A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jošua 21

1
Nato se obratiše glavari rodova levita svećeniku Eleazaru i Jošui, Nunovu sinu, i plemenskim glavarima sinova Izrćlovih.
2
I rekoše im u Šilu u kanaanskoj zemlji: “Gospodin je zapovjedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi za prebivanje i njihovi pašnjaci za našu stoku.”
3
Tada dadoše sinovi Izrćlovi levitima od svoje baštine, po zapovijedi Gospodnjoj, ove gradove s njihovim pašnjacima:
4
Ždrijebom što iziđe za rodove Kehatovaca dobiše između levita potomci svećenika Arona trinćst gradova od Judina plemena, od Šimunova plemena i od Benjaminova plemena.
5
Ostali Kehatovi potomci dobiše ždrijebom deset gradova od rodova Efrajimova plemena, Danova plemena i od polovine Manašeova plemena.
6
Geršonovi sinovi dobiše ždrijebom trinćst gradova, od rodova plemena Jisakarova, Ašerova, Naftalijeva i od polovine Manašeova plemena u Bašanu.
7
Rodovi Merarijevih sinova dobiše dvanćst gradova od plemena Rubenova, Gadova i Zebulunova.
8
Sinovi Izrćlovi predadoše ždrijebom levitima te gradove s njihovim pašnjacima, kao što je to bio zapovjedio Gospodin preko Mojsija.
9
Od plemena Judinih sinova i od plemena Šimunovih sinova dadoše ove gradove koji se poimence navode.
10
Sinovi Aronovi iz rodova Kehatovaca između sinova Levijevih? na njih pade prvi ždrijeb?
11
dobiše grad Kirjat-Arbu Anakova oca, to jest Hebron, na gori Judinoj s njegovim okolnim pašnjacima.
12
Polje toga grada s pripadajućim selima dadoše u baštinu Kalebu, sinu Jefuneovu.
13
Zatim dadoše potomcima svećenika Arona Hebron, grad za utočište ubojicama, s pripadajućim pašnjacima, onda Libnu s pripadajućim pašnjacima,
14
Jatir s pripadajućim pašnjacima, Eštemoa s pripadajućim pašnjacima,
15
Holon s pripadajućim pašnjacima, Debir s pripadajućim pašnjacima,
16
Ašan s pripadajućim pašnjacima, Juta s pripadajućim pašnjacima, Bet-Šemeš s pripadajućim pašnjacima: devet gradova od ona dva plemena.
17
Od plemena Benjaminova: Gibeon s pripadajućim pašnjacima, Gebu s pripadajućim pašnjacima,
18
Anatot s pripadajućim pašnjacima, Almon s pripadajućim pašnjacima: četiri grada.
19
Sinovi Aronovi, svećenici, prema tome dobiše svega trinćst gradova s pripadajućim pašnjacima.
20
Gradovi koji ždrijebom dopadoše rodu sinova Kehatovih, levitâ, što još preostadoše od Kehatovih sinova, pripadali su plemenu Efrajimovu.
21
Dadoše im Šekem, grad za utočište ubojicama, s pripadajućim pašnjacima na Efrajimovoj gori, Gezer s pripadajućim pašnjacima,
22
Kibsajim s pripadajućim pašnjacima, Bet-Horon s pripadajućim pašnjacima: četiri grada.
23
Od plemena Danova Elteko s pripadajućim pašnjacima, Gibeton s pripadajućim pašnjacima,
24
Ajalon s pripadajućim pašnjacima, Gat-Rimon s pripadajućim pašnjacima: četiri grada.
25
Od polovine plemena Manašeova Tanak s pripadajućim pašnjacima i Jibleam s pripadajućim pašnjacima: dva grada.
26
Tako dobiše rodovi ostalih Kehatovih sinova svega deset gradova s pripadajućim pašnjacima.
27
Geršonovi sinovi između rodova levitâ dobiše od polovine Manašeova plemena: Golan, grad za utočište ubojicama, u Bašanu, s pripadajućim pašnjacima i Aštarot s pripadajućim pašnjacima: dva grada.
28
Od plemena Jisakarova: Kišon s pripadajućim pašnjacima, Dabrat s pripadajućim pašnjacima;\
29
Jarmut s pripadajućim pašnjacima i En-Ganim s pripadajućim pašnjacima: četiri grada.
