A A A A A
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

Marku 121
Tada im je počeo govoriti u usporedbama: “ Neki je čovjek posadio vinograd i postavio ogradu oko njega i iskopao mjesto za kacu za vino i sagradio kulu pa ga iznajmio vinogradarima i otputovao u daleku zemlju.
2
I u svoje vrijeme poslao je k vinogradarima slugu da od vinogradara primi ploda vinograda.
3
A oni su ga uhvatili, istukli ga i otposlali praznih ruku.
4
Onda im je ponovo poslao drugoga slugu. Njega su kamenovali, razbili mu glavu i otposlali ga osramoćena.
5
I ponovo je poslao drugoga. A njega su ubili. I mnoge druge; neke su istukli, a neke ubili.
6
Još je dakle jednoga imao, svoga ljubljenog sina. I njega je posljednjeg poslao k njima govoreći: ‘Poštovat će mojega sina!’
7
Ali su oni vinogradari govorili među sobom: ‘Ovo je baštinik; hajde da ga ubijemo pa će baština biti naša!’
8
I pograbili su ga i ubili, te ga izbacili iz vinograda.
9
Što će stoga učiniti gospodar vinograda? Doći će i pogubiti te vinogradare, a vinograd dati drugima.
10
A niste li čitali ovo Pismo: ‘Kamen koji su odbacili graditelji, postao je ugaoni zaglavnjak.
11
Ovo je bilo Gospodnje djelo i čudesno je u očima našim!’ “
12
I tražili su da ga uhvate jer su znali da je protiv njih izrekao tu usporedbu, ali su se bojali naroda pa su ga ostavili i otišli.
13
Zatim su poslali neke od farizeja i herodovca da ga uhvate u riječi.
14
A kad su došli, rekli su mu: “Učitelju, znamo da si istinit i ne mariš ni za koga, jer ne gledaš na ljudsku vanjštinu, nego po istini poučavaš putu Božjemu: Je li zakonom dopušteno dati porez cezaru ili nije?
15
Da dajemo ili da ne dajemo?” A on im je, znajući njihovo licemjerje, rekao: “Zašto me iskušavate? Donesite mi dinar da ga vidim!”
16
I donijeli su mu ga. Tada ih je upitao: “Čiji je ovo lik i natpis?” A oni su mu odgovorili: “Cezarov.”
17
Nato im je Isus progovorio te rekao: “Dajte cezaru što je cezarovo, a Bogu što je Božje!” I zadivili su mu se.
18
Tada su k njemu došli saduceji, koji govore da nema uskrsnuća, i upitali ga govoreći:
19
“Učitelju, Mojsije nam je zapisao: ‘Ako nekome umre brat i ostavi ženu, a ne ostavi djece, da njegov brat uzme ženu njegovu i podigne sjeme svome bratu.’
20
Bila su sedmorica braće. I prvi je uzeo ženu, i umro te nije ostavio sjemena.
21
Onda ju je uzeo drugi, i umro; ni on nije ostavio sjemena. Isto tako i treći.
22
Tako su je uzeli sva sedmorica, a nisu ostavili sjemena. Poslije svih umrla je i žena.
23
O onom uskrsnuću, dakle, kad uskrsnu, kome će od njih biti žena? Jer su je sedmorica imala za ženu.”
24
A Isus im je odgovorio rekavši: “Ne varate li se zato jer ne poznajete Pisma niti snage Božje?
25
Jer kad uskrsnu od mrtvih, niti se žene niti udaju, nego su kao anđeli u nebu.
26
A što se tiče mrtvih, da uskrsavaju, niste li čitali u knjizi Mojsijevoj, kako mu je iz grma Bog rekao govoreći: ‘Ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev’?
27
On nije Bog mrtvih, nego živih. Vi se, stoga, silno varate.”
28
Tada je prišao jedan od pismoznanaca, koji ih je slušao kako raspravljaju. I kad je shvatio kako im je dobro odgovorio, upitao ga je: “Koja je od svih prva zapovijed?”
29
A Isus mu je odgovorio: “Prva od svih zapovijedi jest: ‘Čuj, Izraele! Gospod, naš Bog, jedini je Gospod!’
30
i: ‘Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim i svom snagom svojom!’ To je prva zapovijed.
31
A druga je slična ovoj: ‘Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!’ Druge zapovijedi veće od ovih nema.
32
Tada mu je pismoznanac rekao: “Dobro, učitelju, po istini si rekao, jer je jedan Bog i nema drugog osim njega;
33
i ljubiti njega svim srcem, i svim razumom, i svom dušom, i svom jakošću, i ljubiti bližnjega svoga kao samog sebe, više je nego sve žrtve paljenice i prinosi.”
34
A kad je Isus vidio da je pametno odgovorio, rekao mu je: “Nisi daleko od kraljevstva Božjega!” I poslije toga, nitko ga se nije usuđivao pitati.
35
Tada je Isus, naučavajući u Hramu, progovorio te rekao: “Kako pismoznanci kažu da je Krist sin Davidov?
36
Jer je sâm David govorio po Duhu Svetome: ‘Gospod je rekao mojem Gospodinu: Sjedni mi zdesna dok ne položim tvoje neprijatelje za podnožje nogama tvojim’.
37
Prema tome, sâm David naziva ga Gospodinom; kako mu je onda sin?” I običan ga je narod rado slušao.
38
Tako im je u svom nauku govorio: “Čuvajte se pismoznanaca koji vole ići u dugoj odjeći i vole pozdrave na trgovima;
39
i prva sjedala u sinagogama i počasna mjesta na gozbama;
40
koji proždiru kuće udovica i, pretvarajući se, mole duge molitve. Oni će primiti veću osudu.”
41
Zatim je Isus sjeo nasuprot riznici i motrio kako ljudi ubacuju novac u riznicu. I mnogi su bogataši ubacivali mnogo.
42
A jedna je siromašna udovica došla tamo i ubacila dva novčića, koje čine jedan kvadrant.
43
Onda je on dozvao k sebi svoje učenike te im rekao: “Uistinu vam kažem, ova je siromašna udovica ubacila više od svih ovih što su ubacivali u riznicu.
44
Jer svi su oni ubacivali od svojega viška, a ona je od svoje neimaštine ubacila sve što je imala, sav svoj žitak.”Marku 12:1

Marku 12:2

Marku 12:3

Marku 12:4

Marku 12:5

Marku 12:6

Marku 12:7

Marku 12:8

Marku 12:9

Marku 12:10

Marku 12:11

Marku 12:12

Marku 12:13

Marku 12:14

Marku 12:15

Marku 12:16

Marku 12:17

Marku 12:18

Marku 12:19

Marku 12:20

Marku 12:21

Marku 12:22

Marku 12:23

Marku 12:24

Marku 12:25

Marku 12:26

Marku 12:27

Marku 12:28

Marku 12:29

Marku 12:30

Marku 12:31

Marku 12:32

Marku 12:33

Marku 12:34

Marku 12:35

Marku 12:36

Marku 12:37

Marku 12:38

Marku 12:39

Marku 12:40

Marku 12:41

Marku 12:42

Marku 12:43

Marku 12:44Marku 1 / Марк 1

Marku 2 / Марк 2

Marku 3 / Марк 3

Marku 4 / Марк 4

Marku 5 / Марк 5

Marku 6 / Марк 6

Marku 7 / Марк 7

Marku 8 / Марк 8

Marku 9 / Марк 9

Marku 10 / Марк 10

Marku 11 / Марк 11

Marku 12 / Марк 12

Marku 13 / Марк 13

Marku 14 / Марк 14

Marku 15 / Марк 15

Marku 16 / Марк 16