A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jezekilja 48

1
Ovo su imena plemena: Na krajnjem sjeveru od mora u Hetlon do mjesta kamo se ide u Hamat, pa do Haser Enona? područje Damaska ostaje prema sjeveru? uz Hamat od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Dan plemensko područje.
2
Uz Danovo područje i od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Ašer plemensko područje.
3
Uz Ašerovo područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Naftali plemensko područje.
4
Uz Naftalijevo područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Manaše plemensko područje.
5
Uz Manašeovo područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Efrajim plemensko područje.
6
Uz Efrajimovo područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Ruben plemensko područje.
7
Uz Rubenovo plemensko područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Juda plemensko područje.
8
Uz Judino područje od istočne strane do zapadne strane ležat će sveto zemljište, koje posvećujete Gospodinu, dvadeset i pet tisuća lakata u širinu i u dužinu, kao drugi plemenski dijelovi od istočne strane do zapadne strane. U njegovoj sredini bit će Svetište.
9
Sveto zemljište, koje ćete posvetiti Gospodinu, neka bude dvadeset i pet tisuća lakata dugo i deset tisuća lakata široko!
10
Sveto će zemljište pripadati: svećenicima na sjevernoj strani komad od dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, na zapadnoj strani od deset tisuća lakata u širinu, na istočnoj strani od deset tisuća lakata u širinu i na južnoj strani od dvadeset i pet tisuća lakata u širinu. Usred njega stajat će Gospodnje Svetište.
11
Posvećenim svećenicima, Sadokovim sinovima, koji su obavljali moju službu i nisu zastranili kao leviti, kad su zastranili Izrćlci,
12
njima će pripasti posvećeni komad, najsvetiji dio posvećenoga zemljišta uz područje levita.
13
Levitima će pripasti komad što odgovara području svećenika, dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, deset tisuća lakata u širinu, sve zajedno dužina od dvadeset i pet tisuća lakata i širina od deset tisuća lakata.
14
Oni ne smiju ništa od toga prodati ni zamijeniti, niti smiju prenijeti taj posvećeni dio zemlje u tuđe ruke, jer je svet Gospodinu.
15
Pet tisuća lakata, što još preostane od širine uz dvadeset i pet tisuća lakata, nije sveto, nego je određeno za grad kao prebivalište i slobodan prostor. Usred toga neka stoji grad!
16
Ovo su njegove mjere: Sjeverna strana ima četiri tisuće i pet stotina lakata, južna strana četiri tisuća i pet stotina, zapadna strana četiri tisuće i pet stotina.
17
Slobodan prostor grada iznosit će sa sjevera dvjesta i pedeset lakata, s juga dvjesta i pedeset, s istoka dvjesta i pedeset i sa zapada dvjesta i pedeset.
18
Što još preostane od dužine uz sveto zemljište, naime deset tisuća lakata na istoku i deset tisuća lakata na zapadu, neka služi za uzdržavanje gradskih stanovnika!
19
Stanovnici grada bit će iz svih Izrćlovih plemena.
20
Sve posvećeno zemljište iznosit će dvadeset i pet tisuća lakata u četvorini, naime posvećeno zemljište s gradskim posjedom.
21
Što ostane pripast će knezu s obje strane posvećenog zemljišta i gradskog vlasništva uz dvadeset i pet tisuća lakata do istočne granice i sa zapada uz dvadeset i pet tisuća lakata do zapadne granice prema plemenskim dijelovima. To neka pripadne knezu, i usred toga neka budu posvećeno zemljište i hramsko Svetište!
22
I od posjeda levita i od posjeda grada, što su usred onoga što pripada knezu, mora sve što je između Judina i Benjaminova područja pripasti knezu.
23
Ovo su ostala plemena: Od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Benjamin plemensko područje.
24
Uz Benjaminovo područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Šimunovo plemensko područje.
25
Uz Šimunovo područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Jisakar plemensko područje.
26
Uz Jisakarovo područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Zebulun plemensko područje.
27
Uz Zebulunovo područje od istočne strane do zapadne strane posjedovat će Gad plemensko područje.
