Instagram
English
A A A A A
Česká Bible 1947
Marek 9
1
Po šesti dnech vzal Ježíš Petra, Jakuba a Jana a vedl je samotné na vysokou horu do ústraní. Tam se před nimi proměnil.
2
I zaskvěla se jeho roucha a velmi zbělela jako sníh, jak je žádný bělič na zemi nemůže vybíliti.
3
A zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem.
4
A Petr řekl Ježíšovi: „Mistře, dobře je nám zde! Udělejme tři stánky: tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden!“
5
Nevěděl totiž, co mluví, neboť byli polekáni.
6
I udělal se oblak a zastiňoval je, a z oblaku zazněl hlas: „Tento je můj milý Syn, toho poslouchejte!“
7
A když se náhle kolem rozhlédli, neviděli již nikoho, jenom samotného Ježíše u sebe.
8
Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu o tom, co viděli, nepovídali; teprve až vstane Syn člověka z mrtvých.
9
I podrželi si tu věc u sebe, ač uvažovali, co to znamená „až vstane z mrtvých.“
10
I tázali se ho: „Proč tedy říkají [farizeové a] zákonici, že napřed má přijíti Eliáš?“
11
On pak jim odpověděl: „Eliáš přijde napřed a napraví všechno. A co je psáno o Synu člověka, že má mnoho trpěti a býti opovržen?
12
Ale pravím vám: Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim zlíbilo, jak je to o něm psáno.“
13
A když přišel k svým učedníkům, spatřil veliký zástup a okolo nich i zákoníky, jak se s nimi hádají.
14
Jakmile všechen lid spatřil Ježíše, užasl a polekal se; pak běželi k němu a vítali ho.
15
I otázal se jich: „Oč se hádáte mezi sebou?“
16
Jeden ze zástupu mu odpověděl: „Mistře, přivedl jsem k tobě svého syna, má němého ducha
17
a ten jím trhá, kdekoliv ho uchopí, takže sliní a skřípe zuby a ztrne. I řekl jsem tvým učedníkům, aby ho vymítli, ale nemohli.“
18
On jim řekl: „Ó pokolení nevěřící, jak dlouho mám býti s vámi? Jak dlouho mám vás trpěti? Přiveďte ho ke mně!“
19
I přivedli ho. A jakmile ho zlý duch spatřil, hned chlapcem zalomcoval; a on padl na zem, válel se a slinil.
20
I otázal se jeho otce: „Jak je tomu dávno, co se mu to stalo?“ On praví: „Od dětství.
21
Už často ho shodil i do ohně a do vody, aby ho zahubil. Ale zmůžeš-li něco, pomoz nám, slituj se nad námi!“
22
Ježíš mu řekl: „Můžeš-li věřiti, všechno je možno věřícímu.“
23
A hned otec toho chlapce zvolal se slzami: „Věřím, [Pane,] pomoc mé nedůvěře!“
24
Když Ježíš viděl, že se lid sbíhá, přikázal přísně nečistému duchu slovy: „Duchu zlý a němý, já ti rozkazuji, vyjdi z něho a již do něho nevcházej!“
25
I vykřikl, prudce chlapcem zalomcoval a vyšel z něho. On byl jako mrtev, takže mnozí pravili: „Zemřel.“
26
Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozdvihl ho, a on vstal.
27
Když pak vešel do domu, tázali se ho v soukromí jeho učedníci: „Proč my jsme ho nemohli vymítnouti?“
28
On jim řekl: „Takový druh nemůže vyjíti ničím jiným, leda modlitbou [a postem].“
29
Když pak odtud vyšli, ubírali se dále Galilejí, ale nechtěl, aby někdo o tom věděl.
30
Učil pak své učedníky a mluvil k nim: „Syn člověka bude vydán v ruce lidí; a zabijí ho, a když bude zabit, vstane třetího dne z mrtvých.“
31
Ale oni nerozuměli tomu slovu, báli se ho však otázat.
