A A A A A
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

Marku 151
I odmah su ujutro glavari svećenički sa starješinama i pismoznancima i cijelim Vijećem održali vijećanje, te su Isusa svezali, odveli i predali ga Pilatu.
2
I Pilat ga je upitao: “Jesi li ti Kralj Židova?” A on mu je odgovorio rekavši: “Ti kažeš to.”
3
I glavari su ga svećenički optuživali za mnogo toga, ali on nije ništa odgovarao.
4
A Pilat ga je ponovo upitao, govoreći: “Zar ništa ne odgovaraš? Gle koliko toga svjedoče protiv tebe.”
5
Ali Isus više ništa nije odgovarao tako da se Pilat čudio.
6
A za svetkovinu im je puštao jednog zatvorenika, onog koga su zatražili.
7
A bio je jedan imenom Baraba, okovan s pobunjenicima koji su s njim u pobuni počinili ubojstvo.
8
I mnoštvo je, glasno vičući, počelo tražiti da učini kao što im je uvijek činio.
9
A Pilat im je odgovorio rekavši: “Hoćete li da vam pustim Kralja Židova?”
10
Jer je znao da su ga glavari svećenički predali iz zavisti.
11
Ali su glavari svećenički potaknuli narod da im radije oslobodi Barabu.
12
A Pilat im je odgovorio i ponovo rekao: “Što onda hoćete da učinim s ovim koga nazivate Kraljem Židova?”
13
A oni su opet povikali: “Razapni ga!”
14
A Pilat ih je upitao: “Zašto, kakvo je zlo učinio?” A oni su još jače povikali: “Razapni ga!”
15
Nato im je Pilat, želeći ugoditi narodu, pustio Barabu, a Isusa, pošto ga je izbičevao, predao da se razapne.
16
A vojnici su ga odveli u dvor, zvan pretorij, i sazvali cijelu četu.
17
Tada su mu odjenuli purpur te ispleli trnov vijenac i stavili mu ga na glavu,
18
pa su ga počeli pozdravljati: “Zdravo, Kralju Židova”
19
I udarali su ga trskom po glavi i pljuvali na njega te prigibajući svoja koljena iskazivali mu štovanje.
20
A kad su mu se narugali, svukli su mu onaj purpur i odjenuli mu njegovu odjeću, pa ga izveli da ga razapnu.
21
I prisilili su jednog Šimuna, Cirenca, koji je prolazio pored, dolazeći s polja, oca Aleksandrova i Rufova, da ponese njegov križ.
22
Zatim su ga doveli na mjesto Golgotu, što prevedeno znači: “Mjesto lubanje”.
23
I davali su mu vino pomiješano sa smirnom, ali on to nije uzeo.
24
A kad su ga razapeli, razdijelili su njegovu odjeću pošto su za nju bacili ždrijeb tko će što uzeti.
25
A bio je treći sat kad su ga razapeli.
26
I bio je napisan natpis njegove optužnice: KRALJ ŽIDOVA.
27
S njime su razapeli i dvojicu razbojnika, jednoga njemu zdesna i drugoga slijeva,
28
te se ispunilo Pismo koje kaže: “I bio je ubrojen među zločince.”
29
A prolaznici su ga grdili i mahali svojim glavama, govoreći: “Aha, ti koji razvaljuješ Hram i u tri dana ga gradiš,
30
spasi sam sebe i siđi s križa!”
31
Isto tako su se rugali i glavari svećenički s pismoznancima, govoreći među sobom: “Druge je spasio, a sebe ne može spasiti!
32
Neka Krist, Kralj izraelski, sada siđe s križa da vidimo i povjerujemo!” A grdili su ga i oni koji su bili s njim razapeti.
33
A kad je došao šesti sat, nastala je tama po svoj zemlji sve do devetog sata.
34
A u deveti sat Isus je povikao jakim glasom govoreći: “Eloi, Eloi, lama sabahtani?”, što je prevedeno: “Bože moj, Bože moj, zašto si me napustio?”
35
A kad su to čuli neki koji su stajali pokraj, rekli su: “Gle, zove Iliju!”
36
A jedan je otrčao i natopio spužvu octom i nataknuo je na trsku pa mu davao piti, govoreći: “Pustite da vidimo hoće li doći Ilija skinuti ga!”
37
A Isus je zavapio jakim glasom i predao duh.
38
Uto se hramski zastor razderao nadvoje, od vrha do dolje.
39
A kad je satnik koji je stajao nasuprot njemu vidio da je tako povikao i predao duh, rekao je: “Doista, ovaj je čovjek bio Sin Božji!”
40
Ondje su bile i žene promatrajući izdaleka. Među njima je bila Marija Magdalena i Marija, majka Jakova mlađeg i Josije, i Saloma,
41
koje su ga i slijedile i posluživale kad je bio u Galileji, te mnoge druge koje su s njim uzišle u Jeruzalem.
42
A kad se već spustila večer, budući da je bila Priprava, to jest dan prije Šabata,
43
došao je Josip iz Arimateje, ugledni vijećnik koji je i sâm očekivao kraljevstvo Božje, odvažio se i ušao k Pilatu te zatražio Isusovo tijelo.
44
A Pilat se začudio da je već mrtav pa je pozvao satnika i upitao ga je li odavno umro.
45
I kad je to saznao od onog satnika, dao je tijelo Josipu.
46
A on je kupio laneno platno te ga skinuo s križa, umotao ga u laneno platno i položio u grobnicu koja je bila izdubljena u stijeni, pa dokotrljao kamen na vrata grobnice.
47
A Marija Magdalena i Marija, majka Josijina, promatrale su gdje je bio položen.Marku 15:1

Marku 15:2

Marku 15:3

Marku 15:4

Marku 15:5

Marku 15:6

Marku 15:7

Marku 15:8

Marku 15:9

Marku 15:10

Marku 15:11

Marku 15:12

Marku 15:13

Marku 15:14

Marku 15:15

Marku 15:16

Marku 15:17

Marku 15:18

Marku 15:19

Marku 15:20

Marku 15:21

Marku 15:22

Marku 15:23

Marku 15:24

Marku 15:25

Marku 15:26

Marku 15:27

Marku 15:28

Marku 15:29

Marku 15:30

Marku 15:31

Marku 15:32

Marku 15:33

Marku 15:34

Marku 15:35

Marku 15:36

Marku 15:37

Marku 15:38

Marku 15:39

Marku 15:40

Marku 15:41

Marku 15:42

Marku 15:43

Marku 15:44

Marku 15:45

Marku 15:46

Marku 15:47Marku 1 / Mar 1

Marku 2 / Mar 2

Marku 3 / Mar 3

Marku 4 / Mar 4

Marku 5 / Mar 5

Marku 6 / Mar 6

Marku 7 / Mar 7

Marku 8 / Mar 8

Marku 9 / Mar 9

Marku 10 / Mar 10

Marku 11 / Mar 11

Marku 12 / Mar 12

Marku 13 / Mar 13

Marku 14 / Mar 14

Marku 15 / Mar 15

Marku 16 / Mar 16