A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jošua 14

1
Ovo je što dobiše sinovi Izrćlovi u kanaanskoj zemlji kao baštinu, što im svećenik Eleazar i Jošua, Nunov sin, i plemenski poglavari izrćlskih plemena
2
kao njihovu baštinu razdijeliše ždrijebom, kao što je bio Gospodin odredio preko Mojsija za devet plemena i polovinu plemena.
3
Dvama plemenima i polovini plemena bio je naime Mojsije odredio baštinu s one strane Jordana, a levitima nije bio dao baštine među njima.
4
Jer Josipovih sinova bila su dva plemena: Manaše i Efrajim. A levitima ne dadoše dijela u zemlji, nego samo gradove za prebivanje i pašnjake za stoku i za blago.
5
Kako je bio Gospodin zapovjedio Mojsiju, tako učiniše sinovi Izrćlovi i razdijeliše zemlju.
6
Tada pristupiše Judini sinovi k Jošui u Gilgalu i Kaleb, sin Jefuneov, Kenižanin, reče mu: “Ti znaš što je odredio Gospodin Mojsiju, čovjeku Božjemu, za me i za te u Kadeš Barnei.
7
Bilo mi je četrdeset godina kad me posla Mojsije, sluga Gospodnji, iz Kadeš Barne da uhodim zemlju, i donesoh mu izvještaj, kako sam mislio u svom srcu.
8
A moji drugovi, koji su išli sa mnom, uplašiše srce narodu, ali ja sam bio posve na strani Gospodina, Boga svojega.
9
I zakle se Mojsije onoga dana: Zemlja na koju je stupila tvoja noga pripast će tebi i tvojim sinovima kao baština u vječna vremena, jer si posve stupio na stranu Gospodina, Boga mojega.
10
I Gospodin me, kako vidiš, po svom obećanju sačuva u životu punih četrdeset i pet godina, od vremena kad Gospodin reče Mojsiju onu riječ, dok je Izrćl išao po pustinji i sad, eto, imam osamdeset i pet godina.
11
Danas sam još krepak kao onda kad me je Mojsije poslao. Moja je snaga danas još kao onda kad se je trebalo boriti, i dolaziti i odlaziti.
12
Zato mi daj sada tu gorovitu zemlju, za koju je onda govorio Gospodin! Jer ti si sam onda čuo da su tamo Anakovci i veliki utvrđeni gradovi. Možda je Gospodin sa mnom, i ja ću ih moći protjerati kako je to obećao Gospodin.”
13
Tada ga Jošua blagoslovi i dade Kalebu, Jefuneovu sinu, Hebron kao baštinu.
14
Zato pripada Hebron Kalebu, Jefuneovu sinu, Kenižaninu, kao baština sve do dana današnjega, jer je naime on svom dušom dizao Gospodina, Boga Izrćlova.
15
Hebron se je prije zvao grad Arbe. Taj je bio najveći čovjek među Anakovcima. I zemlja počinu od rata.
Jošua 14:1
Jošua 14:2
Jošua 14:3
Jošua 14:4
Jošua 14:5
Jošua 14:6
Jošua 14:7
Jošua 14:8
Jošua 14:9
Jošua 14:10
Jošua 14:11
Jošua 14:12
Jošua 14:13
Jošua 14:14
Jošua 14:15
Jošua 1 / Još 1
Jošua 2 / Još 2
Jošua 3 / Još 3
Jošua 4 / Još 4
Jošua 5 / Još 5
Jošua 6 / Još 6
Jošua 7 / Još 7
Jošua 8 / Još 8
Jošua 9 / Još 9
Jošua 10 / Još 10
Jošua 11 / Još 11
Jošua 12 / Još 12
Jošua 13 / Još 13
Jošua 14 / Još 14
Jošua 15 / Još 15
Jošua 16 / Još 16
Jošua 17 / Još 17
Jošua 18 / Još 18
Jošua 19 / Još 19
Jošua 20 / Još 20
Jošua 21 / Još 21
Jošua 22 / Još 22
Jošua 23 / Još 23
Jošua 24 / Još 24