A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Chewa Bible 2016

MACHITIDWE A ATUMWI 101
Ku Kaisareya kunali munthu wina dzina lake Korneliyo, mkulu wa asilikali 100 wa gulu la Italiya.
2
Iye ndi banja lake lonse amapembedza ndi kuopa Mulungu. Iye amathandiza osowa mowolowamanja ndipo amapemphera kwa Mulungu nthawi zonse.
3
Tsiku lina, nthawi ili ngati 3 koloko masana, anaona masomphenya. Anaona bwino ndithu mngelo wa Mulungu, amene anabwera kwa iye ndi kuti, “Korneliyo.”
4
Korneliyo anamuyangʼanitsitsa mngeloyo mwa mantha. Iye anafunsa kuti, “Nʼchiyani kodi Ambuye?” Mngelo anayankha kuti, “Mapemphero ako ndi zachifundo zako zafika pamaso pa Mulungu ngati chikumbutso.
5
Tsopano tuma anthu apite ku Yopa kuti akayitane munthu dzina lake Simoni Petro.
6
Iye akukhala ndi Simoni mmisiri wa zikopa, amene nyumba yake ili mʼmbali mwa nyanja.”
7
Mngeloyo anayankhula naye anachoka, Korneliyo anayitana antchito ake awiri ndiponso msilikali mmodzi wa iwo amene ankamutumikira yemwe ankapembedza Mulungu.
8
Iye anawafotokozera zonse zimene zinachitika ndipo anawatuma kuti apite ku Yopa.
9
Mmawa mwake, nthawi ili ngati 12 koloko anthuwo atayandikira mzindawo, Petro anakwera pa denga kukapemphera.
10
Iye anamva njala ndipo anafuna chakudya, ndipo akukonza chakudyacho, iye anachita ngati wakomoka.
11
Iye anaona kuthambo kutatsekuka, ndi chinthu china chikutsitsidwa pansi chooneka ngati chinsalu chachikulu chomangidwa pa msonga zake zinayi.
12
Mʼmenemo munali nyama zonse zamiyendo inayi pamodzinso ndi zokwawa za dziko lapansi ndiponso mbalame zamlengalenga.
13
Petro anamva mawu akuti, “Petro, dzuka, ipha nudye.”
14
Petro anayankha kuti, “Ayi, Ambuye! Ine sindinadyepo kanthu kosayeretsedwa kapena konyansa.”
15
Petro anamvanso kachiwiri mawu akuti, “Usachiyese chonyansa chimene Mulungu wachiyeretsa.”
16
Zimenezi zinachitika katatu ndipo nthawi yomweyo chinsalu chija chinatengedwanso kupita kumwamba.
17
Petro akuganizira za tanthauzo la masomphenyawo, anthu amene Korneliyo anawatuma anapeza kumene kunali nyumba ya Simoni ndipo anayima pa chipata.
18
Iwo anayitana nafunsa ngati Simoni amene amadziwika ndi dzina loti Petro amakhala kumeneko.
19
Petro akuganizirabe za masomphenyawo, Mzimu Woyera anati kwa iye, “Simoni, anthu atatu akukufunafuna.
20
Dzuka, tsika. Usakayike upite nawo pakuti ndawatuma ndine.”
21
Petro anatsika ndipo anati kwa anthuwo, “Amene mukufunayo ndine. Mwabwera kuno chifukwa chiyani?”
22
Anthuwo anayankha kuti, “Ife tachokera kwa Korneliyo, mkulu woyangʼanira asilikali 100. Iye ndi munthu wolungama ndiponso woopa Mulungu, amene amalemekezedwa ndi Ayuda onse. Mngelo woyera anamuwuza kuti mupite ku nyumba yake kuti akamve mawu amene inu mukanene.”
23
Pamenepo Petro anawalowetsa mʼnyumba ndipo anawasamala ngati alendo ake. Mmawa mwake Petro ananyamuka napita nawo ndipo abale ena a ku Yopa anapita naye pamodzi.
