A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jošua 24

1
Potom sabra Jošua sva Izrćlova plemena u Šekem i sazva Izrćlove starješine, njegove poglavare, suce i službenike. Kad su se bili postavili pred Bogom,
2
reče Jošua svemu narodu: “Ovako veli Gospodin, Bog Izrćlov: U staro doba prebivali su vaši praoci s one strane rijeke: Terah, Abrahamov i Nahorov otac, i štovali su druge bogove.
3
Ali sam uzeo vašega oca Abrahama iz zemlje s one strane rijeke i vodio sam ga po svoj kanaanskoj zemlji, dao sam mu mnogobrojne potomke i darovao mu Izaka.
4
Izaku sam dao Jakova i Ezava, i Ezavu sam odredio goru Seir za posjed, a Jakov i njegovi sinovi pošli su u Egipat.
5
Tada sam poslao Mojsija i Arona i udario Egipat onim što sam učinio u njemu. Potom sam vas izveo.
6
Izveo sam vaše oce iz Egipta, i došli ste na more. A Egipćani su progonili vaše oce kolima i konjanicima do Crvenoga mora.
7
Tada su zavapili Gospodinu, i on je postavio gustu tamu između vas i Egipćana i naveo na njih more, koje ih je zatrpalo. Svojim ste očima vidjeli što sam učinio Egiptu. Onda ste ostali dugo u pustinji.
8
Nato sam vas doveo u zemlju Amorejaca, koji su prebivali s one strane Jordana. Kad su oni zaratili s vama, dao sam ih u vaše ruke. Uzeli ste njihovu zemlju, i ja sam ih ispred vas istrijebio.
9
Tada se podigao moapski kralj Balak, sin Siporov, i ratovao je protiv Izrćla. On je pozvao Bileama, Beorova sina, da vas prokune.
10
Ali ja nisam htio poslušati Bileama. On vas je, štoviše, morao blagosloviti, i tako sam vas izbavio iz njegove ruke.
11
Vi ste onda prešli preko Jordana i došli u Jerihon. Tamo su ratovali protiv vas građani iz Jerihona, Amorejci, Perižani, Kanaanci, Hetiti, Girgašani, Hivijci i Jebusejci. Ali sam ih dao u vaše ruke.
12
Poslao sam pred vama stršljenove. Oni su njih, dva amorejska kralja, protjerali ispred vas; ne tvoj mač i tvoj luk.\
13
Dao sam vam zemlju za koju se niste trudili, i gradove koje niste gradili i u kojima se trebate samo nastanite. Vinograde i maslinike koje niste sadili dobili ste na uživanje.
14
Zato se sada bojte Gospodina i služite mu iskreno i vjerno! Uklonite bogove kojima su služili vaši oci s one strane rijeke i u Egiptu, i služite Gospodinu!
15
Ako vam nije po volji da služite Gospodinu, onda se odlučite danas kome ćete služiti: bogovima kojima su služili vaši oci s one strane rijeke ili bogovima Amorejaca, u čijoj zemlji prebivate. A ja i moja kuća služit ćemo Gospodinu.”
16
Tada narod izjavi: “Daleko neka je od nas pomisao da ostavimo Gospodina i da služimo drugim bogovima!
17
Jer Gospodin, Bog naš, on je koji je izveo nas i naše oce iz Egipta, iz kuće sužanjstva. On je učinio pred našim očima ona velika čudesa i čuvao nas na cijelom putu kojim smo išli i među svim narodima kroz koje smo prolazili.
18
Gospodin je protjerao ispred nas sve narode, i Amorejce, koji su prebivali u zemlji. I mi ćemo služiti Gospodinu. Jer on je Bog naš.”
19
Jošua odvrati narodu: “Ne ćete moći služiti Gospodinu jer on je svet Bog, on je Bog revnitelj, on vam ne će opraštati vaših prijestupa i grijeha.
20
Ako budete ostavili Gospodina i služili tuđim bogovima, on će se okrenuti od vas, zlo će vam nanijeti i uništiti vas, nakon što vam je činio dobro.”
21
A narod odgovori Jošui: “Ne, mi ćemo služiti Gospodinu!”
22
Jošua reče narodu: “Sami ste sebi svjedoci da ste izabrali sebi Gospodina, da mu služite.” Oni odgovoriše: “Svjedoci smo.”
23
”Onda uklonite sad tuđe bogove, koji su među vama, i obratite svoje srce Gospodinu, Bogu Izrćlovu!”
24
Tada obeća narod Jošui: “Gospodinu, Bogu svojemu, služit ćemo i njegov ćemo glas slušati!”
25
Tako učini Jošua toga dana zavjet s narodom i dade zakon i pravo u Šekemu.
26
On unese taj događaj u knjigu Zavjeta Božjega, uze velik kamen i podiže ga tamo pod hrastom, što je bio u svetištu Gospodnjem.
27
Tada reče Jošua svemu narodu: “Evo, ovaj kamen neka nam bude svjedok; jer je čuo riječi što ih je Gospodin nama govorio. Zato neka vam je svjedok, da ne zatajite svojeg Boga!”\
28
Potom Jošua raspusti narod, svakoga na njegov posjed.
29
Iza tih događaja umre Jošua, Nunov sin, sluga Gospodnji, u dobi od sto i deset godina.
30
Pokopaše ga u području njegove baštine, u Timnat Serahu u Efrajimovoj gori, sjeverno od gore Gaaša.
31
Izrćl je služio Gospodinu za života Jošue i starješina, koji još dugo poživješe iza Jošue, i koji su znali sva djela što ih je bio Gospodin učinio za Izrćla.
32
Kosti Josipove, što su ih sinovi Izrćlovi bili sa sobom donijeli iz Egipta, pokopaše u Šekemu na zemljištu što ga je bio kupio Jakov od sinova Hamora, oca Šekemova, za sto kesita, a bilo je dano Josipovim sinovima u baštinu.
33
I Eleazar, sin Aronov, umre i pokopaše ga u Gibei, koja je pripadala njegovu sinu Pinhasu, a bila mu je dana na gori Efrajimovoj. Knjiga o Sucima
Jošua 24:1
Jošua 24:2
Jošua 24:3
Jošua 24:4
Jošua 24:5
Jošua 24:6
Jošua 24:7
Jošua 24:8
Jošua 24:9
Jošua 24:10
Jošua 24:11
Jošua 24:12
Jošua 24:13
Jošua 24:14
Jošua 24:15
Jošua 24:16
Jošua 24:17
Jošua 24:18
Jošua 24:19
Jošua 24:20
Jošua 24:21
Jošua 24:22
Jošua 24:23
Jošua 24:24
Jošua 24:25
Jošua 24:26
Jošua 24:27
Jošua 24:28
Jošua 24:29
Jošua 24:30
Jošua 24:31
Jošua 24:32
Jošua 24:33
Jošua 1 / Još 1
Jošua 2 / Još 2
Jošua 3 / Još 3
Jošua 4 / Još 4
Jošua 5 / Još 5
Jošua 6 / Još 6
Jošua 7 / Još 7
Jošua 8 / Još 8
Jošua 9 / Još 9
Jošua 10 / Još 10
Jošua 11 / Još 11
Jošua 12 / Još 12
Jošua 13 / Još 13
Jošua 14 / Još 14
Jošua 15 / Još 15
Jošua 16 / Još 16
Jošua 17 / Još 17
Jošua 18 / Još 18
Jošua 19 / Još 19
Jošua 20 / Još 20
Jošua 21 / Još 21
Jošua 22 / Još 22
Jošua 23 / Još 23
Jošua 24 / Još 24