A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible 1922

2 Korintským 11
Pavel, apoštol Ježíše Krista (povolaný) skrze vůli Boží, a bratr Timoteus církvi, která jest v Korintě, a všem věřícím, kteří jsou po celé Acháji:
2
Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána Ježíše Krista.
3
Veleben budiž Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy,
4
jenž nás potěšuje ve všelikém soužení našem, abychom mohli těšiti ty, kteří jsou ve všelikém soužení, (a to) útěchou, kterou my sami býváme potěšováni od Boha.
5
Neboť jako utrpení Kristova plynou hojně na nás, tak hojná jest skrze Krista i útěcha naše.
6
Avšak buďto že jsme souženi, (děje se to) pro vaši útěchu a spásu, aneb jsme potěšováni, (jest to) pro vaši útěchu, která se jeví působivou ve snášení týchž utrpení, jež také my trpíme.
7
A (tak) pevná jest naše naděje o vás, neboť víme, že jako jste s námi účastni utrpení, tak (budete účastni) i naší útěchy.
8
Nechceme, bratří, abyste nevěděli o soužení našem, které se (nám) přihodilo v Asii, že jsme (totiž) nesmírně nad svojí sílu byli stiženi, takže jsme ztratili naději i o životě.
9
Ano sami v sobě měli jsme výrok smrti, abychom nespoléhali na sebe, nýbrž na Boha, Křisitele mrtvých,
10
jenž z tak velikého nebezpečenství smrti nás vytrhl a vytrhuje, v něhož doufáme, že také ještě vytrhne,
11
ježto také vy spolupůsobíte pro nás modlitbou, aby z mnoha úst vzdaly se za nás díky z milosti nám udělené skrze mnohé.
12
Neboť to jest naše chlouba: svědectví našeho svědomí, že ve prostnosti a čistotě Boží, nikoli v moudrosti tělesné, nýbrž v milosti Boží jsme život vedli na tom světě, zvláště u vás.
13
Nepíšemeť zajisté vám nic jiného, nežli jste četli a poznali; doufám však, že až do konce budete znáti,
14
jakož jste také poznali nás z části, totiž že jsme vaší chloubou, jako i vy naší v den Pána našeho Ježíše Krista.
15
A v této důvěře chtěl jsem prve k vám přijíti, abyste měli milost druhou,
16
a vámi projíti do Macedonie a opět z Macedonie přijíti k vám a od vás dáti se doprovoditi do Judska.
17
To tedy chtěje jednal jsem lehkovážně? Aneb snad podle těla zamýšlím to, co zamýšlím, tak aby bylo při mně ano i ne?
18
Věrný však jest Bůh, že slovo naše k vám není ano i ne.
19
Neboť Syn Boží, Ježíš Kristus, kterého jsme mezi vámi hlásali my, totiž já a Silván a Timoteus, nestal se ano i ne, nýbrž ano bylo v něm.
20
Všecka totiž zaslíbení Boží (stala se) v něm ano; proto také skrze něho (zaznívá) amen Bohu ke slávě skrze nás.
21
Ten pak, jenž nás utvrzuje s vámi ke Kristu a nás pomazal, jest Bůh,
22
kterýž také si nás poznamenal a dal závdavek Ducha v srdce naše.
23
Já pak Boha vzývám zá svědka na svou duši, že ze šetrnosti k vám jsem nepřišel již do Korintu, nikoli že bychom byli pány vaší víry, nýbrž že jsme spolupůsobci vaší radosti; neboť vírou stojíte pevně.2 Korintským 1:1
2 Korintským 1:2
2 Korintským 1:3
2 Korintským 1:4
2 Korintským 1:5
2 Korintským 1:6
2 Korintským 1:7
2 Korintským 1:8
2 Korintským 1:9
2 Korintským 1:10
2 Korintským 1:11
2 Korintským 1:12
2 Korintským 1:13
2 Korintským 1:14
2 Korintským 1:15
2 Korintským 1:16
2 Korintským 1:17
2 Korintským 1:18
2 Korintským 1:19
2 Korintským 1:20
2 Korintským 1:21
2 Korintským 1:22
2 Korintským 1:23


2 Korintským 1 / 2Kor 1
2 Korintským 2 / 2Kor 2
2 Korintským 3 / 2Kor 3
2 Korintským 4 / 2Kor 4
2 Korintským 5 / 2Kor 5
2 Korintským 6 / 2Kor 6
2 Korintským 7 / 2Kor 7
2 Korintským 8 / 2Kor 8
2 Korintským 9 / 2Kor 9
2 Korintským 10 / 2Kor 10
2 Korintským 11 / 2Kor 11
2 Korintským 12 / 2Kor 12
2 Korintským 13 / 2Kor 13