A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 6

1
Tada BOG reče Mojsiju: »Sad ćeš vidjeti što ću učiniti faraonu. Velikom ću ga silom natjerati da pusti narod. Kad iskusi moju silu, istjerat će ih iz svoje zemlje.«
2
Bog je dalje govorio Mojsiju: »Ja sam BOG.
3
Abrahamu, Izaku i Jakovu pokazao sam se kao Bog Svemoćni , ali im se nisam obznanio svojim imenom JAHVE.
4
S njima sam sklopio savez da ću im dati Kanaan, zemlju u kojoj su živjeli kao došljaci.
5
Čuo sam zapomaganje Izraelaca, koje Egipćani drže u ropstvu, i sjetio se svoga saveza.
6
Stoga, reci Izraelcima: ‘Ja sam BOG. Ja ću vas izbaviti iz egipatskih jarmova i osloboditi vas ropstva. Otkupit ću vas svojom silom i strašnim kaznama.
7
Uzet ću vas za svoj narod i bit ću vaš Bog. Tada ćete znati da sam ja vaš BOG, koji vas je izbavio iz egipatskih jarmova.
8
Dovest ću vas u zemlju koju sam se zakleo dati Abrahamu, Izaku i Jakovu. Dat ću vam je u vlasništvo jer sam ja BOG.’«
9
Mojsije je to prenio Izraelcima, ali ga nisu poslušali jer su klonuli duhom zbog teškog ropstva.
10
BOG je rekao Mojsiju:
11
»Idi i reci faraonu, egipatskom kralju, da pusti Izraelce iz svoje zemlje.«
12
»Čak me ni Izraelci nisu poslušali«, rekao je Mojsije BOGU, »pa kako će me onda poslušati faraon, kad sam slab govornik ?«
13
No BOG je razgovarao s Mojsijem i Aronom te im dao nalog za Izraelce i egipatskog kralja faraona. Zapovjedio im je da izvedu Izraelce iz Egipta.
14
Ovo su glavari izraelskih plemena: Sinovi su Izraelovog prvorođenoga sina Rubena: Hanok, Palu, Hesron i Karmi. Obitelji su to potekle od Rubena.
15
Šimunovi su sinovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sin jedne Kanaanke. Obitelji su to potekle od Šimuna.
16
Ovo su imena Levijevih sinova i njihovog potomstva: Geršon, Kehat i Merari. Levi je živio 137 godina.
17
Geršonovi su sinovi po obiteljima: Libni i Šimi.
18
Kehatovi su sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. Kehat je živio 133 godine.
19
Merarijevi su sinovi: Mahli i Muši. Obitelji su to potekle od Levija prema svojim rodovima.
20
Amram se oženio Jokebedom, sestrom svog oca, koja mu je rodila Arona i Mojsija. Amram je živio 137 godina.
21
Jisharovi su sinovi: Korah, Nefeg i Zikri.
22
Uzielovi su sinovi: Mišael, Elsafan i Sitri.
23
Aron se oženio Elišebom, koja je bila Aminadabova kći i Nahšonova sestra, a rodila mu je Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara.
24
Korahovi su sinovi: Asir, Elkana i Abiasaf. Obitelji su to Korahovaca.
25
Aronov sin Eleazar oženio se jednom od Putielovih kćeri, a ona mu je rodila Pinhasa. Glavari su to levitskih obitelji prema svojim rodovima.
26
Iz istog su plemena Aron i Mojsije kojima je BOG rekao: »Izvedite Izraelce iz Egipta prema njihovim postrojbama.«
27
Isti su to Mojsije i Aron koji su govorili faraonu, egipatskom kralju, da Izraelce pusti iz Egipta.
28
Kad je BOG u Egiptu govorio Mojsiju,
29
rekao mu je: »Ja sam BOG. Reci egipatskom kralju faraonu sve što ti govorim.«
30
No Mojsije je rekao BOGU: »Kako će me faraon poslušati kad sam slab govornik ?«
Izlaska 6:1
Izlaska 6:2
Izlaska 6:3
Izlaska 6:4
Izlaska 6:5
Izlaska 6:6
Izlaska 6:7
Izlaska 6:8
Izlaska 6:9
Izlaska 6:10
Izlaska 6:11
Izlaska 6:12
Izlaska 6:13
Izlaska 6:14
Izlaska 6:15
Izlaska 6:16
Izlaska 6:17
Izlaska 6:18
Izlaska 6:19
Izlaska 6:20
Izlaska 6:21
Izlaska 6:22
Izlaska 6:23
Izlaska 6:24
Izlaska 6:25
Izlaska 6:26
Izlaska 6:27
Izlaska 6:28
Izlaska 6:29
Izlaska 6:30
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40