A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Brojeva 4

1
BOG je rekao Mojsiju i Aronu:
2
»Izvršite popis Kehatovih potomaka iz Levijevog plemena prema njihovim rodovima i obiteljima.
3
Prebrojite sve muškarce u dobi od trideset do pedeset godina koji mogu služiti u Šatoru sastanka.
4
Služba je Kehatovaca u Šatoru sastanka brinuti se o najsvetijim predmetima.
5
Kad se tabor bude spremao za pokret, Aron i njegovi sinovi ući će u Šator, skinuti zaštitnu zavjesu i njome prekriti Kovčeg saveza.
6
Zatim će to prekriti prekrivačem od finih koža, prostrijeti preko plavu tkaninu i namjestiti šipke za nošenje.
7
Preko stola za svete kruhove prostrijet će plavu tkaninu i na stol staviti tanjure, žlice, pehare i posude za prinose pića. Sveti kruhovi neka također ostanu na stolu.
8
Potom će preko prostrijeti crvenu tkaninu, sve prekriti prekrivačem od glatkih koža i namjestiti šipke za nošenje stola.
9
Uzet će plavu tkaninu i njome pokriti svijećnjak i svjetiljke, škare za fitilj i podloške, i sve posude za opskrbljivanje uljem.
10
Zatim će umotati svijećnjak i sav pribor u prekrivač od glatkih koža i položiti ga na nosila.
11
Preko zlatnog žrtvenika prostrijet će plavu tkaninu pa ga prekriti glatkim kožama i namjestiti šipke za nošenje.
12
Uzet će sve predmete, koji se koriste pri služenju u Svetištu, umotati ih u plavu tkaninu, prekriti glatkim kožama i položiti na nosila.
13
Iz brončanog žrtvenika uklonit će pepeo i preko žrtvenika prostrijeti ljubičastu tkaninu.
14
Zatim će na njega položiti sav pribor koji se koristi za službu kod žrtvenika, uključujući žeravnike, vilice za meso, lopatice i posude. Preko njega će prostrijeti prekrivač od glatkih koža i namjestiti šipke za nošenje.
15
Prije negoli tabor bude spreman za pokret, Aron i njegovi sinovi moraju završiti s pokrivanjem svih dijelova Svetišta i svih svetih predmeta. Tek tada smiju doći Kehatovci koji će nositi stvari pomoću šipki jer ne smiju doticati svete predmete da ne poginu. To su predmeti Šatora sastanka koje Kehatovci trebaju nositi.
16
Eleazar, sin svećenika Arona, vodit će brigu o ulju za svjetiljke, mirisnom kâdu, svakodnevnim žitnim prinosima i ulju za pomazanje. Nadgledat će čitav Sveti šator i sve što je u njemu, čitavo Svetište i sav pribor.«
17
BOG je rekao Mojsiju i Aronu:
18
»Pazite da rodovi Kehatovaca ne budu istrijebljeni iz Levijevog plemena.
19
Ovako postupajte s njima, da ostanu na životu, da ne poginu kad se približe najsvetijim predmetima: neka Aron i njegovi sinovi uđu u Svetište i svakom Kehatovcu odrede što će raditi i što će nositi.
20
Kehatovci ni na tren ne smiju ući i pogledati svete predmete jer će poginuti.«
21
BOG je rekao Mojsiju:
22
»Izvrši i popis Geršonovih potomaka prema njihovim obiteljima i rodovima.
23
Prebroji sve muškarce u dobi od trideset do pedeset godina koji mogu raditi i služiti oko Šatora sastanka.
24
Rodovi Geršonovaca imaju dužnost spremati i prenositi sljedeće stvari:
25
spremat će i prenositi zavjese Svetog šatora, Šator sastanka, prekrivač od tkanine, gornji prekrivač od glatkih koža, zavjese s ulaza u Šator sastanka,
26
zavjese dvorišta oko Svetog šatora i žrtvenika, zavjesu s ulaza u dvorište, konopce i svu opremu koja se koristi uz zavjese. Geršonovci će se pobrinuti za sve što treba oko tih predmeta.
27
Sva njihova služba, bilo prenošenje ili neki drugi posao, neka se obavlja prema zapovijedi Arona i njegovih sinova. Odredit ćete im što trebaju nositi.
28
To je služba Geršonovih rodova oko Šatora sastanka. Obavljat će svoje dužnosti pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.«
29
»Prebroji Merarijeve potomke prema njihovim rodovima i obiteljima.
30
Prebroji sve muškarce u dobi od trideset do pedeset godina koji mogu služiti oko Šatora sastanka.
