A A A A A
×

Coptic Sahidic Bible 2006

Matthew 1

1
ⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲘⲠⲈϪⲠⲞ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ.
2
ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲒⲤⲀⲀⲔ ⲒⲤⲀⲀⲔ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲒⲀⲔⲰⲂ ⲒⲀⲔⲰⲂ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲤⲚⲎⲨ.
3
ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲘⲪⲀⲢⲈⲤ ⲘⲚ ⲌⲀⲢⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲐⲀⲘⲀⲢ ⲪⲀⲢⲈⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲈⲤⲢⲰⲘ. ⲈⲤⲢⲰⲘ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲀⲢⲀⲘ.
4
ⲀⲢⲀⲘ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲀⲘⲒⲚⲀⲆⲀⲂ. ⲀⲘⲒⲚⲀⲆⲀⲂ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲚⲀⲀⲤⲤⲰⲚ ⲚⲀⲀⲤⲤⲰⲚ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲤⲀⲖⲘⲰⲚ.
5
ⲤⲀⲖⲘⲰⲚ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲂⲞⲈⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ϨⲢⲀⲬⲀⲂ. ⲂⲞⲈⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲒⲰⲂⲎⲆ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ϨⲢⲞⲨⲐ. ⲒⲰⲂⲎⲆ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲒⲈⲤⲤⲀⲒ.
6
ⲒⲈⲤⲤⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲠⲢⲢⲞ. ⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲤⲞⲖⲞⲘⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲐⲒⲘⲈ ⲚⲞⲨⲢⲒⲀⲤ.
7
ⲤⲞⲖⲞⲘⲰⲚ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚϨⲢⲞⲂⲞⲀⲘ ϨⲢⲞⲂⲞⲀⲘ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲀⲂⲒⲀ ⲀⲂⲒⲀⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲀⲤⲀⲪ.
8
ⲀⲤⲀⲪ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲒⲰⲤⲀⲪⲀⲦ ⲒⲰⲤⲀⲪⲀⲦ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲒⲰⲢⲀⲘ ⲒⲰⲢⲀⲘ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲞⲌⲈⲒⲀⲤ.
9
ⲞⲌⲈⲒⲀⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲒⲰⲀⲐⲀⲘ. ⲒⲰⲚⲀⲐⲀⲘ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲀⲬⲀⲌ ⲀⲬⲀⲌ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲈⲌⲈⲔⲈⲒⲀⲤ.
10
ⲈⲌⲈⲔⲈⲒⲀⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲘⲘⲀⲚⲀⲤⲤⲎ ⲘⲀⲚⲀⲤⲤⲎ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚϨⲀⲘⲰⲤ. ϨⲀⲘⲰⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲒⲰⲤⲒⲀⲤ.
11
ⲒⲰⲤⲒⲀⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲒⲈⲬⲞⲚⲒⲀⲤ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲤⲚⲎⲨ ϨⲒ ⲠⲠⲰⲰⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ.
12
ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲠⲠⲰⲰⲚⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ⲒⲈⲬⲞⲚⲒⲀⲤ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲤⲀⲖⲀⲐⲒⲎⲖ ⲤⲀⲖⲀⲐⲒⲎⲖ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲌⲞⲢⲞⲂⲀⲂⲈⲖ.
13
ⲌⲞⲢⲞⲂⲀⲂⲈⲖ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲀⲂⲒⲞⲨⲆ ⲀⲂⲒⲞⲨⲆ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲈⲖⲒⲀⲔⲒⲘ. ⲈⲖⲒⲀⲔⲒⲘ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲀⲌⲰⲢⲀ.
14
ⲀⲌⲰⲢⲀⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲤⲀⲆⲰⲔ ⲤⲀⲆⲰⲔ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲀⲬⲈⲒⲘ ⲀⲬⲈⲒⲘ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲈⲖⲒⲞⲨⲆ.
15
ⲈⲖⲒⲞⲨⲆ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲈⲖⲈⲀⲌⲀⲢ ⲈⲖⲈⲀⲌⲀⲢ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲘⲘⲀⲦⲐⲀⲘ ⲘⲀⲦⲐⲀⲘ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲒⲀⲔⲰⲂ.
16
ⲒⲀⲔⲰⲂ ⲆⲈ ⲀϤϪⲠⲞ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ ⲠϨⲀⲒ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ. ⲦⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨϪⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲤ. ⲠⲀⲒ ⲚϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.
