A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

2 Ljetopisa 8

1
Kad prođe dvadeset godina za vrijeme kojih Salomon sagradi Gospodnji Hram i svoju vlastitu palaču,
2
utvrdi Salomon gradove što ih je bio ustupio Hiram Salomonu, i naseli u njima Izrćlove sinove.
3
Tada ode Salomon protiv Hamat-Sobe i osvoji je.
4
Utvrdi i Tadmor u pustinji i sve gradove za spremišta koje je dao utemeljiti u Hamatu.
5
I sagradi Gornji Bet Horon i Donji Bet Horon, kao tvrđave sa zidinama, vratima i prijevornicama.
6
Isto tako Baalat i sve gradove za spremišta koje je imao Salomon, sve gradove za kola, gradove za jahalište, sve građevine koje je Salomon htio podići u Jeruzalemu, na Libanonu i na cijelom području svoje vlasti.
7
Sve što je još bilo ostalo od Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca, koji nisu pripadali Izrćlovim sinovima,
8
njihove potomke, ako su bili još ostali u zemlji, jer ih Izrćlci nisu bili istrijebili, njih nagna Salomon da plaćaju danak do dana današnjega.
9
Od Izrćlovih sinova ne učini Salomon nijednoga robom za svoje poslove, nego oni postadoše njegovi ratnici, njegovi poglavari i niži vođe, njegovi zapovjednici nad kolima i konjanicima.
10
Glavnih nadstojnika imao je kralj Salomon dvjesta i pedeset. Oni su imali nadzor nad ljudima.
11
Salomon preseli faraonovu kćer iz Davidova grada u palaču koju je za nju bio sagradio. Jer pomisli u sebi: “Ne će stanovati moja žena u kući Davida, kralja Izrćlova, jer je mjesto sveto, kad je Gospodnji kovčeg tamo došao.”
12
Tada Salomon dade prinijeti žrtve paljenice Gospodinu na žrtveniku koji je bio podigao Gospodinu pred trijemom.
13
On dade ondje žrtvovati ono što je trebalo svaki dan po Mojsijevoj zapovijedi, zatim ono što je bilo propisano u subote, na mjesece mlađake i na tri blagdana godišnje, naime na blagdan Beskvasnih kruhova, na blagdan Sedmica i na blagdan Sjenica.
14
I postavi, po zapovijedi svojega oca Davida, svećeničke redove za svećeničku službu i levite za službene levitske poslove, naime da prinose hvalospjev, i za službu svećenicima, što je trebalo svaki dan. Isto tako postavi vratare po njihovim redovima za pojedina vrata; jer tako je bio odredio David, čovjek Božji.\
15
Ni u čem se nije odstupilo od kraljeve zapovijedi u vezi sa svećenicima i levitima, ni u pogledu riznica.
16
I tako završi sve Salomonovo djelo od dana kad je bio postavio temelj za Gospodnji Hram, pa do njegova dovršenja. Tako je bio dovršen Gospodnji Hram.
17
Tada ode Salomon u Esjon-Geber i u Elat na morskoj obali u Edomu.
18
Hiram mu posla po svojim ljudima lađe i momke koji su bili vješti moru. Oni se, zajedno sa Salomonovim ljudima, odvezoše u Ofir, uzeše otamo zlata četiri stotine i pedeset talenata i donesoše ih kralju Salomonu.
2 Ljetopisa 8:1
2 Ljetopisa 8:2
2 Ljetopisa 8:3
2 Ljetopisa 8:4
2 Ljetopisa 8:5
2 Ljetopisa 8:6
2 Ljetopisa 8:7
2 Ljetopisa 8:8
2 Ljetopisa 8:9
2 Ljetopisa 8:10
2 Ljetopisa 8:11
2 Ljetopisa 8:12
2 Ljetopisa 8:13
2 Ljetopisa 8:14
2 Ljetopisa 8:15
2 Ljetopisa 8:16
2 Ljetopisa 8:17
2 Ljetopisa 8:18
2 Ljetopisa 1 / 2Lje 1
2 Ljetopisa 2 / 2Lje 2
2 Ljetopisa 3 / 2Lje 3
2 Ljetopisa 4 / 2Lje 4
2 Ljetopisa 5 / 2Lje 5
2 Ljetopisa 6 / 2Lje 6
2 Ljetopisa 7 / 2Lje 7
2 Ljetopisa 8 / 2Lje 8
2 Ljetopisa 9 / 2Lje 9
2 Ljetopisa 10 / 2Lje 10
2 Ljetopisa 11 / 2Lje 11
2 Ljetopisa 12 / 2Lje 12
2 Ljetopisa 13 / 2Lje 13
2 Ljetopisa 14 / 2Lje 14
2 Ljetopisa 15 / 2Lje 15
2 Ljetopisa 16 / 2Lje 16
2 Ljetopisa 17 / 2Lje 17
2 Ljetopisa 18 / 2Lje 18
2 Ljetopisa 19 / 2Lje 19
2 Ljetopisa 20 / 2Lje 20
2 Ljetopisa 21 / 2Lje 21
2 Ljetopisa 22 / 2Lje 22
2 Ljetopisa 23 / 2Lje 23
2 Ljetopisa 24 / 2Lje 24
2 Ljetopisa 25 / 2Lje 25
2 Ljetopisa 26 / 2Lje 26
2 Ljetopisa 27 / 2Lje 27
2 Ljetopisa 28 / 2Lje 28
2 Ljetopisa 29 / 2Lje 29
2 Ljetopisa 30 / 2Lje 30
2 Ljetopisa 31 / 2Lje 31
2 Ljetopisa 32 / 2Lje 32
2 Ljetopisa 33 / 2Lje 33
2 Ljetopisa 34 / 2Lje 34
2 Ljetopisa 35 / 2Lje 35
2 Ljetopisa 36 / 2Lje 36