A A A A A
Facebook Instagram Twitter
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok

Izreka ๒๒1
หลักการ ฝ่าย ศีลธรรม จริยธรรม และ จิต วิญญาณ ชื่อเสียง ดี เป็น สิ่ง ควร เลือก ยิ่ง กว่า ความ มั่งคั่ง มากมาย และ ซึ่ง เป็น ที่ โปรดปราน ก็ ยิ่ง กว่า มี เงิน หรือ ทอง
2
คน มั่งคั่ง และ ยากจน ประชุม พร้อม กัน พระ เยโฮ วาห์ทรง สร้าง เขา ทั้งสิ้น
3
คน หยั่งรู้ เห็น อันตราย และ ซ่อน ตัว ของ เขา เสีย แต่ คน เขลา เดิน เรื่อย ไป และ รับ โทษ
4
บำเหน็จ ของ ความ ถ่อม ใจ และ ความ ยำเกรง พระ เยโฮวาห์ คือ ความ มั่งคั่ง เกียรติ และ ชีวิต
5
หนาม และ บ่วง อยู่ ใน ทาง ของ คน ตลบตะแลง บุคคล ที่ ระแวดระวัง จิตใจ ตน เอง จะ อยู่ ไกล เสีย จาก สิ่ง เหล่า นี้
6
จง ฝึก เด็ก ใน ทาง ที่ เขา ควร จะ เดิน ไป และ เมื่อ เขา ชรา แล้ว เขา จะ ไม่ พราก จาก ทาง นั้น
7
คน มั่งคั่ง ปกครอง เหนือ คน ยากจน และ คน ขอยืม ก็ เป็น ทาส ของ คน ให้ ยืม
8
บุคคล ผู้ หว่าน ความ ชั่วช้า จะ เกี่ยว ความ หายนะ และ ไม้เรียว แห่ง ความ โกรธ ของ เขา จะ ล้ม เหลว
9
บุคคล ที่ มี ตา แสดง ใจกว้าง ขวาง ก็ จะ รับ พร เพราะ เขา แบ่ง ส่วน อาหาร ของ เขา แก่ คน ยากจน
10
จง ขับ คน มัก เยาะ เย้ย ออก ไป เสีย แล้ว การ วิวาท จะ หมด ไป เออ การ วิวาท และ การ ดูแคลน จะ หยุด ลง
11
บุคคล ที่รัก ใจ บริสุทธิ์ เพราะ เหตุ ริมฝีปาก ของ เขา มี กรุณา คุณ กษัตริย์ จะ ได้ เป็น มิตร ของ เขา
12
พระ เนตร พระ เยโฮ วาห์เฝ้า อยู่ เหนือ ความ รู้ แต่ พระองค์ ทรง คว่ำ ถ้อยคำ ของ คน ละเมิด
13
คน เกียจคร้าน กล่าว ว่า " มี สิงโต อยู่ ข้าง นอก ข้า จะ ถูก ฆ่า ตาม ถนน "
14
ปากขอ ง หญิง ชั่ว เป็น หลุม ลึก บุคคล ซึ่ง พระ เยโฮ วาห์ทรง พระ พิโรธ จะ ตกลง ใน ที่ นั้น
15
ความ โง่ ถูก ผูกมัด อยู่ ใน ใจ ของ เด็ก แต่ ไม้เรียว ที่ ตี สอน ก็ ขับ มัน ให้ ห่าง ไป จาก เขา
16
บุคคล ผู้ บีบบังคับ คน ยากจน เพื่อ เพิ่ม ทรัพย์ ศฤงคาร ของ ตน และ ผู้ ที่ เพิ่ม ให้ แก่ คน มั่งคั่ง จะ มา ถึง ความ ขัดสน อย่าง แน่นอน
17
เอียง หู ของ เจ้า และ ฟัง ถ้อยคำ ของ ปราชญ์ และ เอาใจใส่ ความ รู้ ของ เรา
18
เพราะ ถ้า เจ้า รักษา ถ้อยคำ และ ความ รู้ นั้น ไว้ ใน ตัว เจ้า ก็ จะ เป็นความ ชื่น ใจ แก่ เจ้า แล้ว ทั้ง สอง จะ มั่นคง ใน ริมฝีปาก ของ เจ้า
