A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 14

1
Gospodin zapovjedi Mojsiju:
2
”Naloži Izrćlovim sinovima, da se okrenu i da se utabore pred Pi-Hahirotom, između Migdola i mora! Nasuprot Baal-Sefonu postavite tabor uz more!
3
Faraon će tada misliti o sinovima Izrćlovim: Zabasaše u zemlji; pustinja ih drži zatvorene.\
4
Tada ću otvrdnuti srce faraonu tako da pođe za njima u potjeru, da pokažem svoju moć na faraonu i na svoj njegovoj vojsci i da Egipćani spoznaju da sam ja Gospodin.” I učiniše tako.
5
Kad bi javljeno egipatskomu kralju da je narod pobjegao, promijeni se faraonovo mišljenje i mišljenje njegovih slugu prema narodu, te se upitaše: “Što učinismo te pustismo Izrćlce iz svoje službe?”
6
Faraon upregne svoja kola i uze svoju vojsku sa sobom.
7
Povede sa sobom šest stotina izabranih kola i što je god bilo kola u Egiptu i na svima njima najbolje borce.
8
Tako otvrdnu Gospodin srce faraonu, egipatskomu kralju. On pođe u potjeru za sinovima Izrćlovim, a sinovi Izrćlovi izađoše pod rukom jakom.
9
I tjeraše ih tako Egipćani sa svim konjima upregnutim u faraonova kola, s njegovim spregama i s ostalom vojskom, i dostigoše ih kad su taborili na moru kod Pi-Hahirota, pred Baal Safonom.
10
Kad se približi faraon, a sinovi Izrćlovi izbliže pogledaše i opaziše da Egipćani idu za njima, vrlo se uplašiše sinovi Izrćlovi i zavapiše glasno Gospodinu za pomoć.
11
Rekoše Mojsiju: “Zar nema grobova u Egiptu pa nas odvede da pomremo u pustinji? Što nam to učini te nas izvede iz Egipta?
12
Zar ti ne rekosmo već u Egiptu: Pusti nas u miru! Mi hoćemo služiti Egipćanima!? Jest, bolje bi bilo za nas da služimo kao robovi Egipćanima, nego da izginemo ovdje u pustinji.”
13
A Mojsije odvrati narodu: “Ne bojte se! čekajte samo i vidjet ćete da će vam Gospodin danas pomoći. Jer kako danas vidite Egipćane, ne ćete ih više vidjeti tako dovijeka.
14
Gospodin će se boriti za vas. Možete biti posve mirni.”
15
I Gospodin reče Mojsiju: “Što vičeš k meni? Zapovjedi sinovima Izrćlovim neka krenu na put!
16
A ti digni svoj štap gore, pruži svoju ruku na more i razdijeli ga, da mogu sinovi Izrćlovi ići kroz more po suhu!
17
A ja ću otvrdnuti srce Egipćanima, da pođu za njima, i pokazat ću svoju moć na faraonu i na svoj njegovoj vojsci, na njegovim kolima i spregama.
18
I Egipćani će spoznati da sam ja Gospodin, kad pokažem svoju moć na faraonu, na njegovim kolima i spregama.”
19
Tada promijeni anđeo Božji, koji ja išao pred Izrćlovom vojskom, svoje mjesto i dođe iza njih. I stup od oblaka promijeni svoje mjesto i stade iza njih.
20
Tako on postade međa između egipatske i izrćlske vojske. Na jednoj je strani oblak bio mračan, na drugoj je strani rasvjetljavao noć. Tako se ne mogoše cijele noći približiti jedna drugoj.
21
I pruži Mojsije svoju ruku na more. Tada dade Gospodin cijelu noć suzbijati more natrag jakim istočnim vjetrom i osuši more, i vode se razdijeliše.
22
Sinovi Izrćlovi koračali su posred mora po suhu, a vode su im stajale kao zid s desne i s lijeve strane.
23
A Egipćani se dadoše u potjeru za njima, i svi faraonovi konji, kola i sprege pođoše za njima usred mora.
24
U doba jutarnje straže pogleda Gospodin u stupu od ognja i od oblaka na egipatsku vojsku i smete je.
25
Zakoči kotače na njihovim kolima i učini da su jedva mogla naprijed. Tada povikaše Egipćani: “Bježimo od Izrćlaca; jer se Gospodin bori za njih protiv Egipćana!” \
26
I zapovjedi Gospodin Mojsiju: “Pruži ruku svoju na more, da se natrag vrate vode na Egipćane, na kola i sprege!”
27
Kad Mojsije pruži ruku na more, more se u osvit dana vrati natrag na staro svoje mjesto, dok su Egipćani bježali prema njemu. Tako Gospodin utjera Egipćane u sredinu mora.
28
Vode se vratiše natrag i potopiše kola i sprege cijele faraonove vojske, što dođe za njima u more. Ni jedan od njih (iz vojske) ne ostade na životu.
29
A sinovi Izrćlovi išli su po suhu posred mora, i vode su im stajale kao zid s desne i s lijeve strane.
30
Tako Gospodin izbavi u onaj dan Izrćlce iz ruke Egipćana. Izrćlci vidješe Egipćane mrtve na morskoj obali.
31
Kad vidješe Izrćlci veliko čudesno djelo, što ga je bio Gospodin učinio na Egipćanima, poboja se narod Gospodina i pouzda se u Gospodina i u njegova slugu Mojsija.
Izlaska 14:1
Izlaska 14:2
Izlaska 14:3
Izlaska 14:4
Izlaska 14:5
Izlaska 14:6
Izlaska 14:7
Izlaska 14:8
Izlaska 14:9
Izlaska 14:10
Izlaska 14:11
Izlaska 14:12
Izlaska 14:13
Izlaska 14:14
Izlaska 14:15
Izlaska 14:16
Izlaska 14:17
Izlaska 14:18
Izlaska 14:19
Izlaska 14:20
Izlaska 14:21
Izlaska 14:22
Izlaska 14:23
Izlaska 14:24
Izlaska 14:25
Izlaska 14:26
Izlaska 14:27
Izlaska 14:28
Izlaska 14:29
Izlaska 14:30
Izlaska 14:31
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40