31
Njihova je dužnost oko Šatora sastanka prenositi sljedeće: okvire Svetog šatora, poprečne šipke, stupove i postolja,
32
kao i stupove dvorišta s postoljima, šatorske kolčiće, konopce, svu opremu i sve što se koristi uz njih. Prema nazivu predmeta odredi im točno što trebaju nositi.
33
Služba je to Merarijevih rodova, sav njihov posao oko Šatora sastanka, pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.«
34
Mojsije, Aron i glavari zajednice prebrojali su Kehatovce prema njihovim rodovima i obiteljima.
35
Svih muškaraca u dobi od trideset do pedeset godina, sposobnih za službu oko Šatora sastanka,
36
prebrojanih prema rodovima, bilo je 2.750.
37
Bio je to popis Kehatovih rodova koji su služili pri Šatoru sastanka. Mojsije i Aron su ih prebrojali po zapovijedi koju je BOG dao preko Mojsija.
38
Prebrojani su i Geršonovci prema svojim obiteljima i rodovima.
39
Svih muškaraca u dobi od trideset do pedeset godina, sposobnih za fizički rad oko Šatora sastanka,
40
prebrojanih prema rodovima i obiteljima, bilo je 2.630.
41
Bio je to popis Geršonovih rodova koji su služili pri Šatoru sastanka. Mojsije i Aron su ih prebrojali po BOŽJOJ zapovijedi.
42
Prebrojani su i Merarijevci prema svojim rodovima i obiteljima.
43
Svih muškaraca u dobi od trideset do pedeset godina, sposobnih za fizički rad oko Šatora sastanka,
44
prebrojanih prema rodovima, bilo je 3.200.
45
Bio je to popis Merarijevih rodova. Mojsije i Aron prebrojali su ih po zapovijedi koju je BOG dao preko Mojsija.
46
Tako su Mojsije, Aron i glavari Izraela prebrojali sve Levite prema njihovim rodovima i obiteljima.
47
Ukupan je broj svih muškaraca u dobi od trideset do pedeset godina, sposobnih za opsluživanje i prenošenje Šatora sastanka,
48
iznosio 8.580.
49
Prema zapovijedi, koju je BOG dao preko Mojsija, svakom je određeno što će raditi i što će prenositi. Tako su popisani, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
Brojeva 4:1
Brojeva 4:2
Brojeva 4:3
Brojeva 4:4
Brojeva 4:5
Brojeva 4:6
Brojeva 4:7
Brojeva 4:8
Brojeva 4:9
Brojeva 4:10
Brojeva 4:11
Brojeva 4:12
Brojeva 4:13
Brojeva 4:14
Brojeva 4:15
Brojeva 4:16
Brojeva 4:17
Brojeva 4:18
Brojeva 4:19
Brojeva 4:20
Brojeva 4:21
Brojeva 4:22
Brojeva 4:23
Brojeva 4:24
Brojeva 4:25
Brojeva 4:26
Brojeva 4:27
Brojeva 4:28
Brojeva 4:29
Brojeva 4:30
Brojeva 4:31
Brojeva 4:32
Brojeva 4:33
Brojeva 4:34
Brojeva 4:35
Brojeva 4:36
Brojeva 4:37
Brojeva 4:38
Brojeva 4:39
Brojeva 4:40
Brojeva 4:41
Brojeva 4:42
Brojeva 4:43
Brojeva 4:44
Brojeva 4:45
Brojeva 4:46
Brojeva 4:47
Brojeva 4:48
Brojeva 4:49
Brojeva 1 / Bro 1
Brojeva 2 / Bro 2
Brojeva 3 / Bro 3
Brojeva 4 / Bro 4
Brojeva 5 / Bro 5
Brojeva 6 / Bro 6
Brojeva 7 / Bro 7
Brojeva 8 / Bro 8
Brojeva 9 / Bro 9
Brojeva 10 / Bro 10
Brojeva 11 / Bro 11
Brojeva 12 / Bro 12
Brojeva 13 / Bro 13
Brojeva 14 / Bro 14
Brojeva 15 / Bro 15
Brojeva 16 / Bro 16
Brojeva 17 / Bro 17
Brojeva 18 / Bro 18
Brojeva 19 / Bro 19
Brojeva 20 / Bro 20
Brojeva 21 / Bro 21
Brojeva 22 / Bro 22
Brojeva 23 / Bro 23
Brojeva 24 / Bro 24
Brojeva 25 / Bro 25
Brojeva 26 / Bro 26
Brojeva 27 / Bro 27
Brojeva 28 / Bro 28
Brojeva 29 / Bro 29
Brojeva 30 / Bro 30
Brojeva 31 / Bro 31
Brojeva 32 / Bro 32
Brojeva 33 / Bro 33
Brojeva 34 / Bro 34
Brojeva 35 / Bro 35
Brojeva 36 / Bro 36