A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Postanka 10

1
Ovo je povijest sinova Noinih: Šema, Hama i Jafeta. Njima se poslije potopa rodiše sinovi.
2
Sinovi Jafetovi jesu Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak i Tiras.
3
Sinovi Gomerovi jesu Aškenaz, Rifat i Togarma.
4
Sinovi Javanovi jesu Eliša i Taršiš, Kitijci i Dodanci.
5
Od njih se razgranaše puci na otocima po svojim zemljama, jezicima, obiteljima i plemenima.
6
Sinovi Hamovi jesu Kuš, Misrajim, Put i Kanaan.
7
Sinovi Kušovi jesu Seba, Hevila, Sabta, Rama i Sabteka. Sinovi Ramini jesu Šeba i Dedan.
8
Kuš rodi Nimroda. On je bio prvi vladar na zemlji.
9
Bio je silan lovac pred Gospodinom. Zato se kaže: “Silan lovac pred Gospodinom kao Nimrod.”
10
Njegovo se gospodstvo u početku protezalo na Babilon, Erek Akad i Kalne u šinearskoj zemlji.
11
Iz te zemlje izađe Ašur i sazida Ninivu, Rehobot-Ir, Kalah
12
i Resen između Ninive i Kalaha; to je velik grad. \
13
A od Misrajima vuku lozu Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci,
14
Patrušani i Kasluhijci, od kojih su proizašli Filistejci i Kaftorci.
15
Od Kanaana vuku lozu Sidon, njegov prvorođenac, i Het,
16
onda Jebusejci, Amorejci, Girgašani,
17
Hivijci, Arkijci i Sinijci,
18
Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Kad se plemena kanaanska raširiše dalje,
19
dosezalo je kanaansko područje od Sidona prema Geraru do Gaze i prema Sodomi, Gomori, Adami i Sebojimu do Leše.
20
To su potomci Hamovi po svojim obiteljima, jezicima, zemljama i plemenima.
21
I Šemu, ocu svih sinova Eberovih, starijemu bratu Jafetovu, rodiše se sinovi.
22
Sinovi Šemovi jesu Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram.
23
Sinovi Aramovi jesu Us, Hul, Geter i Maš.
24
Arpakšad rodi Šelaha, a Šelah rodi Ebera.
25
Eberu se rodiše dva sina. Jedan se zvao Peleg; jer se u njegovo doba razdijeli čovječanstvo. Brat njegov zvao se Joktan.\
26
Od Joktana vuku lozu Almodad, Šelef, Hasarmavet i Jerah,
27
Hadoram, Uzal i Dikla,
28
Obal, Abimćl, Šeba,
29
Ofir, Havila i Jobab. Svi su oni sinovi Joktanovi.
30
Njihova prebivališta protezala su se od Meše prema Sefaru do istočnih gora.
31
To su potomci Šemovi po svojim obiteljima, jezicima, zemljama i plemenina.
32
To su rodovi Noinih potomaka po svojim obiteljima i plemenima. Od njih se razgranaše narodi po zemlji poslije potopa.
Postanka 10:1
Postanka 10:2
Postanka 10:3
Postanka 10:4
Postanka 10:5
Postanka 10:6
Postanka 10:7
Postanka 10:8
Postanka 10:9
Postanka 10:10
Postanka 10:11
Postanka 10:12
Postanka 10:13
Postanka 10:14
Postanka 10:15
Postanka 10:16
Postanka 10:17
Postanka 10:18
Postanka 10:19
Postanka 10:20
Postanka 10:21
Postanka 10:22
Postanka 10:23
Postanka 10:24
Postanka 10:25
Postanka 10:26
Postanka 10:27
Postanka 10:28
Postanka 10:29
Postanka 10:30
Postanka 10:31
Postanka 10:32
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50