Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

1 Timoteovi 3

1

Toto slovo[ je] spolehlivé: Dychtí-li někdo po úřadu biskupa, touží po dobré práci.

2

Biskup však musí být bezúhonný, manžel jedné ženy, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný, schopný vyučovat,

3

ne pijan, ne ziskuchtivý[ nebo] rváč, ale vlídný, ne svárlivý, ne lakomec.

4

[Ať] dobře vede svou rodinu a udržuje[ své] děti v poddanosti se vší počestností

5

(vždyť neumí-li někdo vést svůj vlastní dům, jak se postará o Boží církev?);

6

ne čerstvě obrácený, aby nadut[ pýchou] neupadl do ďáblova odsouzení.

7

Musí mít také dobré svědectví od těch venku, aby neupadl do potupy a[ do] ďáblovy pasti.

8

Podobně diakoni[ ať jsou] počestní, ne dvojího jazyka, ne oddávající se příliš vínu, ne ziskuchtiví,

9

[ale] mající tajemství víry v čistém svědomí.

10

A ti ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když budou bez úhony, ať potom slouží.

11

Rovněž manželky[ ať mají] počestné, ne pomlouvačné, [ale] střídmé, ve všem věrné.

12

Diakoni ať jsou manželé jedné ženy, kteří dobře vedou své děti i své domy.

13

Vždyť ti, kdo dobře sloužili jako diakoni, si získávají dobré postavení a velikou smělost ve víře, která je v Kristu Ježíši.

14

Toto ti píši v naději, že k tobě brzy přijdu.

15

Kdybych se však zdržel, [chci,] abys věděl, jak je třeba počínat si v Božím domě, jímž je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy.

16

Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: Bůh byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, viděn anděly, kázán pohanům, uvěřilo se mu na světě a ve slávě byl vzat vzhůru.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998