30
Od plemena Ašerova: Mišal s pripadajućim pašnjacima, Abdon s pripadajućim pašnjacima,
31
Helkat s pripadajućim pašnjacima i Rehob s pripadajućim pašnjacima: četiri grada.
32
Od plemena Naftalijeva: Kedeš, grad za utočište ubojicama, u Galileji, s pripadajućim pašnjacima, Hamot-Dor s pripadajućim pašnjacima i Kartan s pripadajućim pašnjacima: tri grada.
33
Rodovi Geršonovih sinova dobiše prema tome svega trinćst gradova s njihovim pašnjacima.
34
Rodovi Merarijevih sinova, preostalih još levita, dobiše od plemena Zebulunova: Jokneam s pripadajućim pašnjacima, Kartu s pripadajućim pašnjacima,
35
Rimon s pripadajućim pašnjacima, Nahalal s pripadajućim pašnjacima: četiri grada.
36
Od plemena Rubenova Beser s pripadajućim pašnjacima, Jahas s pripadajućim pašnjacima,
37
Kedemot s pripadajućim pašnjacima i Mefaat s pripadajućim pašnjacima: četiri grada.
38
Od plemena Gadova: Ramot, grad za utočište ubojicama, u Gileadu s pripadajućim pašnjacima, Mahanajim s pripadajućim pašnjacima, svega četiri grada.
39
***
40
Rodovi Merarijevih sinova, koji još preostadoše od levitskih rodova, dobiše ždrijebom; prema tome svega dvanćst gradova. \
41
Ukupan broj levitskih gradova usred baštine sinova Izrćlovih bio je četrdeset i osam gradova s pripadajućim pašnjacima.
42
Ti su gradovi uokolo imali svaki svoje pašnjake: tako je bilo kod svih gradova.
43
Tako dade Gospodin Izrćlcima svu zemlju za koju se je bio zakleo njihovim očima da će im je dati. Oni je uzeše u posjed i nastaniše se u njoj.
44
Gospodin im pribavi mir uokolo, posve onako kako se je bio zakleo njihovim ocima. Nitko se ne održa pred njima od svih njihovih neprijatelja: sve im neprijatelje predade Gospodin u ruke.
45
Od svih obećanja što ih je Gospodin bio dao kući Izrćlovoj, ne osta nijedno neispunjeno; sva su se ispunila. \
Jošua 21:1
Jošua 21:2
Jošua 21:3
Jošua 21:4
Jošua 21:5
Jošua 21:6
Jošua 21:7
Jošua 21:8
Jošua 21:9
Jošua 21:10
Jošua 21:11
Jošua 21:12
Jošua 21:13
Jošua 21:14
Jošua 21:15
Jošua 21:16
Jošua 21:17
Jošua 21:18
Jošua 21:19
Jošua 21:20
Jošua 21:21
Jošua 21:22
Jošua 21:23
Jošua 21:24
Jošua 21:25
Jošua 21:26
Jošua 21:27
Jošua 21:28
Jošua 21:29
Jošua 21:30
Jošua 21:31
Jošua 21:32
Jošua 21:33
Jošua 21:34
Jošua 21:35
Jošua 21:36
Jošua 21:37
Jošua 21:38
Jošua 21:39
Jošua 21:40
Jošua 21:41
Jošua 21:42
Jošua 21:43
Jošua 21:44
Jošua 21:45
Jošua 1 / Još 1
Jošua 2 / Još 2
Jošua 3 / Još 3
Jošua 4 / Još 4
Jošua 5 / Još 5
Jošua 6 / Još 6
Jošua 7 / Još 7
Jošua 8 / Još 8
Jošua 9 / Još 9
Jošua 10 / Još 10
Jošua 11 / Još 11
Jošua 12 / Još 12
Jošua 13 / Još 13
Jošua 14 / Još 14
Jošua 15 / Još 15
Jošua 16 / Još 16
Jošua 17 / Još 17
Jošua 18 / Još 18
Jošua 19 / Još 19
Jošua 20 / Još 20
Jošua 21 / Još 21
Jošua 22 / Još 22
Jošua 23 / Još 23
Jošua 24 / Još 24