A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Brojeva 13

1
BOG je rekao Mojsiju:
2
»Pošalji ljude da izvide zemlju Kanaan koju dajem Izraelcima. Iz svakog plemena pošalji jednoga glavara.«
3
I Mojsije ih je, na BOŽJU zapovijed, poslao u izvidnicu iz pustinje Paran. Svi su oni bili vođe Izraelaca,
4
a ovo su njihova imena: Iz Rubenovog plemena: Šamua, Zakurov sin.
5
Iz Šimunovog plemena: Šafat, Horijev sin.
6
Iz Judinog plemena: Kaleb, Jefuneov sin.
7
Iz Isakarovog plemena: Igal, Josipov sin.
8
Iz Efrajimovog plemena: Hošea , Nunov sin.
9
Iz Benjaminovog plemena: Palti, Rafuov sin.
10
Iz Zebulunovog plemena: Gadiel, Sodijev sin.
11
Iz Josipovog, to jest Manašeovog plemena: Gadi, Susijev sin.
12
Iz Danovog plemena: Amiel, Gemalijev sin.
13
Iz Ašerovog plemena: Setur, Mikaelov sin.
14
Iz Naftalijevog plemena: Nahbi, Vofsijev sin.
15
Iz Gadovog plemena: Geuel, Makijev sin.
16
Imena su to ljudi koje je Mojsije poslao da izvide zemlju, a Hošei, Nunovom sinu, Mojsije je dao ime Jošua.
17
Kad ih je Mojsije poslao da izvide zemlju Kanaan, rekao im je: »Idite kroz kraj Negev pa dalje u gorski kraj.
18
Pogledajte kakva je zemlja i kakvi su ljudi koji u njoj žive. Jesu li jaki ili slabi? Ima li ih malo ili mnogo?
19
Je li zemlja u kojoj žive dobra ili loša? Jesu li gradovi u kojima žive bez zidina ili utvrđeni?
20
Je li tlo plodno ili neplodno? Ima li drveća ili nema? Potrudite se donijeti plodove te zemlje.« (A bilo je vrijeme sazrijevanja prvoga grožđa.)
21
Tako su otišli i izvidjeli zemlju od pustinje Cin sve do grada Rehoba, prema Hamatu.
22
Otišli su kroz kraj Negev i stigli do grada Hebrona, gdje su živjeli Anakovi potomci Ahiman, Šešaj i Talmaj. (Hebron je izgrađen sedam godina prije Soana u Egiptu.)
23
Kad su došli u klanac Eškol, odrezali su lozu na kojoj je bio jedan jedini grozd pa ga stavili na motku koju su nosila dvojica. Ponijeli su sa sobom i šipka i smokava.
24
(Taj je klanac prozvan Eškol upravo zbog grozda koji su Izraelci ondje odrezali.)
25
Nakon četrdeset dana, vratili su se iz izviđanja zemlje.
26
Došli su Mojsiju i Aronu te cijeloj izraelskoj zajednici u Kadešu, u pustinji Paran, pa im podnijeli izvještaj i pokazali plodove zemlje.
27
Rekli su Mojsiju: »Bili smo u zemlji u koju si nas poslao. Njome zaista teče med i mlijeko. Evo njezinih plodova.
28
No narod koji ondje živi je jak, a gradovi utvrđeni i vrlo veliki. Čak smo vidjeli i Anakove potomke divovskog stasa.
29
Amalečani žive u kraju Negevu, Hetiti, Jebusejci i Amorejci u gorskom kraju, a Kanaanci uz more i duž rijeke Jordan.«
30
Tada je Kaleb utišao ljude oko Mojsija i rekao: »Trebamo odmah krenuti i zauzeti zemlju. Sigurno ih možemo nadvladati.«
31
No ljudi koji su bili s njim u izvidnici rekli su: »Ne možemo ići na te ljude jer su jači od nas.«
32
Proširili su među Izraelcima nepovoljan izvještaj o zemlji koju su bili izviđali. Govorili su: »Zemlja koju smo izviđali proždire svoje stanovnike. Svi ljudi koje smo ondje vidjeli vrlo su visoki.
33
Vidjeli smo i divove — Anakovce koji potječu od divova. Sami smo sebi izgledali kao skakavci, a tako smo izgledali i njima.«
Brojeva 13:1
Brojeva 13:2
Brojeva 13:3
Brojeva 13:4
Brojeva 13:5
Brojeva 13:6
Brojeva 13:7
Brojeva 13:8
Brojeva 13:9
Brojeva 13:10
Brojeva 13:11
Brojeva 13:12
Brojeva 13:13
Brojeva 13:14
Brojeva 13:15
Brojeva 13:16
Brojeva 13:17
Brojeva 13:18
Brojeva 13:19
Brojeva 13:20
Brojeva 13:21
Brojeva 13:22
Brojeva 13:23
Brojeva 13:24
Brojeva 13:25
Brojeva 13:26
Brojeva 13:27
Brojeva 13:28
Brojeva 13:29
Brojeva 13:30
Brojeva 13:31
Brojeva 13:32
Brojeva 13:33
Brojeva 1 / Bro 1
Brojeva 2 / Bro 2
Brojeva 3 / Bro 3
Brojeva 4 / Bro 4
Brojeva 5 / Bro 5
Brojeva 6 / Bro 6
Brojeva 7 / Bro 7
Brojeva 8 / Bro 8
Brojeva 9 / Bro 9
Brojeva 10 / Bro 10
Brojeva 11 / Bro 11
Brojeva 12 / Bro 12
Brojeva 13 / Bro 13
Brojeva 14 / Bro 14
Brojeva 15 / Bro 15
Brojeva 16 / Bro 16
Brojeva 17 / Bro 17
Brojeva 18 / Bro 18
Brojeva 19 / Bro 19
Brojeva 20 / Bro 20
Brojeva 21 / Bro 21
Brojeva 22 / Bro 22
Brojeva 23 / Bro 23
Brojeva 24 / Bro 24
Brojeva 25 / Bro 25
Brojeva 26 / Bro 26
Brojeva 27 / Bro 27
Brojeva 28 / Bro 28
Brojeva 29 / Bro 29
Brojeva 30 / Bro 30
Brojeva 31 / Bro 31
Brojeva 32 / Bro 32
Brojeva 33 / Bro 33
Brojeva 34 / Bro 34
Brojeva 35 / Bro 35
Brojeva 36 / Bro 36