A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 8

1
Dalje zapovjedi Gospodin Mojsiju: “Kaži Aronu: Pruži ruku sa svojim štapom na rijeke, prokope i bare i izvedi žabe na egipatsku zemlju!”
2
Aron pruži svoju ruku na egipatske vode, i izađoše žabe i pokriše egipatsku zemlju.
3
Ali čarobnjaci učiniše isto svojim čaranjem. I oni učiniše te izađoše žabe na egipatsku zemlju.
4
Tada dozva faraon Mojsija i Arona i zamoli: “Molite Gospodina da mene i moj narod oslobodi od žaba! Tada ću pustiti narod da žrtvuje Gospodinu.”
5
Mojsije odgovori faraonu: “Odredi mi samo točno kad da zamolim za te, za tvoje sluge i narod, da se uklone žabe od tebe i od tvojih kuća i da ostanu samo u Nilu.”
6
On odgovori: “Sutra.” Tad reče onaj: “Neka bude po tvojoj želji, da spoznaš da nitko nije jednak Gospodinu, Bogu našemu.
7
Žabe će se dakle ukloniti od tebe, od tvojih kuća, od tvojih slugu i od tvojega naroda i samo će još ostati u Nilu.”
8
Nato ostaviše Mojsije i Aron faraona, i Mojsije se pomoli toplo Gospodinu, da uništi žabe kojima je bio pohodio faraona.
9
Gospodin usliša Mojsijevu molitvu. Žabe skapaše u kućama, u dvorištima i u poljima.
10
Zgrnuše ih posvuda na gomile. Zemlja je od toga zaudarala.
11
Kad vidje faraon da opet može odahnuti, ponovno otvrdnu svoje srce i više ih ne posluša, kao što je bio Gospodin unaprijed kazao.
12
Tada zapovjedi Gospodin Mojsiju: “Kaži Aronu: Pruži svoj štap i udari njim po prahu na zemlji, da se pretvori u komarce po svoj egipatskoj zemlji!”
13
Oni učiniše tako: Aron pruži svoju ruku sa štapom i udari njim po prahu na zemlji. Tada dođoše komarci na ljude i na stoku. Sav prah na zemlji pretvori se u komarce po svoj egipatskoj zemlji.
14
Egipatski čarobnjaci pokušaše čaranjem isto tako proizvesti komarce, ali ne mogoše. Komarci napadoše ljude i stoku.
15
čarobnjaci rekoše faraonu: “To je prst Božji!” Ali srce faraonovo ostade tvrdo, i on ih ne posluša, kao što je bio unaprijed kazao Gospodin.
16
Tada zapovjedi Gospodin Mojsiju: “Sutra posve rano stupi pred faraona, kad ide k vodi, i reci mu: Ovako govori Gospodin: Pusti moj narod, da mi služi!
17
Jer ako ne pustiš moga naroda, onda ću učiniti da dođu pasje muhe na tebe, na tvoje sluge, na tvoj narod i na tvoje palače. Kuće Egipćana, pa i zemlja na kojoj stoje, bit će pune pasjih muha.
18
Ipak s gošenskom zemljom, u kojoj prebiva moj narod, učinit ću toga dana iznimku, tako da tamo ne bude pasjih muha, da spoznaš da sam ja Gospodin na zemlji.
19
Učinit ću rastavu između svog naroda i tvog naroda. Sutra će se dogoditi to čudo.”
20
I Gospodin učini tako. Dođoše pasje muhe u velikom broju u palaču faraonovu, u stan njegovih slugu i na svu egipatsku zemlju. Zemlja je teško trpjela pod pasjim muhama.
21
Faraon dozva Mojsija i Arona i reče: “Idite, žrtvujte svom Bogu ovdje u zemlji!”
22
Mojsije odvrati: “To ne možemo činiti. Jer prinosimo Gospodinu Bogu svojemu žrtve koje su Egipćanima nečiste. Kad bismo pred očima Egipćana prinosili žrtve koje su njima mrske, ne bi li nas na mjestu kamenovali?
23
Mi hoćemo ići tri dana hoda daleko u pustinju i tamo žrtvovati Gospodinu, Bogu svojemu, kao što nam zapovjedi.”
24
Faraon reče: “Pustit ću vas da žrtvujete Gospodinu, svom Bogu, u pustinji. Samo ne idite predaleko! Molite se za me!”
25
Mojsije odgovori: “Ja idem sada od tebe i pomolit ću se Gospodinu. Sutra će otići pasje muhe od faraona, od njegovih slugu i naroda. Samo neka faraon više ne vara naroda, pa da ga ipak ne pusti da žrtvuje Gospodinu!”
26
I ode Mojsije od faraona i pomoli se Gospodinu.
27
Gospodin usliša molitvu Mojsijevu i ukloni pasje muhe od faraona, od njegovih slugu i naroda. Ne ostade ni jedna.
28
Ali faraon i ovoga puta otvrdnu svoje srce i ne pusti naroda.
Izlaska 8:1
Izlaska 8:2
Izlaska 8:3
Izlaska 8:4
Izlaska 8:5
Izlaska 8:6
Izlaska 8:7
Izlaska 8:8
Izlaska 8:9
Izlaska 8:10
Izlaska 8:11
Izlaska 8:12
Izlaska 8:13
Izlaska 8:14
Izlaska 8:15
Izlaska 8:16
Izlaska 8:17
Izlaska 8:18
Izlaska 8:19
Izlaska 8:20
Izlaska 8:21
Izlaska 8:22
Izlaska 8:23
Izlaska 8:24
Izlaska 8:25
Izlaska 8:26
Izlaska 8:27
Izlaska 8:28
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40