A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jošua 19

1
Drugi ždrijeb iziđe za Šimuna, za pleme Šimunovih sinova, svih po njihovim rodovima. Baština njihova bila je usred baštine Judinih sinova.
2
Oni dobiše kao baštinu Beer Šebu, Šebu, Moladu,
3
Hasar Šual, Balu, Esem,
4
Eltolad, Betul, Hormu,
5
Siklag, Bet-Hamarkabot, Hasar Susu,
6
Bet-Lebaot, Šaruhen, trinćst gradova s pripadajućim selima.
7
Ajin, Rimon, Eter, Ašan, četiri grada s pripadajućim selima.
8
Zatim sva sela koja su oko tih gradova do Baalat-Beera, Ramata na jugu. To je baština plemena Šimunovih sinova po njihovim obiteljima.
9
Baština Šimunovih sinova bila je od dijela Judinih sinova odijeljena, jer je dio Judinih sinova bio za nju prevelik. Zato dobiše Šimunovi sinovi svoju baštinu usred njihova posjeda.
10
Treći ždrijeb iziđe za Zebulunove sinove po njihovim rodovima. Područje njihove baštine proteže se do Sarida.
11
Prema zapadu diže se njihova granica u Maralu, dotiče se Dabešeta i ide na potok koji je pred Jekonamom.
12
Od Sarida okrene se na istok, na sunčani izlazak k pokrajini Kislot Tabora, ide dalje u Dabrata, penje se u Jafiju,
13
teče odatle na istok prema sunčanom izlasku u Git Hefer, Ita Kasin i izlazi kod Rimona, Amtara i Nee.
14
Tada se okreće granica na sjever oko Hanatona i završava u dolini Jiftah-Elu.
15
S Katatom, Nahalalom, Šimronom, Jidalom i Betlehemom bilo je dvanćst gradova s pripadajućim selima.
16
To je baština Zebulunovih sinova po njihovim rodovima: i to gradovi s pripadajućim selima.
17
Za Jisakara iziđe četvrti ždrijeb, za Jisakarove sinove po njihovim obiteljima.
18
Njihovo je područje bilo: Jizreel, Hakesulot, Šunem,
19
Hafarajim, Šion, Anaharat,
20
Harabit, Kišjon, Ebes,
21
Remet, En-Ganim, En-Hada i Bet-Pases.
22
Granica se dotiče Tabora, Šahasima i Bet-Šemeša i završava na Jordanu, šesnćst gradova s pripadajućim selima.
23
To je baština plemena sinova Jisakarovih sinova po njihovim rodovima: gradovi s pripadajućim selima.
24
Peti ždrijeb iziđe za pleme Ašerovih sinova po njihovim rodovima.
25
Njihovo je područje bilo: Helkat, Hali, Beten, Akšaf,
26
Alamele, Amad i Mišal i dotiče se Karmela na moru i Šihor Libnata.
27
Onda se okreće granica prema sunčanom izlasku u Bet-Dagon, dotiče se Zebuluna i doline Jiftahela na sjeveru, Bet Hćmeka i Neiela i ide prema sjeveru u Kabul,
28
Abdon, Rehob, Hamon i Kanu do velikoga Sidona.
29
Tada se savija granica na Ramu i do tvrdoga grada Tira. Nato se okreće granica u Hosu i završava na moru. Mehaleb, Akziba,
30
Ako, Afek i Rehob, dvadeset i dva grada s pripadajućim selima.
31
To je baština plemena sinova Ašerovih sinova po njihovim rodovima: gradovi sa svojim selima.
32
Šesti ždrijeb iziđe za Naftalijeve sinove po njihovim rodovima.
33
Njihova granica teče od Helefa, od hrasta kod Saananima, od Adami-Hanekeba i Jabneela do Lakuma i završava na Jordanu.
