A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 36

1
Neka zato Besalel, Oholiab i svi vješti radnici naprave sve što je BOG zapovjedio. BOG ih je sve obdario vještinom i sposobnošću za izvođenje svih radova za izgradnju Svetišta.«
2
Mojsije je pozvao Besalela i Oholiaba te svakoga vještog radnika kojeg je BOG obdario i koji je od srca odlučio raditi.
3
Od Mojsija su primili sve dobrovoljne priloge koje su Izraelci donijeli da bi se obavili radovi na izgradnji Svetišta. No narod je, jutro za jutrom, nastavio donositi dobrovoljne priloge.
4
Stoga, svi su majstori stali s radovima na Svetištu
5
pa otišli k Mojsiju i rekli mu: »Narod donosi više nego što je potrebno za izvođenje radova koje je zapovjedio BOG.«
6
Tada je Mojsije izdao zapovijed koju su razglasili po cijelome taboru: »Neka ni jedan muškarac ni žena više ne donose priloge za Svetište.« Tako su zaustavili narod u davanju priloga
7
jer je ono što su već dali bilo više nego dovoljno za izvedbu svih radova.
8
Najvještiji su radnici napravili Sveti šator s deset zavjesa od finog lana te plavog, ljubičastog i crvenog prediva, na kojima su umjetničkim vezom načinili krilata bića.
9
Sve su zavjese bile iste veličine — četrnaest metara dužine i dva metra širine .
10
Pet su zavjesa spojili u jednu cjelinu, a isto tako i pet ostalih zavjesa.
11
Zatim su duž ruba krajnje zavjese prve cjeline napravili petlje od plavog prediva, a isto su učinili i duž ruba krajnje zavjese druge cjeline.
12
Načinili su pedeset petlji na jednoj krajnjoj zavjesi i isto toliko na drugoj krajnjoj zavjesi, tako da petlje budu jedna nasuprot druge.
13
Zatim su napravili pedeset zlatnih kopči i njima spojili zavjese, tako da je Sveti šator bio jedna cjelina.
14
Napravili su i zavjese od kozje dlake za pokrov iznad Svetog šatora — ukupno jedanaest.
15
Svih je jedanaest zavjesa bilo iste veličine — petnaest metara dužine i dva metra širine .
16
Pet su zavjesa spojili u jednu cjelinu, a ostalih šest u drugu cjelinu.
17
Zatim su načinili pedeset petlji duž ruba krajnje zavjese prve cjeline i pedeset petlji duž ruba krajnje zavjese druge cjeline.
18
Napravili su i pedeset brončanih kopči da bi šator spojili u jednu cjelinu.
19
Zatim su za šator napravili prekrivač od crveno obojenih ovnovskih koža, a preko njega prekrivač od glatkih koža.
20
Od bagremovog drva napravili su uspravne okvire za Sveti šator.
21
Svaki je okvir bio pet metara dužine i 75 centimetara širine
22
te je imao dva nasuprot postavljena klina. Tako su načinili sve okvire Svetog šatora.
23
Za južnu stranu Svetog šatora napravili su dvadeset okvira
24
i četrdeset postolja od srebra ispod njih, dva za svaki okvir, po jedno ispod svakog klina.
25
Za drugu, sjevernu stranu Svetog šatora načinili su dvadeset okvira
26
i četrdeset postolja od srebra, po dva ispod svakog okvira.
27
Za stražnju, zapadnu stranu Svetog šatora, napravili su šest okvira
28
i dva okvira za uglove na stražnjoj strani Svetog šatora.
29
U ta dva ugla okviri su se pri dnu dodirivali, a pri vrhu su bili spojeni jednim kolutom. Takva su bila oba okvira.
30
Tako je bilo osam okvira i šesnaest srebrnih postolja — po dva ispod svakog okvira.
31
Napravili su i poprečne šipke od bagremovog drva: pet za okvire s jedne strane Svetog šatora,
32
pet za okvire s druge strane Svetog šatora i pet za okvire sa stražnje, zapadne strane Svetog šatora.
33
Srednja šipka protezala se sredinom okvira, s jednog kraja na drugi.
34
Okvire su obložili zlatom i napravili zlatne kolutove koji drže poprečne šipke, a njih su obložili zlatom.
35
Napravili su zavjesu od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana na kojoj su umjetničkim vezom načinili krilata bića.
36
Četiri stupa, na koja se kačila zavjesa, izradili su od bagremovog drva i obložili ih zlatom. Za stupove su napravili zlatne kuke i izlili četiri srebrna postolja.
37
Za ulaz u šator načinili su zavjesu od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana koju je ukrasio tkalac.
38
Za okačiti ovu zavjesu, izradili su pet stupova s kukama. Vrhove stupova i njihove obruče obložili su zlatom, a pet postolja načinili su od bronce.
Izlaska 36:1
Izlaska 36:2
Izlaska 36:3
Izlaska 36:4
Izlaska 36:5
Izlaska 36:6
Izlaska 36:7
Izlaska 36:8
Izlaska 36:9
Izlaska 36:10
Izlaska 36:11
Izlaska 36:12
Izlaska 36:13
Izlaska 36:14
Izlaska 36:15
Izlaska 36:16
Izlaska 36:17
Izlaska 36:18
Izlaska 36:19
Izlaska 36:20
Izlaska 36:21
Izlaska 36:22
Izlaska 36:23
Izlaska 36:24
Izlaska 36:25
Izlaska 36:26
Izlaska 36:27
Izlaska 36:28
Izlaska 36:29
Izlaska 36:30
Izlaska 36:31
Izlaska 36:32
Izlaska 36:33
Izlaska 36:34
Izlaska 36:35
Izlaska 36:36
Izlaska 36:37
Izlaska 36:38
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40