Instagram
English
A A A A A
Hrvatska Biblija (CNT) 2000
Mateju 1
1
Ovo je rodoslovlje Isusa Krista, potomka kralja Davida koji je bio Abrahamov potomak.
2
Abrahamu se rodio Izak. Izaku se rodio Jakov. Jakovu su se rodili Juda i njegova braća.
3
Judi je Tamara rodila Peresa i Zeraha. Peresu se rodio Hesron, a Hesronu Ram.
4
Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon, a Nahšonu Salma.
5
Salmi je Rahaba rodila Boaza. Boazu je Ruta rodila Obeda. Obedu se rodio Jišaj.
6
Jišaju se rodio kralj David. Davidu je bivša Urijina žena rodila Salomona.
7
Salomonu se rodio Roboam. Roboamu se rodio Abija. Abiji se rodio Asa.
8
Asi se rodio Jozafat. Jozafatu se rodio Joram, a Joramu Ahazja.
9
Ahazji se rodio Jotam, Jotamu Ahaz, a Ahazu Ezekija.
10
Ezekiji se rodio Manaše, Manašeu Amon. Amonu se rodio Jošija.
11
Jošiji su se, u vrijeme progonstva u Babilon, rodili Jehonija i njegova braća.
12
Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodio Šealtiel. Šealtielu se rodio Zerubabel.
13
Zerubabelu se rodio Abiud. Abiudu se rodio Elijakim, a Elijakimu Azor.
14
Azoru se rodio Sadok. Sadoku se rodio Akim, a Akimu Elijud.
15
Elijudu se rodio Eleazar. Eleazaru Matan, a Matanu Jakov.
16
Jakovu se rodio Josip, muž Marije koja je rodila Isusa zvanoga Krist.
17
To je, dakle, ukupno četrnaest naraštaja od Abrahama do kralja Davida, četrnaest naraštaja od kralja Davida do progonstva u Babilon i četrnaest naraštaja od progonstva do Krista.
18
Evo kako se zbilo rođenje Isusa Krista: Njegova majka Marija bila je zaručena s Josipom. Ali dok je još bila djevica, začela je po Svetome Duhu.
19
Kako je njezin muž Josip bio pravedan čovjek i kako ju nije htio javno osramotiti, naumi ju potajice napustiti.
20
Razmišljajući o tome, zaspao je te mu se u snu ukaže Božji glasnik. “Josipe, sine Davidov,” reče mu on, “ne oklijevaj uzeti Mariju za ženu! Jer dijete koje nosi začeto je po Svetome Duhu.
21
Ona će roditi sina i nazvat ćeš ga Isus (što znači: ‘Gospodin spasava’) jer će spasiti svoj narod od njegovih grijeha.”
22
Sve se to dogodilo da bi se obistinilo što je Gospodin rekao po proroku:
23
“Slušajte! Djevica će zanijeti! Rodit će sina koji će se zvati Emanuel”, (što znači: “Bog je s nama”).
24
Kad se Josip probudio, učini kako mu je Božji glasnik zapovjedio—dovede Mariju svojoj kući da mu bude žena.
25
Nije joj prišao kao muškarac dok nije rodila sina. A onda mu nadjene ime Isus.
Mateju 1:1
Mateju 1:2
Mateju 1:3
Mateju 1:4
Mateju 1:5
Mateju 1:6
Mateju 1:7
Mateju 1:8
Mateju 1:9
Mateju 1:10
Mateju 1:11
Mateju 1:12
Mateju 1:13
Mateju 1:14
Mateju 1:15
Mateju 1:16
Mateju 1:17
Mateju 1:18
Mateju 1:19
Mateju 1:20
Mateju 1:21
Mateju 1:22
Mateju 1:23
Mateju 1:24
Mateju 1:25
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28