A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible 1922

1 Petrův 51
Starších tedy, kteří jsou mezi vámi, napomínám já spolustarší a svědek utrpení Kristových a (proto i) účastník budoucí té slávy, která se zjeví:
2
Paste stádce Boží, které jest u vás, přihlížejíce k němu nikoli z přinucení, nýbrž dobrovolně podle vůle Boží, ani s mrzkou ziskuchtivostí, nýbrž ochotně,
3
ani jako lidé, kteří vládnou pánovitě nad úděly, nýbrž jako ti, kteří jsou vzory stádci;
4
a když se ukáže arcipastýř, obdržíte nevadnoucí korunu slávy.
5
Podobně vy, mladší, buďte poddáni starším. Všichni však oblecte se v pokoru, neboť Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost.
6
Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v čas navštívení,
7
složíce veškerou svou starost na něj, neboť on má péči o vás.
8
Střízliví buďte a bděte, neboť protivník váš ďábel obchází jako lev řvoucí hledaje, koho by pohltil.
9
Jemu odpírejte silni ve víře, vědouce, že totéž utrpení děje se bratrstvu vašemu na světě.
10
Bůh pak všeliké milosti, jenž vás povolal k věčné slávě své v Kristu Ježíši, po krátkém utrpení sám vás zdokonalí, utvrdí a upevní.
11
Jemu (buď) sláva a panování na věky věků, amen!
12
Po Silvánovi, bratru to věrném, jakož soudím, psal jsem vám krátce, abych (vás) napomenul a (vám) osvědčil, že to jest pravá milost Boží, ve které stojíte.
13
Pozdravuje vás spoluvyvolená obec, která jest v Babylóně, a Marek, můj syn.
14
Pozdravte se vespolek políbením svatým. Milost vám všem, kteří jste v Kristu Ježíši. Amen.1 Petrův 5:1
1 Petrův 5:2
1 Petrův 5:3
1 Petrův 5:4
1 Petrův 5:5
1 Petrův 5:6
1 Petrův 5:7
1 Petrův 5:8
1 Petrův 5:9
1 Petrův 5:10
1 Petrův 5:11
1 Petrův 5:12
1 Petrův 5:13
1 Petrův 5:14


1 Petrův 1 / 1Pet 1
1 Petrův 2 / 1Pet 2
1 Petrův 3 / 1Pet 3
1 Petrův 4 / 1Pet 4
1 Petrův 5 / 1Pet 5