34
Onda se okreće granica prema zapadu u Aznot Taboru i otamo ide dalje u Hukoku, dotiče se Zebuluna na jugu, udara na zapadu na Ašer i na istoku na Jordan.
35
Tvrdi gradovi jesu: Hasidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret,
36
Adama, Rama, Hasor,
37
Kedeš, Edrej, En-Hasor,
38
Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat i Bet-Šemeš, devetnćst gradova s pripadajućim selima.
39
To je baština plemena Naftalijevih sinova po njihovim rodovima: gradovi s pripadajućim selima.
40
Sedmi ždrijeb iziđe za pleme sinova Danovih po njihovim rodovima.
41
Područje njihove baštine bilo je: Sora, Eštaol, Ir-Šemeš,
42
Šaalabin, Ajalon, Jitla,
43
Elon, Timna, Ekron,
44
Elteke, Gibeton, Baalat,
45
Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,
46
Me-Hajarkon i Harakon s obalom kod Jafe.
47
Ali područje Danovih sinova bilo je za njih pretijesno. Zato iziđoše Danovi sinovi i udariše na Lešem, osvojiše ga, pobiše ga oštricom mača, uzeše ga u posjed i naseliše se u njemu. Lešem prozvaše Dan, po imenu svojega oca Dana.
48
To je baština plemena Danovih sinova po njihovim rodovima, gradovi s pripadajućim selima.
49
Kad razdijeliše zemlju po granicama, dadoše sinovi Izrćlovi Jošui, Nunovu sinu, baštinu u svojoj sredini.
50
Po zapovijedi Gospodnjoj dadoše mu grad koji zaiska, Timnat-Serah na Efrajimovoj gori. On utvrdi grad i naseli se u njemu.
51
To su baštine što ih svećenik Eleazar i Jošua, Nunov sin, i plemenski glavari izrćlskih plemena razdijeliše ždrijebom u Šilu pred Gospodinom, na ulazu u Šator svjedočanstva. Tako dovršiše diobu zemlje.
Jošua 19:1
Jošua 19:2
Jošua 19:3
Jošua 19:4
Jošua 19:5
Jošua 19:6
Jošua 19:7
Jošua 19:8
Jošua 19:9
Jošua 19:10
Jošua 19:11
Jošua 19:12
Jošua 19:13
Jošua 19:14
Jošua 19:15
Jošua 19:16
Jošua 19:17
Jošua 19:18
Jošua 19:19
Jošua 19:20
Jošua 19:21
Jošua 19:22
Jošua 19:23
Jošua 19:24
Jošua 19:25
Jošua 19:26
Jošua 19:27
Jošua 19:28
Jošua 19:29
Jošua 19:30
Jošua 19:31
Jošua 19:32
Jošua 19:33
Jošua 19:34
Jošua 19:35
Jošua 19:36
Jošua 19:37
Jošua 19:38
Jošua 19:39
Jošua 19:40
Jošua 19:41
Jošua 19:42
Jošua 19:43
Jošua 19:44
Jošua 19:45
Jošua 19:46
Jošua 19:47
Jošua 19:48
Jošua 19:49
Jošua 19:50
Jošua 19:51
Jošua 1 / Još 1
Jošua 2 / Još 2
Jošua 3 / Još 3
Jošua 4 / Još 4
Jošua 5 / Još 5
Jošua 6 / Još 6
Jošua 7 / Još 7
Jošua 8 / Još 8
Jošua 9 / Još 9
Jošua 10 / Još 10
Jošua 11 / Još 11
Jošua 12 / Još 12
Jošua 13 / Još 13
Jošua 14 / Još 14
Jošua 15 / Još 15
Jošua 16 / Još 16
Jošua 17 / Još 17
Jošua 18 / Još 18
Jošua 19 / Još 19
Jošua 20 / Još 20
Jošua 21 / Još 21
Jošua 22 / Još 22
Jošua 23 / Još 23
Jošua 24 / Još 24