19
เพื่อ ความ ไว้ วางใจ ของ เจ้า จะ อยู่ ใน พระ เยโฮวาห์ เรา ให้ แจ้ง ประจักษ์ แก่ เจ้า ใน วัน นี้ แม้ แก่ตัว เจ้า เอง
20
เรา ได้ เขียน ให้ เจ้า ถึง สิ่ง วิเศษ นัก ถึง เรื่อง การ ปรึกษา และ ความ รู้ แล้ว มิ ใช่ หรือ
21
เพื่อให้ เจ้า ทราบ ถึง ความ แน่นอน ของ ถ้อยคำ แห่ง ความ จริง เพื่อ เจ้า จะ ได้ ให้ คำ ตอบ ที่จริง แก่ ผู้ ที่ ใช้ เจ้า ไป
22
อย่า ปล้น คน ยากจน เพราะ เขา เป็น คน ยากจน หรือ บีบคั้น คน ทุกข์ ใจ ที่ ประตู เมือง
23
เพราะว่า พระ เยโฮ วาห์จะ ทรง ว่าความ แทน เขา และ ริบ ชีวิต ของ ผู้ ที่ ริบ เขา
24
อย่า เป็น มิตร กับ คน ที่ มัก โกรธ หรือ ไป กับ คน ขี้ โมโห
25
เกรง ว่า เจ้า จะ เรียน รู้ ทาง ของ เขา และ พัวพัน จิตใจ เจ้า เข้า ใน บ่วง
26
อย่า เป็น พวก ที่ เป็น ผู้ ค้ำประกัน อย่า เป็น พวก ผู้ เป็น ประกัน หนี้สิน
27
ถ้า เจ้า ไม่ มี อะไร ชำระ เขา ทำไม จึง ควร ให้ เขา เอา ที่นอน ไป จาก ใต้ ตัว เจ้า เล่า
28
อย่า ย้าย หลัก เขต เก่า แก่ ซึ่ง บรรพบุรุษ ของ เจ้า ได้ ปัก ไว้
29
เจ้า เห็น คน ที่ ขยัน ใน งาน ของ เขา หรือ เขา จะ ได้ เข้าเฝ้า กษัตริย์ เขา จะ ไม่ ยืน อยู่ ต่อหน้า คน ต่ำต้อยIzreka ๒๒:1
Izreka ๒๒:2
Izreka ๒๒:3
Izreka ๒๒:4
Izreka ๒๒:5
Izreka ๒๒:6
Izreka ๒๒:7
Izreka ๒๒:8
Izreka ๒๒:9
Izreka ๒๒:10
Izreka ๒๒:11
Izreka ๒๒:12
Izreka ๒๒:13
Izreka ๒๒:14
Izreka ๒๒:15
Izreka ๒๒:16
Izreka ๒๒:17
Izreka ๒๒:18
Izreka ๒๒:19
Izreka ๒๒:20
Izreka ๒๒:21
Izreka ๒๒:22
Izreka ๒๒:23
Izreka ๒๒:24
Izreka ๒๒:25
Izreka ๒๒:26
Izreka ๒๒:27
Izreka ๒๒:28
Izreka ๒๒:29


Izreka 1 / Izr 1
Izreka 2 / Izr 2
Izreka 3 / Izr 3
Izreka 4 / Izr 4
Izreka 5 / Izr 5
Izreka 6 / Izr 6
Izreka 7 / Izr 7
Izreka 8 / Izr 8
Izreka 9 / Izr 9
Izreka 10 / Izr 10
Izreka 11 / Izr 11
Izreka 12 / Izr 12
Izreka 13 / Izr 13
Izreka 14 / Izr 14
Izreka 15 / Izr 15
Izreka 16 / Izr 16
Izreka 17 / Izr 17
Izreka 18 / Izr 18
Izreka 19 / Izr 19
Izreka 20 / Izr 20
Izreka 21 / Izr 21
Izreka 22 / Izr 22
Izreka 23 / Izr 23
Izreka 24 / Izr 24
Izreka 25 / Izr 25
Izreka 26 / Izr 26
Izreka 27 / Izr 27
Izreka 28 / Izr 28
Izreka 29 / Izr 29
Izreka 30 / Izr 30
Izreka 31 / Izr 31