A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jošua 13

1
Kad Jošua postade star i vremešan, reče mu Gospodin: “Ti si star i vremešan. A velik dio zemlje ostao je još neosvojen.
2
Ovo je zemlja što je još ostala: sve pokrajine Filistejaca i sva zemlja Gešur
3
od Šihora, istočno od Egipta do ekronske pokrajine na sjeveru, što pripada pokrajini Kanaanaca; pet filistejskih kneževina, naime u Gazi, Ašdodu, Aškelonu, Gitu i Ekronu, dalje Avejci\
4
na jugu, sva zemlja Kanaanaca i Ara Sidonaca do Afeke, do amorejske granice;\
5
onda zemlja Giblijaca i sav Libanon u istočnom dijelu, od Baal Gada na podnožju Hermona do puta u Hamat.
6
Sve stanovnike Libanona do Misrefota Majima, sve Sidonce ja ću sâm otjerati ispred sinova Izrćlovih. Samo razdijeli to Izrćlu ždrijebom u baštinu, kao što sam ti zapovjedio!
7
Razdijeli sad, dakle, tu zemlju u baštinu među devet plemena i polovinu Manašeova plemena!”
8
S tim su bili primili Rubenovci svoj dio, što im ga je bio Mojsije odredio u istočnoj jordanskoj zemlji, što im ga je bio ostavio Mojsije, sluga Gospodnji,
9
od Aroera na obali Arnona i od grada u sredini doline, i svu ravnicu Medebe do Dibona,
10
te sve gradove amorejskoga kralja Sihona, koji je vladao u Hešbonu, do pokrajine sinova Amonovih;\
11
i Gilead i pokrajinu gešursku i maakansku, i svu goru Hermon i sav Bašan do Salke,
12
sve kraljevstvo Oga u Bašanu, koji je vladao u Aštarotu i Edreju. On je bio još preostao od ostataka Refaima, što ih je bio Mojsije pobijedio i protjerao iz njihova posjeda.
13
Ali Gešurce i Maakance ne protjeraše sinovi Izrćlovi, i tako ostadoše Gešurci i Maakanci među Izrćlom do dana današnjega.
14
Samo plemenu Levijevu ne dade baštine: žrtve paljenice Gospodina, Boga Izrćlova, jesu njegova baština, kao što mu je bio obećao.
15
Mojsije dade plemenu sinova Rubenovih dijelove po njihovim rodovima.
16
Oni dobiše područje od Aroera i od grada u sredini doline i svu ravnicu kod Medebe:
17
Hešbon, sa svim mjestima što leže na ravnici, Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon,
18
Jahas, Kedemot, Mefaat,
19
Kirjatajim, Sibmu, Seret Hašahar na gori u dolini,
20
Bet Peor, obronke Pisge i Bet Haješimot
21
i sve druge gradove u ravnici. Nadalje sve kraljevstvo amorejskoga kralja Sihona, koji je vladao u Hešbonu, Mojsije ga je pobijedio zajedno s knezovima midjanskim: Avijem, Rekemom, Surom, Hurom i Rebom, knezovima Sihonovim, koji su prebivali u zemlji.
22
I vračara Bileama, sina Beorova, ubiše sinovi Izrćlovi mačem, nakon što su mačem bili poubijali druge.
23
Granica Rubenovih sinova bila je Jordan s obalom. To je bila baština Rubenovih sinova po njihovim rodovima: gradovi s pripadajućim selima.
24
Onda dade Mojsije plemenu Gadovu, Gadovim sinovima, dijelove po njihovim rodovima.
25
Oni dobiše ovo područje: Jazer i sve gileadske gradove, polovinu zemlje sinova Amonovih do Aroera, istočno od Rabe,
26
te od Hešbona do Ramot-Hamispe i Betonima i od Mahanajima do debirske pokrajine;\
27
onda u dolini: Bet Haram, Bet Nimru, Sukot i Safon, ostatak kraljevstva Sihona, hešbonskoga kralja: Jordan sa svojom obalom do kraja Kineretskoga jezera, na istočnoj strani Jordana.
28
To je baština sinova Gadovih po njihovim rodovima: gradovi i njihova sela.
29
Onda dade Mojsije polovini Manašeova plemena dijelove, i to: polovina plemena sinova Manašeovih dobi po svojim rodovima
30
ovo područje: proteže se ono od Mahanajima preko svega Bašana, sve kraljevstvo Oga, bašanskoga kralja, i sva Jairova sela, što su u Bašanu, šezdeset gradova.
31
A polovinu Gileada i Aštarot i Edrej, glavne gradove kraljevstva Ogova u Bašanu, dobiše sinovi Makira, Manašeova sina, i to polovina Makirovih sinova, po njihovim rodovima.
32
To je što razdijeli kao baštinu Mojsije na moapskim poljanama, s one strane Jordana, istočno od Jerihona.
33
A plemenu Levijevu ne dade Mojsije baštine. Gospodin, Bog Izrćlov, je njihova baština, kao što im je obećao.
Jošua 13:1
Jošua 13:2
Jošua 13:3
Jošua 13:4
Jošua 13:5
Jošua 13:6
Jošua 13:7
Jošua 13:8
Jošua 13:9
Jošua 13:10
Jošua 13:11
Jošua 13:12
Jošua 13:13
Jošua 13:14
Jošua 13:15
Jošua 13:16
Jošua 13:17
Jošua 13:18
Jošua 13:19
Jošua 13:20
Jošua 13:21
Jošua 13:22
Jošua 13:23
Jošua 13:24
Jošua 13:25
Jošua 13:26
Jošua 13:27
Jošua 13:28
Jošua 13:29
Jošua 13:30
Jošua 13:31
Jošua 13:32
Jošua 13:33
Jošua 1 / Još 1
Jošua 2 / Još 2
Jošua 3 / Još 3
Jošua 4 / Još 4
Jošua 5 / Još 5
Jošua 6 / Još 6
Jošua 7 / Još 7
Jošua 8 / Još 8
Jošua 9 / Još 9
Jošua 10 / Još 10
Jošua 11 / Još 11
Jošua 12 / Još 12
Jošua 13 / Još 13
Jošua 14 / Još 14
Jošua 15 / Još 15
Jošua 16 / Još 16
Jošua 17 / Još 17
Jošua 18 / Još 18
Jošua 19 / Još 19
Jošua 20 / Još 20
Jošua 21 / Još 21
Jošua 22 / Još 22
Jošua 23 / Još 23
Jošua 24 / Još 24