17
ⲄⲈⲚⲈⲀ ϬⲈ ⲚⲒⲘ ϪⲒⲚ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ϢⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲘⲚ ⲦⲀϤⲦⲈ ⲚⲄⲈⲚⲈⲀ. ⲀⲨⲰ ϪⲒⲚ ⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ϢⲀⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲠⲰⲰⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ⲘⲚ ⲦⲀϤⲦⲈ ⲚⲄⲈⲚⲈⲀ. ⲀⲨⲰ ϪⲒⲚ ⲈⲠⲠⲰⲰⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ϢⲀⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲦⲀϤⲦⲈ ⲚⲄⲈⲚⲈⲀ.
18
ⲠⲈϪⲠⲞ ⲆⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲨⲦⲈⲒϨⲈ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϢⲠ ⲦⲞⲞⲦⲤ ⲚⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ ⲈⲘⲠⲀⲦⲞⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ϢⲀⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ⲀⲨϨⲈ ⲈⲢⲞⲤ ⲈⲤⲈⲈⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ.
19
ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲆⲈ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲈⲚⲈⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲈϮ ⲘⲠⲈⲤⲤⲞⲈⲒⲦ ⲀϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲚⲞϪⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲒⲞⲨⲈ.
20
ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲒⲤ ⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲀⲤⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲘⲠⲢⲢⲞ ϨⲞⲦⲈ ⲈϪⲒ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲔⲤϨⲒⲘⲈ. ⲠⲈⲦⲞⲨⲚⲀϪⲠⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲠⲈ.
21
ⲤⲚⲀϪⲠⲞ ⲆⲈ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ. ⲚⲄⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲚⲦⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲚⲀⲦⲞⲨϪⲞ ⲘⲠⲈϤⲖⲀⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲚⲞⲂⲈ.
22
ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲞⲞϤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ.
23
ϪⲈ ⲈⲒⲤⲦⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲚⲀⲰ ⲚⲤϪⲠⲞ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ ⲚⲤⲈⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲘⲘⲀⲚⲞⲨⲎⲖ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲚϢⲀⲨⲞⲨⲀϨⲘⲈϤ ϪⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲘⲘⲀⲚ.
24
ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲈϤⲚⲔⲞⲦⲔ ⲀϤⲈⲒⲢⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲦⲀϤϨⲰⲚ ⲈⲦⲞⲞⲦϤ ⲚϬⲒ ⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀϤϪⲒ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ.
25
ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲨⲰⲚⲤ ϢⲀⲚⲦⲈⲤϪⲠⲞ ⲘⲠⲈⲤϢⲎⲢⲈ. ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.
Matthew 1:1
Matthew 1:2
Matthew 1:3
Matthew 1:4
Matthew 1:5
Matthew 1:6
Matthew 1:7
Matthew 1:8
Matthew 1:9
Matthew 1:10
Matthew 1:11
Matthew 1:12
Matthew 1:13
Matthew 1:14
Matthew 1:15
Matthew 1:16
Matthew 1:17
Matthew 1:18
Matthew 1:19
Matthew 1:20
Matthew 1:21
Matthew 1:22
Matthew 1:23
Matthew 1:24
Matthew 1:25
Matthew 1 / Matt 1
Matthew 2 / Matt 2
Matthew 3 / Matt 3
Matthew 4 / Matt 4
Matthew 5 / Matt 5
Matthew 6 / Matt 6
Matthew 7 / Matt 7
Matthew 8 / Matt 8
Matthew 9 / Matt 9
Matthew 10 / Matt 10
Matthew 11 / Matt 11
Matthew 12 / Matt 12
Matthew 13 / Matt 13
Matthew 14 / Matt 14
Matthew 15 / Matt 15
Matthew 16 / Matt 16
Matthew 17 / Matt 17
Matthew 18 / Matt 18
Matthew 19 / Matt 19
Matthew 20 / Matt 20
Matthew 21 / Matt 21
Matthew 22 / Matt 22
Matthew 23 / Matt 23
Matthew 24 / Matt 24
Matthew 25 / Matt 25
Matthew 26 / Matt 26
Matthew 27 / Matt 27
Matthew 28 / Matt 28