A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jošua 17

1
I pripadne dio plemenu Manašeovu, a on je bio prvorođenac Josipov. Makiru, prvorođencu Manašeovu, Gileadovu ocu, pripadne Gilead i Bašan; jer je bio ratnik.\
2
I ostali sinovi Manašeovi dobiše svoj dio, po svojim rodovima: sinovi Abiezorovi, sinovi Helekovi, sinovi Asrielovi, sinovi Šekemovi, sinovi Heferovi i sinovi Šemidini. To su muški potomci Manašea, Josipova sina, po svojim rodovima.
3
Selofhad, sin Hefera, sina Gileada, sina Makira, sina Manašeova, nije imao sinova, nego samo kćeri. Ovo su im imena: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
4
One pristupiše svećeniku Eleazaru i Jošui, sinu Nunovu, i pred knezove i rekoše: “Gospodin je zapovjedio Mojsiju da nam da našu baštinu među braćom našom.” I dade im on po zapovijedi Gospodnjoj baštinu među braćom njihova oca.
5
Tako pripadne Manašeu deset dijelova, osim gileadske zemlje i Bašana, koji su s one strane Jordana;\
6
jer kćeri Manašeove dobiše baštinu među njegovim sinovima. A gileadska zemlja pripadne drugim Manašeovim sinovima.
7
Manašeova granica ide od Ašera u Mikmetat, koji leži istočno od Šekema. Potom ide granica na jug k stanovnicima Tapuaha.
8
Pokrajina Tapuah pripada Manašeu, a Tapuah sama, na granici Manašeovoj, pripada Efrajimovim sinovima.
9
Onda silazi granica k potoku Kani, južno od potoka. Ti gradovi među Manašeovim gradovima pripadaju Efrajimu. Onda ide granica Manašeova sjeverno od potoka i završava na moru.
10
Što leži prema jugu, pripada Efrajimu, i što leži prema sjeveru, Manašeu. Granica je more. Na sjeveru graniče s Ašerom, a na istoku s Jisakarom.
11
U Jisakaru i Ašeru pripadaju Manašeu: Bet-Šean sa selima, Jibleam s pripadajućim selima, stanovnici u Doru sa selima, stanovnici u En-Doru sa selima, stanovnici u Tanaku s pripadajućim selima, stanovnici u Megidu s pripadajućim selima: tri uzvisine.
12
A sinovi Manašeovi ne mogoše osvojiti te gradove, i pođe za rukom Kanaancima da ostanu u toj pokrajini.
13
Ali kad ojačaše sinovi Izrćlovi, udariše rabotu na Kanaance; ali ih potpuno ne protjeraše. \
14
A Josipovi sinovi upitaše Jošuu: “Zašto si mi dao samo jedan ždrijeb i jedan dio za baštinu, kad sam ipak mnogobrojan narod, jer me je dosad blagoslivljao Gospodin?”
15
Jošua im odgovori: “Kad si mnogobrojan narod, onda pođi u šumu i tamo iskrči sebi zemlje u pokrajini Perižana i Refaima, ako ti je pretijesna Efrajimova gora!”
16
Sinovi Josipovi odvratiše: “Nije nam dosta ta gora. Jer svi Kanaanci, koji stanuju dolje u ravnici, imaju željezna kola, i oni koji stanuju u Bet-Šeanu i selima i oni koji su u jizreelskoj ravnici.”
17
Tada odgovori Jošua kući Josipovoj, Efrajimovoj i Manašeovoj: “Mnogobrojan si narod i imaš veliku moć. Zato ne ćeš dobiti samo jedan ždrijeb.
18
Jer će ti pripasti gora. Ako je šuma, iskrči je! Onda će prihodi iz nje biti tvoji. Jer ćeš protjerati Kanaance, ako i imaju željezna kola, ako i jesu jaki.”
Jošua 17:1
Jošua 17:2
Jošua 17:3
Jošua 17:4
Jošua 17:5
Jošua 17:6
Jošua 17:7
Jošua 17:8
Jošua 17:9
Jošua 17:10
Jošua 17:11
Jošua 17:12
Jošua 17:13
Jošua 17:14
Jošua 17:15
Jošua 17:16
Jošua 17:17
Jošua 17:18
Jošua 1 / Još 1
Jošua 2 / Još 2
Jošua 3 / Još 3
Jošua 4 / Još 4
Jošua 5 / Još 5
Jošua 6 / Još 6
Jošua 7 / Još 7
Jošua 8 / Još 8
Jošua 9 / Još 9
Jošua 10 / Još 10
Jošua 11 / Još 11
Jošua 12 / Još 12
Jošua 13 / Još 13
Jošua 14 / Još 14
Jošua 15 / Još 15
Jošua 16 / Još 16
Jošua 17 / Još 17
Jošua 18 / Još 18
Jošua 19 / Još 19
Jošua 20 / Još 20
Jošua 21 / Još 21
Jošua 22 / Još 22
Jošua 23 / Još 23
Jošua 24 / Još 24