Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1998

1 Timoteovi 2

1

Především pak žádám, aby se konaly prosby, modlitby, žádosti a díkůčinění za všechny lidi,

2

za krále i[ za] všechny, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti;

3

neboť to[ je] dobré a vzácné v očích našeho Spasitele Boha,

4

který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.

5

[Je] přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

6

který dal sám sebe jako výkupné za všechny na svědectví v patřičný čas,

7

k čemuž jsem byl já postaven za kazatele a apoštola( říkám pravdu v Kristu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě.

8

Proto si přeji, aby se muži modlili na každém místě, zvedajíce svaté ruce bez hněvu a bez pochybování.

9

Podobně také, aby se ženy zdobily upraveným oděvem, s cudností a rozvahou, ne zaplétáním[ vlasů], zlatem, perlami nebo drahým rouchem,

10

ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti.

11

Ať se žena učí v tichosti a s veškerou poddaností.

12

Ženě pak nedovoluji učit ani ovládat[ jejího] muže, ale ať je v tichosti.

13

Vždyť nejdříve byl stvořen Adam, potom Eva.

14

A Adam nebyl oklamán, ale žena byla oklamána a upadla do přestoupení.

15

Bude však ochráněna během rození dětí, zůstanou-li ve víře, lásce a svatosti s rozvahou.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998