Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

Titovi 1

1

Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, podle víry Božích vyvolených a poznání pravdy, jež[ vede] ke zbožnosti,

2

v naději věčného života, který před věčnými časy zaslíbil Bůh, který[ nikdy] nelže

3

a[ který] v patřičný čas zjevil své slovo skrze kázání, jež mi bylo svěřeno podle nařízení našeho Spasitele Boha,

4

Titovi, [svému] vlastnímu synu v obecné víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a[ od] Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele.

5

Zanechal jsem tě na Krétě z toho důvodu, abys dal do pořádku to, co[ ještě] zbývá, a ustanovil po městech starší, jak jsem ti nařídil.

6

Někdo[ může být starším,] je-li bezúhonný, manžel jedné ženy a má-li věřící děti, které nelze obvinit z bujnosti nebo nepoddajnosti.

7

Neboť biskup musí jakožto Boží správce být bezúhonný, ne samolibý, ne prchlivý, ne pijan, ne rváč, ne ziskuchtivý,

8

ale pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý, zdrženlivý,

9

držící se spolehlivého slova podle toho, jak byl naučen, aby mohl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce.

10

Je totiž mnoho nepoddaných, prázdných mluvků a svůdců mysli, zvláště těch z obřízky,

11

jimž musí být zacpána ústa. Ti rozvracejí celé domy, když pro mrzký zisk vyučují tomu, co se nesmí.

12

Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: "Kréťané[ byli] vždycky lháři, zlá zvěř a líná břicha."

13

Toto svědectví je pravdivé. Proto je přísně kárej, aby byli zdraví ve víře

14

a nezabývali se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy.

15

Čistým[ je] všechno čisté; poskvrněným a nevěřícím však[ není] čisté nic, ale jejich[ vlastní] mysl i svědomí jsou poskvrněné.

16

Vyznávají, že znají Boha, svými skutky[ to] však popírají. Jsou ohavní, nepovolní a nezpůsobilí k jakémukoli dobrému dílu.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998