A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Postanka 41

1
Dvije godine poslije usnu faraon. Bilo mu je kao da stoji na Nilu.
2
Iz Nila izašlo sedam krava lijepih i ugojenih, i pasle su u šašu.
3
A iza njih izašlo iz Nila sedam drugih krava, ružnih i mršavih, i stale su uz druge krave na obali Nila.
4
Tada požderaše ružne, mršave onih sedam krava lijepih, debelih. I faraon se probudi.
5
Kad opet zaspa, usnu drugi san. Sedam klasova, jedrih i lijepih, izraslo na jednoj slamci.
6
Nakon njih isklijalo sedam klasova sitnih, opaljenih od istočnog vjetra,
7
i sitni klasovi progutaše sedam debelih i punih klasova. Faraon se probudi i opazi da je to sanjao.
8
Ujutro se osjećao uznemiren. On posla i dade pozvati sve egipatske pismoznance i mudrace. Faraon im pripovjedi svoje snove, ali se ne nađe nijedan koji bi ih faraonu mogao protumačiti.
9
Tada uze riječ veliki peharnik i reče faraonu: “Moram se danas spomenuti svoje krivnje.
10
Faraon se jednom razljutio na svoje sluge i mene dao zatvoriti u kući zapovjednika tjelesne straže, mene i velikoga pekara.
11
U istoj noći mi sanjasmo san, ja i on. Svaki od nas sanjao je san koji je bio od osobite važnosti.
12
A bio je tamo s nama jedan hebrejski mladić, rob zapovjednika tjelesne straže. Njemu to ispripovjedismo, i on nam protumači naše snove. Svakom pravo protumači san.
13
I kako nam protumači, tako se dogodi: mene opet postaviše u moju službu, a drugoga dadoše objesiti.”
14
I faraon posla tamo i dade pozvati Josipa. Brže-bolje izvedoše ga iz tamnice. On se ošiša i preobuče te pođe k faraonu.
15
Faraon reče Josipu: “Imao sam san, ali nitko ga ne zna protumačiti. A za tebe sam čuo da samo trebaš čuti san, i odmah ga možeš protumačiti.”
16
Josip odgovori faraonu: “Ja ne mogu ništa; ali Bog će objaviti faraonu što mu je na spasenje.” \
17
Faraon je pripovijedao Josipu: “U mojem snu stajao sam na obali Nila.
18
Tada je izašlo iz Nila sedam krava ugojenih i lijepih, te su pasle u šašu.
19
A iza njih izašlo je sedam drugih krava, loših, posve ružnih i mršavih; nikad ne vidjeh u cijelom Egiptu tako ružnih krava kao što su bile te.\
20
Mršave i ružne krave požderaše onih prvih sedam debelih krava.
21
Kad su one bile iščeznule u njihovu želucu, poznade da su bile došle u njihov želudac, ali su opet bile ružne kao prije. Nato se ja probudih.
22
Tad opet vidjeh u svojem snu kako je sedam klasova izraslo na jednoj slamci, punih i lijepih klasova.
23
A nakon njih isklijalo sedam drugih klasova, praznih, tankih, od vjetra opaljenih
24
i tanki klasovi progutaše sedam lijepih klasova. Ovo ja pripovjedih pismoznancima; ali nijedan mi nije znao protumačiti.” \
25
Josip reče faraonu: “Snovi faraonovi znače jedno te isto. Bog je objavio faraonu što je naumio učiniti.
26
Sedam lijepih krava znači sedam godina; i sedam lijepih klasova znači sedam godina. Snovi imaju jednako značenje.\
27
I sedam krava mršavih i ružnih, što izađoše iza onih znači sedam godina; i sedam klasova praznih, opaljenih od istočnog vjetra, znači sedam gladnih godina.\
28
To sam mislio kad rekoh faraonu: Bog je pokazao faraonu što je naumio učiniti.
29
Eto, doći će sad sedam godina kad će vladati u svoj egipatskoj zemlji veliko izobilje.
30
Ali nakon njih nastat će sedam gladnih godina. Ne će ostati ni traga od svega izobilja u egipatskoj zemlji i glad će dotući zemlju.
31
Od izobilja ne će se opaziti u zemlji ništa više zbog gladi što će poslije doći; jer će biti vrlo velika.\
32
A što je dvaput uzastopce faraon snio, to znači da je Bog to tvrdo odlučio, i Bog će to bez odgađanja izvesti.
33
I sada neka potraži faraon čovjeka mudra i razumna i neka ga postavi nad egipatskom zemljom.
34
Neka faraon nadalje odmah postavi nadzornike po zemlji i neka pokupi petinu od egipatske zemlje za tih sedam godina izobilja.
