť nehledím v smrt dítka. Usedla tedy naproti, i pozvedla svůj hlas a zaplakala.
17
A hlas hocha uslyšel Bůh a z nebes na Hágár zavolal Boží Anděl a řekl jí: Co je ti, Hágár? Nemusíš se bát, neboť Bůh uslyšel hlas hocha tam, kde on je.
18
Vstaň, zvedni hocha a uchop ho svou rukou, neboť ho chci ustanovit velikým národem.
19
A Bůh otevřel její oči, i uviděla studnu vody, i odebrala se a naplnila vodou měch a napojila hocha.
20
A s hochem byl Bůh, i vyrostl a usídlil se v pustině a stal se střelcem z luku.
21
I usídlil se v pustině Páranu a jeho matka mu vzala ženu ze země Egypta.
22
A v oné době se stalo, že k Abráhámovi pronesl Avímelech a Píchól, velitel jeho vojska, výrok: Ve všem, co ty činíš, je s tebou Bůh;
23
i přísahej mi nyní zde při Bohu: Budeš-li se dopouštět klamu vůči mně a nebo vůči mému zplozenstvu a nebo vůči mému potomstvu! Podle laskavosti, v níž jsem naložil s tebou, budeš nakládat se mnou a se zemí, v níž ses jako cizinec usídlil.
24
A Abráhám řekl: Já budu přísahat.
25
A Abráhám se s Avímelechem přel o studnu vody, již nevolníci Avímelecha odňali.
26
A Avímelech řekl: Nevím, kdo tuto věc učinil, a ani ty jsi mi neoznámil, aniž jsem já o tom uslyšel, leč teprve dnes.
27
A Abráhám přihnal drobný dobytek a skot a dal Avímelechovi a oni dva uzavřeli smlouvu.
28
A obzvláště postavil Abráhám sedm mladých ovcí ze stáda;
29
a Avímelech k Abráhámovi řekl: Co oněch sedm mladých ovcí - tyto, jež jsi postavil obzvláště?
30
I řekl: Že můžeš přijmout sedm mladých ovcí z mé ruky, aby mi to bylo svědectvím, že jsem tuto studnu vykopal.
31
Proto onomu místu dal i název Beér-ševa, že tam oni dva přisáhli
32
a v Beér-ševě uzavřeli smlouvu. A Avímelech vstal, i Píchól, velitel jeho vojska, a vrátili se do země Pelištím.
33
A Abráhám v Beér-ševě zasadil tamaryšek a jal se tam vzývat jméno Hospodina, věčného BOHA,
34
a v zemi Pelištím bydlel jako cizinec mnoho dní.1 Mojžíšova 21:1
1 Mojžíšova 21:2
1 Mojžíšova 21:3
1 Mojžíšova 21:4
1 Mojžíšova 21:5
1 Mojžíšova 21:6
1 Mojžíšova 21:7
1 Mojžíšova 21:8
1 Mojžíšova 21:9
1 Mojžíšova 21:10
1 Mojžíšova 21:11
1 Mojžíšova 21:12
1 Mojžíšova 21:13
1 Mojžíšova 21:14
1 Mojžíšova 21:15
1 Mojžíšova 21:16
1 Mojžíšova 21:17
1 Mojžíšova 21:18
1 Mojžíšova 21:19
1 Mojžíšova 21:20
1 Mojžíšova 21:21
1 Mojžíšova 21:22
1 Mojžíšova 21:23
1 Mojžíšova 21:24
1 Mojžíšova 21:25
1 Mojžíšova 21:26
1 Mojžíšova 21:27
1 Mojžíšova 21:28
1 Mojžíšova 21:29
1 Mojžíšova 21:30
1 Mojžíšova 21:31
1 Mojžíšova 21:32
1 Mojžíšova 21:33
1 Mojžíšova 21:34


1 Mojžíšova 1 / 1Moj 1
1 Mojžíšova 2 / 1Moj 2
1 Mojžíšova 3 / 1Moj 3
1 Mojžíšova 4 / 1Moj 4
1 Mojžíšova 5 / 1Moj 5
1 Mojžíšova 6 / 1Moj 6
1 Mojžíšova 7 / 1Moj 7
1 Mojžíšova 8 / 1Moj 8
1 Mojžíšova 9 / 1Moj 9
1 Mojžíšova 10 / 1Moj 10
1 Mojžíšova 11 / 1Moj 11
1 Mojžíšova 12 / 1Moj 12
1 Mojžíšova 13 / 1Moj 13
1 Mojžíšova 14 / 1Moj 14
1 Mojžíšova 15 / 1Moj 15
1 Mojžíšova 16 / 1Moj 16
1 Mojžíšova 17 / 1Moj 17
1 Mojžíšova 18 / 1Moj 18
1 Mojžíšova 19 / 1Moj 19
1 Mojžíšova 20 / 1Moj 20
1 Mojžíšova 21 / 1Moj 21
1 Mojžíšova 22 / 1Moj 22
1 Mojžíšova 23 / 1Moj 23
1 Mojžíšova 24 / 1Moj 24
1 Mojžíšova 25 / 1Moj 25
1 Mojžíšova 26 / 1Moj 26
1 Mojžíšova 27 / 1Moj 27
1 Mojžíšova 28 / 1Moj 28
1 Mojžíšova 29 / 1Moj 29
1 Mojžíšova 30 / 1Moj 30
1 Mojžíšova 31 / 1Moj 31
1 Mojžíšova 32 / 1Moj 32
1 Mojžíšova 33 / 1Moj 33
1 Mojžíšova 34 / 1Moj 34
1 Mojžíšova 35 / 1Moj 35
1 Mojžíšova 36 / 1Moj 36
1 Mojžíšova 37 / 1Moj 37
1 Mojžíšova 38 / 1Moj 38
1 Mojžíšova 39 / 1Moj 39
1 Mojžíšova 40 / 1Moj 40
1 Mojžíšova 41 / 1Moj 41
1 Mojžíšova 42 / 1Moj 42
1 Mojžíšova 43 / 1Moj 43
1 Mojžíšova 44 / 1Moj 44
1 Mojžíšova 45 / 1Moj 45
1 Mojžíšova 46 / 1Moj 46
1 Mojžíšova 47 / 1Moj 47
1 Mojžíšova 48 / 1Moj 48
1 Mojžíšova 49 / 1Moj 49
1 Mojžíšova 50 / 1Moj 50