A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible 1922

Římanům 51
Jsouce tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze Pána našeho Ježíše Krista,
2
skrze něhož jsme obdrželi věrou i přístup k té milosti, ve které stojíme, a honosíme se nadějí ve slávu Boží.
3
A nejen to, nýbrž také se honosíme souženími vědouce, že soužení působí vytrvalost,
4
vytrvalost osvědčení se, osvědčení naději;
5
naděje však nezahanbuje, neboť láska Boží vylita jest v srdcích našich skrze Ducha svatého, kterýž nám byl dán.
6
Neboť proč zemřel Kristus za nás, když jsme byli ještě mdlí, v čas to příhodný, za bezbožné?
7
Vždyť sotva za spravedlivého kdo umírá; za dobrého totiž snad někdo se i odhodlá zemříti.
8
Bůh však ukazuje svou lásku k nám tím, že Kristus zemřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky;
9
mnohem spíše tedy nyní, byvše ospravedlněni krví jeho, budeme uchováni skrze něho od hněvu.
10
Neboť jestli byvše v nelásce, byli jsme smířeni s Bohem smrtí Syna jeho, tím spíše byvše smířeni, budeme zachováni v životě jeho;
11
a nejen to, nýbrž se i honosíme v Bohu skrze Pána našeho Ježíše Krista, skrze něhož nyní jsme došli smíření.
12
Proto jako skrze jednoho člověka hřích přišel na tento svět a skrze hřích smrt, a (jako) tak na všecky lidi smrt přišla, (v něm) všichni zhřešili. -
13
Až do zákona totiž hřích byl na světě, ale hřích se nepřičítal, poněvadž nebylo zákona.
14
Přece však smrt panovala od Adama až do Mojžíše, a (to) nad těmi, kteří nezhřešili přestoupením podobným (přestoupení) Adamovu, jenž jest předobrazem příštího.
15
Avšak ne tak jest to s milodarem, jako s proviněním; neboť jestli proviněním toho jednoho zemřelo jich mnoho, tím spíše milost Boží a dar v milosti jednoho člověka, Ježíše Krista, přišly hojně na mnohé.
16
A ne tak jest to s darem, jako (se stalo) skrze jednoho prohřešivšího se; soud totiž (byl) z jednoho provinění k odsouzení, milodar však jest z mnoha provinění k ospravedlnění.
17
Neboť jestli proviněním jednoho smrt kralovala skrze toho jednoho, mnohem spíše ti, kteří dostávají hojnost milosti a daru ospravedlnění, budou kralovati v životě věčném skrze jednoho, Ježíše Krista.
18
Nuže, jako s proviněním jednoho (přišlo to) na všecky lidi k odsouzení, tak i pravým činem jednoho (přichází to) na všecky lidi k ospravedlnění životodárnému.
19
Neboť jako neposlušností jednoho člověka stalo se jich hříšnými mnoho, tak i poslušností jednoho stane se jich spravedlivými mnoho.
20
Zákon pak přistoupil vedle toho, aby se rozhojnilo provinění; kde však se rozhojnil hřích, (tam) rozhojnila se nad míru milost,
21
aby jako hřích kraloval ve smrti, tak i milost kralovala skrze spravedlnost k životu věčnému skrze Ježíše Krista, Pána našeho.Římanům 5:1
Římanům 5:2
Římanům 5:3
Římanům 5:4
Římanům 5:5
Římanům 5:6
Římanům 5:7
Římanům 5:8
Římanům 5:9
Římanům 5:10
Římanům 5:11
Římanům 5:12
Římanům 5:13
Římanům 5:14
Římanům 5:15
Římanům 5:16
Římanům 5:17
Římanům 5:18
Římanům 5:19
Římanům 5:20
Římanům 5:21


Římanům 1 / Řím 1
Římanům 2 / Řím 2
Římanům 3 / Řím 3
Římanům 4 / Řím 4
Římanům 5 / Řím 5
Římanům 6 / Řím 6
Římanům 7 / Řím 7
Římanům 8 / Řím 8
Římanům 9 / Řím 9
Římanům 10 / Řím 10
Římanům 11 / Řím 11
Římanům 12 / Řím 12
Římanům 13 / Řím 13
Římanům 14 / Řím 14
Římanům 15 / Řím 15
Římanům 16 / Řím 16