English
A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Psalmi 51
1
Upravitelju pjevačkoga zbora. Psalam. Davidov.
2
Kad je prorok Natan došao k njemu jer je sagriješio s Bat-Šebom.
3
Smiluj mi se, Bože, po svome milosrđu; po velikom svom smilovanju uništi moje bezakonje! \
4
Posve me operi od moje krivnje i od mojega grijeha me očisti!
5
Jer ja poznajem svoje bezakonje, moj grijeh mi je vazda pred očima.
6
Tebi, samo tebi sagriješih. Što je pred tobom zlo to učinih, tako da se ti pokazuješ pravedan u svojoj presudi, besprijekoran u svojem sudu.
7
Gle, rođen sam u krivnji, u grijehu me je već moja mati začela.
8
O, ti koji voliš iskrenost srca, otkrij mi tajne svoje mudrosti!
9
Poškropi me izopom i bit ću čist. Operi me i bit ću bjelji od snijega.
10
Daj mi da okušam radost i veselje! Nek se obraduju kosti slomljene.
11
Zastri svoje lice od mojih grijeha. Uništi sve moje krivice!
12
Stvori mi, Bože, srce čisto i postojan duh obnovi u meni!
13
Ne odbaci me od svog lica! Svoga svetog duha ne uzmi od mene!
14
Daj da ponovno iskusim radost tvojega spasenja! Okrijepi me duhom spremnim.
15
Tada ću učiti bezakonike tvoje putove i grešnici će se tebi obraćati.
16
Izbavi me od krvi, Bože, Bože mojega spasenja! I moj će jezik slaviti tvoju hvalu.
17
Otvori, Gospode, moje usne i moja će usta navješćivati tvoju pravdu!
18
Jer tebi se ne mili žrtva. I ako bih ti prinio paljenicu, ti je ne bi primio.
19
Žrtve Bogu su raskajani duh. Srce skrušeno i ponizno, Bože, ti ne prezireš.
20
U svojoj naklonosti budi milostiv Sionu! Sagradi opet zidine Jeruzalema!
21
Tada ćeš se radovati pravim žrtvama: paljenicama i čitavim prinosima! Tad će se stavljati na tvoj žrtvenik mladi junci!