A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 18

1
Kad Jitro, midjanski svećenik, Mojsijev tast, doču sve što učini Bog Mojsiju i Izrćlu, svom narodu, da izvede Gospodin Izrćlce iz Egipta,
2
uze Jitro, tast Mojsijev, sa sobom Mojsijevu ženu Siporu, koju je on bio poslao natrag,
3
i oba njezina sina. Jedan od njih zvao se Geršon, jer je bio rekao: “Tuđinac sam postao u tuđoj zemlji”,
4
a drugi Eliezer, jer je bio rekao: “Bog oca mojega bio je moja pomoć i izbavio me od faraonova mača.”
5
I dođe Jitro, Mojsijev tast, s njegovim sinovima i ženom k Mojsiju u pustinju, gdje se bio utaborio na Božjoj gori.
6
On poruči Mojsiju: “Ja, tast tvoj Jitro, dolazim k tebi s tvojom ženom i s oba njena sina koja su kod nje.”
7
Mojsije se diže i izađe ususret svom tastu, nakloni se i poljubi ga. Tada se upitaše za zdravlje i uđoše u šator.
8
I Mojsije ispripovjedi tastu sve što učini Gospodin faraonu i Egipćanima zbog Izrćlaca, i sve nevolje što su ih bile pogodile na putu, i kako ih je izbavio Gospodin.
9
Jitro se radovao svemu dobru što ga je Gospodin bio iskazao Izrćlcima, kad ih je izbavljao iz vlasti Egipćana.
10
Tada reče Jitro: “Blagoslovljen da je Gospodin koji vas izbavi iz vlasti Egipćana i faraona, i narod spasi iz vlasti Egipćana!
11
Da je Gospodin veći od svih bogova, vidim sad iz toga što se dogodilo, kad su se oni onako oholo ponašali prema njima.”
12
Jitro, Mojsijev tast, prinese tada Bogu žrtvu paljenicu i klanicu, i Aron dođe sa svim starješinama da s tastom Mojsijevim održi pred Bogom žrtvenu gozbu.
13
Drugog dana održa Mojsije sudničku sjednicu, da sudi narodu. Narod se tiskao oko Mojsija od jutra do večeri.
14
Kad Mojsijev tast vidje što sve mora činiti s narodom, reče: “Što se toliko mučiš s narodom? Zašto ti sam sjediš na sudu, a sav se narod tiska oko tebe od jutra do večeri?”
15
Mojsije odgovori svom tastu: “Narod dolazi k meni da dobije odluke Božje.
16
Kada imaju kakav sukob, dolaze k meni, da im sudim i kazujem pravorijeke Božje i njegove upute.”
17
A tast Mojsijev mu odvrati: “Nije dobro kako radiš.
18
Ti ljudi što dolaze preda te muče se zbog toga. Taj je rad pretežak za te. Ne možeš mu sam odoljeti.
19
Pa poslušaj savjet što ću ti ga dati, i Bog će biti s tobom! Ti zastupaj narod kod Boga i prinosi njihove želje pred Boga!
20
Onda ih uči zakonima i naredbama i pokazuj im put kojim trebaju ići, i djela koja trebaju činiti!
21
Ujedno izaberi iz svega naroda valjane ljude, bogobojazne, pouzdane i nesebične, i postavi ih za predstojnike nad tisuću, nad stotinu, nad pedeset i nad deset!
22
Oni neka sude narodu u svako doba! Svaki važniji slučaj neka ipak predaju tebi! U stvarima manje važnim neka odlučuju sami! Tako olakšaj sebi teret! Neka ga nose s tobom!
23
Ako tako učiniš, i Bog ti to dopusti, moći ćeš izdržati, i sav će taj narod zadovoljan otići kući.”
24
Mojsije posluša savjet svog tasta i učini sve što mu savjetova.
25
Iz svega Izrćla izabra Mojsije valjane ljude i postavi ih za predstojnike narodu: nad tisuću, nad stotinu, nad pedeset i nad deset.
26
Oni su morali suditi u svako doba. Ali sve teže slučajeve morali su predavati Mojsiju, a o manje teškim stvarima odlučili bi sami.
27
Nato Mojsije otpusti svog tasta, i on se vrati u svoju domovinu.
Izlaska 18:1
Izlaska 18:2
Izlaska 18:3
Izlaska 18:4
Izlaska 18:5
Izlaska 18:6
Izlaska 18:7
Izlaska 18:8
Izlaska 18:9
Izlaska 18:10
Izlaska 18:11
Izlaska 18:12
Izlaska 18:13
Izlaska 18:14
Izlaska 18:15
Izlaska 18:16
Izlaska 18:17
Izlaska 18:18
Izlaska 18:19
Izlaska 18:20
Izlaska 18:21
Izlaska 18:22
Izlaska 18:23
Izlaska 18:24
Izlaska 18:25
Izlaska 18:26
Izlaska 18:27
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40