A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jošua 15

1
Dio za pleme sinova Judinih, po njihovim rodovima, bio je prema edomskomu području, južno od Sinske pustinje, na krajnjem jugu.
2
Njihova južna granica ide od kraja Slanoga mora, od južnoga rta,
3
onda teče na južnu stranu visine Akrabima, produžuje do Sina, uzlazi južno od Kadeš Barnee, ide dalje na Hesron, diže se onda na Adar, okreće se prema Karkai,
4
potom ide k Asmoni i produžuje do egipatskoga potoka, dok ne završi granica na moru. To neka vam bude južna granica!
5
Istočna je granica Slano more do ušća Jordana. Sjeverna granica počinje na sjevernom kraju mora, kod ušća Jordana.
6
Tada se diže granica u Bet-Hoglu, teče sjeverno uz Bet-Arabu, onda ide gore na kamen Bohana, Rubenova sina.
7
Potom se diže granica od doline Akora prema Debiru, okreće se na sjever prema Gelilotu, koja leži naprema visini Aduminu, što se nalazi južno od potoka. Onda teče granica prema vodi En-Šemeša i ide dalje do studenca Rogela.
8
Nato se granica diže preko doline Ben-Hinom sina, južno od sljemena Jebusejaca to jest Jeruzalema. Potom se granica penje k vrhuncu gore, koja je pred dolinom Hinom na zapadu, na sjevernom kraju ravnice Refaimâ.
9
Od vrhunca gore savija se tad granica k izvoru vode Neftoah, ide dalje prema gradovima gore Efrona i odvija se k Baali, to jest Kirjat Jearimu.
10
Od Baale okreće se granica na zapad prema gori Seiru, na sjevernu stranu od gore Jearima, to jest Kesalona, spušta se u Bet-Šemeš i ide k Timni.
11
Dalje ide granica k sjevernom obronku Ekrona, potom se proteže do Šikrona, ide prema gori Baali i teče dalje do Jebneela. Tako završava granica na moru.
12
Zapadna je granica Veliko more s obalom. To je granica plemena Judinih sinova uokolo, po njihovim rodovima.
13
A Kalebu, sinu Jefuneovu, Jošua dade dio među sinovima Judinim, kao što mu je bio zapovjedio Gospodin, naime grad Arbe, Anakova oca, to jest Hebron.
14
Kaleb protjera odatle tri Anakova sina: Šešaja, Ahimana i Talmaja, Anakove potomke.
15
Otamo ode protiv stanovnika Debira; Debir se je prije zvao Kirjat-Sefer.\
16
Tada reče Kaleb: “Tko savlada i zauzme Kirjat-Sefer, dat ću mu svoju kćer Aksu za ženu.”
17
I zauze ga Otniel, sin Kenaza, koji je bio brat Kalebov. I dade mu svoju kćer Aksu za ženu.
18
Kad je polazila, nagovori svojega oca i izmoli od njega komad oraće zemlje. Ona se spusti s magarca, i Kaleb je upita: “Što ti je?”
19
Ona odgovori: “Daj mi svadbeni dar! Udao si me u južnu zemlju, pa mi daj i vodene izvore!” I dade joj studence u visini i studence u nizini.
20
To je baština plemena Judinih sinova po njihovim rodovima:
21
gradovi u južnoj zemlji, u graničnom području plemena sinova Judinih prema edomskoj granici bili su: Kabseel, Eder, Jagur,
22
Kina, Dimona, Adada,
23
Kedeš, Hasor Jitnan,
24
Zif, Telem, Bealot,
25
Novi Hasor, Kirjat-Hesron, to jest Hasor,
26
Amam, Šema, Molada,
27
Hasar Gada, Hešmon, Bet-Pelet,
28
Hasar Šual, Beer Šeba, Bazjotja,
29
Baala, Ijim, Esem,
30
Eltolad, Kesil, Horma,
31
Siklag, Madmana, Sansana,
32
Lebaot, Šelhim, En Rimon: svega dvadeset i devet gradova s pripadajućim selima.
33
U nizini: Eštaol, Sora, Ašna,
34
Zanoah, En Ganim, Tapuah, Hćnam,
35
Jarmut, Adulam, Soko, Azeka,
36
Šaarajim, Aditajim, Hagedera i Gederotajim: četrnćst gradova s pripadajućim selima.