35
Neka se pokupi sav prihod žetve dobrih godina što sad dolaze, i neka se skupi žito kojim će faraon raspolagati kao zaliha u gradovima i neka se tamo pohrani.
36
Onda je zemlja opskrbljena žitom za sedam gladnih godina, što će doći na Egipat, i tako ne će biti zemlja glađu uništena.”
37
Taj se govor svidje faraonu i svim njegovim slugama.
38
I faraon reče slugama: “Možemo li naći čovjeka u kojem bi duh Božji bio kao u ovom?”
39
A Josipu faraon reče: “Kad je tebi objavio Bog sve to, nema nikoga koji bi bio tako mudar i razuman kao ti.
40
Ti ćeš biti nad mojom kućom; sav moj narod podvrgnut će se tvojim zapovijedima; samo ću prijestoljem biti veći od tebe!”\
41
Tada reče faraon Josipu: “Evo, postavljam te nad svom egipatskom zemljom.”
42
I skine faraon svoj pečatni prsten s ruke i stavi ga Josipu na ruku, dade ga onda obući u haljine od najljepšeg platna i stavi mu zlatni lanac oko vrata.
43
I dade ga voziti na drugim svojim kolima i pred njim klicati: “Na koljena!” Tako ga postavi nad svim Egiptom.
44
Onda reče faraon Josipu: “Ja sam doduše faraon; ali protiv tvoje volje neka nitko ne makne ruke ili noge u egipatskoj zemlji.”\
45
Faraon dade Josipu ime Safenat Paneah i dade mu za ženu Asenatu, kćer Poti-Fere, svećenika u Onu. Potom proputova Josip egipatsku zemlju.
46
Bilo je Josipu trideset godina kad stupi u službu faraona, egipatskoga kralja. Kad je Josip bio otišao od faraona, obiđe svu egipatsku zemlju.
47
I zemlja u sedam godina izobilja ponese veoma mnogo.
48
On pokupi sav prihod žetve što ga je u tih sedam godina bilo u Egiptu, i dade nositi žito u gradove; u svaki je grad nosio žito s okolnih polja.\
49
Tako nakupi Josip žita kao pijeska na moru u tolikoj količini da ga je prestao mjeriti; jer se više nije moglo mjeriti. \
50
Dok još ne nastade glad, rodiše se Josipu dva sina: rodi mu ih Aseneta, kći Poti Fere, svećenika u Onu.
51
Prvorođencu nadjenu Josip ime Manaše; “jer”, reče, “Bog mi dade da zaboravim svu svoju nesreću i svu kuću mog oca.”\
52
Drugome nadjenu ime Efrajim; “jer”, reče, “Bog me učini plodnim u zemlji moje nevolje.” \
53
A kad prođe sedam godina za kojih je vladalo izobilje u egipatskoj zemlji,
54
nastade sedam gladnih godina, kao što je Josip bio navijestio. Nastade glad u svim zemljama; ali u svoj egipatskoj zemlji bilo je kruha.\
55
A kad poče gladovati i sva egipatska zemlja, povika narod k faraonu za kruh. Faraon uputi sve Egipćane: “Idite k Josipu i što vam on rekne, to činite!”
56
I kad je vladala glad u svoj zemlji, dade Josip pootvarati sve žitnice i prodavati žito Egipćanima. A glad je pritiskivala u egipatskoj zemlji sve više.
57
Sav je svijet dolazio u Egipat da kupi žita kod Josipa, jer je po svem svijetu bila velika glad.
Postanka 41:1
Postanka 41:2
Postanka 41:3
Postanka 41:4
Postanka 41:5
Postanka 41:6
Postanka 41:7
Postanka 41:8
Postanka 41:9
Postanka 41:10
Postanka 41:11
Postanka 41:12
Postanka 41:13
Postanka 41:14
Postanka 41:15
Postanka 41:16
Postanka 41:17
Postanka 41:18
Postanka 41:19
Postanka 41:20
Postanka 41:21
Postanka 41:22
Postanka 41:23
Postanka 41:24
Postanka 41:25
Postanka 41:26
Postanka 41:27
Postanka 41:28
Postanka 41:29
Postanka 41:30
Postanka 41:31
Postanka 41:32
Postanka 41:33
Postanka 41:34
Postanka 41:35
Postanka 41:36
Postanka 41:37
Postanka 41:38
Postanka 41:39
Postanka 41:40
Postanka 41:41
Postanka 41:42
Postanka 41:43
Postanka 41:44
Postanka 41:45
Postanka 41:46
Postanka 41:47
Postanka 41:48
Postanka 41:49
Postanka 41:50
Postanka 41:51
Postanka 41:52
Postanka 41:53
Postanka 41:54
Postanka 41:55
Postanka 41:56
Postanka 41:57
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50