A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 1

1
Rodoslovlje Isusa Krista, Davidova sina, sina Abrahamova.
2
Abraham je imao Izaka, Izak Jakova, Jakov Judu i njegovu braću,
3
Juda je imao Peresa i Zeraha s Tamarom, Peres je imao Hesrona, Hesron je imao Rama,
4
Ram je imao Aminadaba, Aminadab Nahšona, Nahšon Salma,
5
Salmo Boaza s Rahabom. Boaz je imao Obeda s Rutom, Obed Jišaja,
6
Jišaj kralja Davida. David je imao Salomona s Urijinom ženom,
7
Salomon je imao Roboama, Roboam Abiju, Abija Asu,
8
Asa Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Ahazju,
9
Ahazja je imao Jotama, Jotam Ahaza, Ahaz Ezekiju,
10
Ezekija Manašea, Manaše Amona, Amon Jošiju.
11
Jošija je imao Jehoniju i njegovu braću u vrijeme odvođenja u Babilon.
12
Poslije odvođenja u Babilon: Jehonija je imao Šealtijela, Šealtijel Zerubabela,
13
Zerubabel Abiuda, Abiud Elijakima, Elijakim Azora,
14
Azor Sadoka, Sadok Akima, Akim Elijuda,
15
Elijud je imao Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakova,
16
Jakov Josipa, muža Marije. Od nje se rodi Isus koji se zove Krist.
17
Tako je od Abrahama do Davida svega četrnćst pokoljenja, od Davida do odvođenja u Babilon četrnćst pokoljenja, i od odvođenja u Babilon do Krista četrnćst pokoljenja.
18
Rođenje Isusa Krista bilo je ovako: Kad je njegova mati Marija bila zaručena s Josipom, nađe se da je bila začela po Duhu Svetom, još prije nego se sastadoše.
19
A Josip, njezin muž, bio je pravedan i nije je htio javno izvrgavati sramoti i smišljao je kako da je tajno otpusti.
20
Dok se je on bavio tom mišlju, javi mu se u snu Gospodnji anđeo i reče: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, svoju ženu; jer što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga.\
21
Ona će roditi sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer on će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha.”\
22
To se sve dogodi da se ispuni što je Gospodin kazao preko proroka:
23
”Eto, djevica će začeti i roditi sina, i dat će mu se ime Emanuel”, što znači “Bog s nama”.
24
Josip ustade od sna i učini kao što mu je bio zapovjedio Gospodnji anđeo. Uze k sebi svoju ženu
25
koja, a da je nije spoznao, rodi svojega sina. I dade mu ime Isus.
Mateju 1:1
Mateju 1:2
Mateju 1:3
Mateju 1:4
Mateju 1:5
Mateju 1:6
Mateju 1:7
Mateju 1:8
Mateju 1:9
Mateju 1:10
Mateju 1:11
Mateju 1:12
Mateju 1:13
Mateju 1:14
Mateju 1:15
Mateju 1:16
Mateju 1:17
Mateju 1:18
Mateju 1:19
Mateju 1:20
Mateju 1:21
Mateju 1:22
Mateju 1:23
Mateju 1:24
Mateju 1:25
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28