32
I přišli do Kafarnaa. Když byli v domě, tázal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“
33
Oni však mlčeli; neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z nich je větší.
34
I posadil se a povolav k sobě dvanáct, řekl jim: „Chce-li kdo býti prvním, buď ze všech posledním a služebníkem všech!“
35
A vzal dítě, posadil je mezi ně, a objav dítě, řekl jim:
36
„Kdo přijme jedno z takových dětí ve jménu mém, mne přijímá; a kdo mne přijímá, nepřijímá mne, nýbrž Toho, který mě poslal.“
37
I řekl k němu Jan: „Mistře, viděli jsme, jak kdosi v tvém jménu vymítá zlé duchy; poněvadž však s námi nechodí, bránili jsme mu.“
38
Ježíš však řekl: „Nebraňte mu, neboť nikdo, kdo ve jménu mém činí divy, nemůže hned nato zle mluviti o mně!
39
Neboť kdo není proti vám, je pro vás.
40
Vždyť každý, kdo vám podá ve jménu mém číši vody k pití, protože jste Kristovi, vpravdě pravím vám, že neztratí svou odměnu.“
41
„A kdo by pohoršil jednoho z těchto maličkých, kteří věří [ve mne], tomu by bylo lépe, aby byl uvázán mlýnský kámen na jeho hrdlo a s ním aby byl uvržen do moře.
42
A pohoršuje-li tě tvá ruka, utni ji; lépe je ti vejíti do života bez ruky, než s oběma rukama odejíti do pekla v neuhasitelný oheň,
43
[kde jejich červ neumírá a oheň nehasne].
44
A pohoršuje-li tě tvá noha, utni ji; lépe je ti vejiti do života věčného chromému, než s oběma nohama býti uvržen do pekla [v neuhasitelný oheň,
45
kde jejich červ neumírá a oheň nehasne].
46
A pohoršuje-li tě tvé oko, vyloupni je; lépe je ti s jedním okem vejiti do království Božího, než s oběma očima býti uvržen do pekelného ohně,
47
kde jejich červ neumírá a oheň nehasne.
48
Neboť každý bude osolen ohněm [a každá oběť bude osolena solí].“
49
„Užitečná věc je sůl. Stane-li se však sůl neslanou, čím ji osolíte? Mějte v sobě sůl a zachovávejte pokoj mezi sebou!“
Marek 9:1
Marek 9:2
Marek 9:3
Marek 9:4
Marek 9:5
Marek 9:6
Marek 9:7
Marek 9:8
Marek 9:9
Marek 9:10
Marek 9:11
Marek 9:12
Marek 9:13
Marek 9:14
Marek 9:15
Marek 9:16
Marek 9:17
Marek 9:18
Marek 9:19
Marek 9:20
Marek 9:21
Marek 9:22
Marek 9:23
Marek 9:24
Marek 9:25
Marek 9:26
Marek 9:27
Marek 9:28
Marek 9:29
Marek 9:30
Marek 9:31
Marek 9:32
Marek 9:33
Marek 9:34
Marek 9:35
Marek 9:36
Marek 9:37
Marek 9:38
Marek 9:39
Marek 9:40
Marek 9:41
Marek 9:42
Marek 9:43
Marek 9:44
Marek 9:45
Marek 9:46
Marek 9:47
Marek 9:48
Marek 9:49
Marek 1 / Mar 1
Marek 2 / Mar 2
Marek 3 / Mar 3
Marek 4 / Mar 4
Marek 5 / Mar 5
Marek 6 / Mar 6
Marek 7 / Mar 7
Marek 8 / Mar 8
Marek 9 / Mar 9
Marek 10 / Mar 10
Marek 11 / Mar 11
Marek 12 / Mar 12
Marek 13 / Mar 13
Marek 14 / Mar 14
Marek 15 / Mar 15
Marek 16 / Mar 16