28
Uz Gadovo područje s južne strane, pa na jug, ići će granica od Tamara do Meribat Kadeša, onda do potoka i do velikoga mora.
29
”To je zemlja koju ćete ždrijebom razdijeliti među Izrćlova plemena kao baštinski posjed, i to moraju biti njihovi baštinski dijelovi”, govori svemogući Gospodin.
30
Ovo su gradski izlazi: sa sjeverne strane, koja ima četiri tisuće i pet stotina lakata,
31
gradska vrata nazvana su po imenima Izrćlovih plemena? nalaze se troja vrata sa sjevera: Rubenova, Judina i Levijeva vrata.
32
S istočne strane, koja ima četiri tisuće i pet stotina lakata, nalaze se troja vrata: Josipova, Benjaminova i Danova vrata.
33
S južne strane, koja ima četiri tisuće i pet stotina lakata, nalaze se troja vrata: Šimunova, Jisakarova i Zebulunova vrata.
34
Zapadna strana, koja je duga četiri tisuće i pet stotina lakata, ima troja vrata: Gadova, Ašerova i Neftalijeva vrata.
35
Opseg iznosi osamnćst tisuća lakata. Ime će gradu ubuduće biti: “Gospodin je ovdje”.
Jezekilja 48:1
Jezekilja 48:2
Jezekilja 48:3
Jezekilja 48:4
Jezekilja 48:5
Jezekilja 48:6
Jezekilja 48:7
Jezekilja 48:8
Jezekilja 48:9
Jezekilja 48:10
Jezekilja 48:11
Jezekilja 48:12
Jezekilja 48:13
Jezekilja 48:14
Jezekilja 48:15
Jezekilja 48:16
Jezekilja 48:17
Jezekilja 48:18
Jezekilja 48:19
Jezekilja 48:20
Jezekilja 48:21
Jezekilja 48:22
Jezekilja 48:23
Jezekilja 48:24
Jezekilja 48:25
Jezekilja 48:26
Jezekilja 48:27
Jezekilja 48:28
Jezekilja 48:29
Jezekilja 48:30
Jezekilja 48:31
Jezekilja 48:32
Jezekilja 48:33
Jezekilja 48:34
Jezekilja 48:35
Jezekilja 1 / Jez 1
Jezekilja 2 / Jez 2
Jezekilja 3 / Jez 3
Jezekilja 4 / Jez 4
Jezekilja 5 / Jez 5
Jezekilja 6 / Jez 6
Jezekilja 7 / Jez 7
Jezekilja 8 / Jez 8
Jezekilja 9 / Jez 9
Jezekilja 10 / Jez 10
Jezekilja 11 / Jez 11
Jezekilja 12 / Jez 12
Jezekilja 13 / Jez 13
Jezekilja 14 / Jez 14
Jezekilja 15 / Jez 15
Jezekilja 16 / Jez 16
Jezekilja 17 / Jez 17
Jezekilja 18 / Jez 18
Jezekilja 19 / Jez 19
Jezekilja 20 / Jez 20
Jezekilja 21 / Jez 21
Jezekilja 22 / Jez 22
Jezekilja 23 / Jez 23
Jezekilja 24 / Jez 24
Jezekilja 25 / Jez 25
Jezekilja 26 / Jez 26
Jezekilja 27 / Jez 27
Jezekilja 28 / Jez 28
Jezekilja 29 / Jez 29
Jezekilja 30 / Jez 30
Jezekilja 31 / Jez 31
Jezekilja 32 / Jez 32
Jezekilja 33 / Jez 33
Jezekilja 34 / Jez 34
Jezekilja 35 / Jez 35
Jezekilja 36 / Jez 36
Jezekilja 37 / Jez 37
Jezekilja 38 / Jez 38
Jezekilja 39 / Jez 39
Jezekilja 40 / Jez 40
Jezekilja 41 / Jez 41
Jezekilja 42 / Jez 42
Jezekilja 43 / Jez 43
Jezekilja 44 / Jez 44
Jezekilja 45 / Jez 45
Jezekilja 46 / Jez 46
Jezekilja 47 / Jez 47
Jezekilja 48 / Jez 48