37
Senan, Hadaša, Migdal Gad,
38
Dilean, Hamispe, Jokteel
39
Lakiš, Boskat, Eglon,
40
Kabon, Lahmas, Kitliš,
41
Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makeda: šesnćst gradova s pripadajućim selima,
42
Libna, Eter, Ašan,
43
Jiftah, Ašna, Nesib,
44
Keila, Akzib i Mareša: devet gradova sa svojim selima.
45
Ekron s naseljima i selima.
46
Od Ekrona do mora sve što je kod Ašdoda i njegovih sela:
47
Ašdod s naseljima i selima, Gaza s naseljima i selima do egipatskoga potoka; granica je Veliko more.\
48
U gori: Šamir, Jatir, Soko,
49
Dana, Kirjat Sefer, to jest Debir,
50
Anab, Eštemoa, Anim,
51
Gošen, Holon i Gilo: jedanćst gradova s pripadajućim selima.
52
Arab, Duma, Ešean,
53
Janum, Bet-Tapuah, Afeka,
54
Humta, Kirjat-Arba, to jest Hebron, i Sior: devet gradova s pripadajućim selima.
55
Maon, Karmel, Zif, Juta,
56
Jizreel, Jokdeam, Zanoah,
57
Hakajin, Gibea i Timna: deset gradova s pripadajućim selima,
58
Halhul, Bet-Sur, Gedor,
59
Maarat, Bet-Anot i Eltekon: šest gradova s pripadajućim selima, Tekoa, Efrata (Betlehem), Peor, Etan, Kulon, Tatam, Sores, Karem, Galim, Beter, Manah: jedanćst gradova s pripadajućim selima.
60
Kirjat Baal, to jest Kirjat Jearim, i Haraba: dva grada s pripadajućim selima.
61
U pustinji: Bet-Haaraba, Midin, Sekaka,
62
Hanib šan, Slani Grad, i En-Gedi: šest gradova s pripadajućim selima.
63
A Jebusejce, koji su prebivali u Jeruzalemu, ne mogoše protjerati sinovi Judini. Tako ostadoše Jebusejci sa sinovima Judinim u Jeruzalemu do dana današnjega.
Jošua 15:1
Jošua 15:2
Jošua 15:3
Jošua 15:4
Jošua 15:5
Jošua 15:6
Jošua 15:7
Jošua 15:8
Jošua 15:9
Jošua 15:10
Jošua 15:11
Jošua 15:12
Jošua 15:13
Jošua 15:14
Jošua 15:15
Jošua 15:16
Jošua 15:17
Jošua 15:18
Jošua 15:19
Jošua 15:20
Jošua 15:21
Jošua 15:22
Jošua 15:23
Jošua 15:24
Jošua 15:25
Jošua 15:26
Jošua 15:27
Jošua 15:28
Jošua 15:29
Jošua 15:30
Jošua 15:31
Jošua 15:32
Jošua 15:33
Jošua 15:34
Jošua 15:35
Jošua 15:36
Jošua 15:37
Jošua 15:38
Jošua 15:39
Jošua 15:40
Jošua 15:41
Jošua 15:42
Jošua 15:43
Jošua 15:44
Jošua 15:45
Jošua 15:46
Jošua 15:47
Jošua 15:48
Jošua 15:49
Jošua 15:50
Jošua 15:51
Jošua 15:52
Jošua 15:53
Jošua 15:54
Jošua 15:55
Jošua 15:56
Jošua 15:57
Jošua 15:58
Jošua 15:59
Jošua 15:60
Jošua 15:61
Jošua 15:62
Jošua 15:63
Jošua 1 / Još 1
Jošua 2 / Još 2
Jošua 3 / Još 3
Jošua 4 / Još 4
Jošua 5 / Još 5
Jošua 6 / Još 6
Jošua 7 / Još 7
Jošua 8 / Još 8
Jošua 9 / Još 9
Jošua 10 / Još 10
Jošua 11 / Još 11
Jošua 12 / Još 12
Jošua 13 / Još 13
Jošua 14 / Još 14
Jošua 15 / Još 15
Jošua 16 / Još 16
Jošua 17 / Još 17
Jošua 18 / Još 18
Jošua 19 / Još 19
Jošua 20 / Još 20
Jošua 21 / Još 21
Jošua 22 / Još 22
Jošua 23 / Još 23
Jošua 24 / Još 24