A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Postanka 25

1
Abraham je bio uzeo još drugu ženu po imenu Keturu.
2
I ona mu rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha.
3
Jokšan rodi Šebu i Dedana. Potomci Dedanovi bili su Ašurci, Letušci i Leumci.
4
Sinovi Midjanovi bili su Efa, Efer, Hanok, Abida i Eldaa. Svi su oni potomci Keturini.
5
A Abraham predade Izaku sve svoje imanje.
6
Sinovima priležnica, što ih je Abraham imao, dade Abraham samo darove i otpravi ih, dok je još živio, od svojega sina Izaka prema istoku, u Istočnu zemlju.
7
A ovo je broj godina što ih proživje Abraham: sto sedamdeset i pet godina.
8
Tad preminu Abraham. U lijepoj starosti umre, star i sit života, pa bi pridružen svojim ocima.
9
Sinovi njegovi Izak i Jišmćl pokopaše ga u pećini Makpeli na polju Efrona, sina Hetita Sohara, istočno od Mamre,
10
na polju što ga je bio Abraham kupio od Hetitâ. Tamo su bili pokopani Abraham i žena njegova Sara.
11
Po smrti Abrahamovoj blagoslovi Bog njegova sina Izaka. Izak je prebivao kod studenca Lahaj Roja.
12
Slijedi povijest Jišmćla, sina Abrahamova, kojega je bila Abrahamu rodila Egipćanka Hagara, sluškinja Sarina.
13
Ovo su imena sinova Jišmćlovih, po njihovim imenima i po rođenju: prvorođenac Jišmćlov Nebajot, onda Kedar, Adbeel, Mibsan,
14
Mišma, Duma, Masa,
15
Hadad, Tema, Jetur, Nafiš i Kedma.
16
To su sinovi Jišmćlovi, i to su njihova imena po njihovim selima i šatorištima, dvanćst knezova po njihovim plemenima.
17
Godine Jišmćlova života iznosile su sto i trideset i sedam godina. Tada preminu. On umre i bi pridružen svojim ocima.
18
Sinovi Jišmćlovi prebivali su od Havile do Šura, koji leži istočno od Egipta u smjeru prema Ašuru. U blizini sve svoje braće naseliše se iz prkosa.
19
Slijedi povijest Izaka, sina Abrahamova. Abraham rodi Izaka.
20
A Izaku je bilo četrdeset godina kad se oženi Rebekom, kćeri Aramejca Betuela iz Padan Arama, sestrom Aramejca Labana.
21
I Izak se molio Gospodinu za svoju ženu, jer nije imala djece. Gospodin ga usliši i tako njegova Rebeka zatrudnje.
22
A kad su se sudarala djeca u njezinu krilu, reče: “Ako je tomu tako, što će onda biti od mene?” i ode da pita Gospodina.
23
Gospodin joj odgovori: “Dva su naroda u tvojemu tijelu, i dva su se plemena odvojila u tvojemu krilu. Jedno pleme bit će jače od drugoga, i starije služit će mlađemu.”
24
I kad dođe vrijeme da rodi, a to su zaista blizanci bili u njezinu tijelu.
25
Prvi koji se pojavi bio je crvenkast, sav kao runo rutav. Zato mu nadjenuše ime Ezav.
26
A poslije se pojavi brat njegov; njegova se ruka prihvatila za petu. Zato mu nadjenuše ime Jakov. Bilo je Izaku šezdeset godina kad se oni rodiše. \
27
I kad dječaci odrastoše, posta Ezav dobar lovac, čovjek pustinje. A Jakov je bio čovjek krotak, koji je ostao kod šatora.
28
Izak je više volio Ezava jer je rado jeo lovinu. A Rebeka je više voljela Jakova.
29
Jednom skuhao Jakov jelo. Tada Ezav dođe iz pustinje sav gladan.
30
Ezav reče Jakovu: “Daj mi brže da jedem toga crvenoga, toga tu crvenoga jela; jer sam vrlo gladan!” Zato se prozva Edom.\
31
Jakov odvrati: “Prodaj mi najprije svoje pravo prvorodstva!”
32
Ezav odvrati: “Ah, moram eto umrijeti! Što će mi to pravo prvorodstva?”
33
A Jakov reče: “Zakuni mi se najprije!” I zakle mu se i prodade tako svoje pravo prvorodstva Jakovu.
34
Nato Jakov dade Ezavu kruha i jela od leće. On je jeo i pio, ustao i otišao. Tako je malo cijenio Ezav pravo prvorodstva.
Postanka 25:1
Postanka 25:2
Postanka 25:3
Postanka 25:4
Postanka 25:5
Postanka 25:6
Postanka 25:7
Postanka 25:8
Postanka 25:9
Postanka 25:10
Postanka 25:11
Postanka 25:12
Postanka 25:13
Postanka 25:14
Postanka 25:15
Postanka 25:16
Postanka 25:17
Postanka 25:18
Postanka 25:19
Postanka 25:20
Postanka 25:21
Postanka 25:22
Postanka 25:23
Postanka 25:24
Postanka 25:25
Postanka 25:26
Postanka 25:27
Postanka 25:28
Postanka 25:29
Postanka 25:30
Postanka 25:31
Postanka 25:32
Postanka 25:33
Postanka 25:34
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50