A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jošua 12

1
Ovo su kraljevi zemlje koje pobijediše sinovi Izrćlovi i zemlju im osvojiše: s one strane Jordana na istoku od rijeke Arnona do gore Hermona i sve ravnice istočno od Jordana.
2
Sihon, amorejski kralj, koji je stanovao u Hešbonu vladao je od Aroera, koji leži na obali Arnona, od sredine doline i preko polovine Gileada do rijeke Jaboka, granice Amonovih sinova
3
i preko jordanske doline do istočne strane jezera Kinereta i do istočne strane mora pustinje, Slanoga mora, prema Bet Haješimotu i južno uz podnožje obronaka Pisge.
4
Nadalje pokrajina Oga, bašanskoga kralja, koji je pripadao ostacima Refaima i prebivao u Aštarotu i Edreju.
5
Vladao je gorom Hermonom, Salkom i cijelim Bašanom do granice Gešura i Maakada i polovinom Gileada do pokrajine Sihona, hešbonskoga kralja.
6
Mojsije, sluga Gospodnji, i sinovi Izrćlovi poraziše ih i Mojsije, sluga Gospodnji, dade to u posjed Rubenovcima, Gadovcima i polovini Manašeova plemena.
7
A ovo su kraljevi zemlje koje Jošua i sinovi Izrćlovi pobijediše u zapadnoj jordanskoj zemlji, od Baal Gada u libanonskoj dolini do golih gora što se dižu prema Seiru, i njihovu zemlju dade Jošua u posjed plemenima Izrćlovim po njihovim dijelovima:
8
u gorama, u nizinama, u jordanskoj ravnici, na obroncima, u pustinji i u južnom kraju, zemlju Hetita, Amorejaca, Kanaanacâ, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca:
9
Jedan jerihonski kralj, jedan ajski kralj kod Betela,
10
jedan jeruzalemski kralj; jedan hebronski kralj, \
11
jedan jarmutski kralj, jedan lakiški kralj,
12
jedan eglonski kralj; jedan gezerski kralj, \
13
jedan debirski kralj, jedan gederski kralj,
14
jedan hormski kralj, jedan aradski kralj,
15
jedan libnanski kralj, jedan adulamski kralj,
16
jedan makedski kralj; jedan betelski kralj, \
17
jedan tapuanski kralj, jedan heferski kralj,
18
jedan afečki kralj, jedan šaronski kralj,
19
jedan madonski kralj, jedan hasorski kralj,
20
jedan šimron-meronski kralj, jedan ahšafski kralj,
21
jedan tanaački kralj, jedan megidski kralj,
22
jedan kedeški kralj, jedan jokneamski kralj na Karmelu,
23
jedan dorski kralj na dorskim visinama, jedan kralj pogana u Gilgalu,
24
jedan tirški kralj; svega trideset i jedan kralj. \
Jošua 12:1
Jošua 12:2
Jošua 12:3
Jošua 12:4
Jošua 12:5
Jošua 12:6
Jošua 12:7
Jošua 12:8
Jošua 12:9
Jošua 12:10
Jošua 12:11
Jošua 12:12
Jošua 12:13
Jošua 12:14
Jošua 12:15
Jošua 12:16
Jošua 12:17
Jošua 12:18
Jošua 12:19
Jošua 12:20
Jošua 12:21
Jošua 12:22
Jošua 12:23
Jošua 12:24
Jošua 1 / Još 1
Jošua 2 / Još 2
Jošua 3 / Još 3
Jošua 4 / Još 4
Jošua 5 / Još 5
Jošua 6 / Još 6
Jošua 7 / Još 7
Jošua 8 / Još 8
Jošua 9 / Još 9
Jošua 10 / Još 10
Jošua 11 / Još 11
Jošua 12 / Još 12
Jošua 13 / Još 13
Jošua 14 / Još 14
Jošua 15 / Još 15
Jošua 16 / Još 16
Jošua 17 / Još 17
Jošua 18 / Još 18
Jošua 19 / Još 19
Jošua 20 / Još 20
Jošua 21 / Još 21
Jošua 22 / Još 22
Jošua 23 / Još 23
Jošua 24 / Još 24