24
Tsiku linalo Petro anafika ku Kaisareya. Korneliyo anawadikirira ndipo anali atawasonkhanitsa pamodzi abale ake ndi abwenzi ake a pamtima.
25
Petro akulowa mʼnyumba, Korneliyo anakumana naye ndipo anadzigwetsa pa mapazi ake namulambira.
26
Koma Petro anamuyimiritsa nati, “Imirira, inenso ndine munthu ngati iwe.”
27
Akuyankhula naye, Petro analowa mʼnyumba ndipo anapeza gulu lalikulu la anthu litasonkhana.
28
Iye anawawuza kuti, “Inu mukudziwa bwino kuti ndi kutsutsana ndi lamulo ngati Myuda ayanjana ndi Mkunja kapena kuyendera wina aliyense wa mtundu wina. Koma Mulungu wandionetsa ine kuti ndisatchule munthu aliyense kuti ndi wosayenera kapena wonyansa.
29
Nʼchifukwa chake ndabwera mosawiringula pamene munandiyitana. Tsopano ndikufunseni,” Mwandiyitanira chiyani?
30
Komeliyo anayankha kuti, “Masiku anayi apitawo, nthawi yonga yomwe ino, 3 koloko masana ndimapemphera mʼnyumba mwanga. Mwadzidzidzi patsogolo panga panayimirira munthu wovala zovala zonyezimira.
31
Ndipo anati, ‘Korneliyo, Mulungu wamva mapemphero ako ndipo wakumbukira mphatso zako kwa osauka.
32
Tuma anthu ku Yopa akayitane Simoni wotchedwa Petro. Iye akukhala mʼnyumba ya Simoni mmisiri wazikopa amene amakhala mʼmbali mwa nyanja.’
33
Nʼchifukwa chake ndinatumiza anthu nthawi yomweyo ndipo mwachita bwino kuti mwabwera. Tsopano ife tonse tili pano pamaso pa Mulungu kuti timve zonse zimene Ambuye akukulamulani kuti mutiwuze ife.”
34
Ndipo Petro anayamba kuyankhula nati, “Zoonadi, tsopano ndazindikira kuti Mulungu sakondera.
35
Koma amalandira anthu a mtundu uli wonse amene amaopa Iye ndiponso kuchita chilungamo.
36
Uwu ndi uthenga umene Mulungu anatumiza kwa Aisraeli, kulalikira Uthenga Wabwino wamtendere mwa Yesu Khristu amene ndi Ambuye wa onse.
37
Inu mukudziwa zimene zinachitika ku Yudeya konse, kuyambira ku Galileya pambuyo pa ubatizo umene Yohane analalikira,
38
kuti Mulungu, anamudzoza Yesu, wa ku Nazareti ndi Mzimu Woyera ndi mphamvu ndiponso mmene Iye anapita nachita zabwino ndi kuchiritsa onse amene anali pansi pa mphamvu ya mdierekezi, popeza kuti Mulungu anali naye.
39
“Ife ndife mboni za zonse zimene anachita mʼdziko la Ayuda ndiponso ku Yerusalemu. Anamupha Iye pakumupachika pa mtengo,
40
koma Mulungu anamuukitsa kwa akufa pa tsiku lachitatu, ndipo analola kuti aonekere poyera.
41
Iye sanaonekere kwa anthu onse koma kwa mboni zimene Mulungu anazisankhiratu, kwa ife amene timadya ndi kumwa naye atauka kwa akufa.
42
Iye anatilamulira ife kuti tilalikire kwa anthu ndi kuchitira umboni kuti Iye ndiye amene Mulungu anamusankha kukhala woweruza wa amoyo ndi akufa.
43
Aneneri onse achitira Iye umboni kuti aliyense amene akhulupirira Iye amakhululukidwa machimo chifukwa cha dzina lake.”
44
Petro akuyankhulabe mawu amenewa, Mzimu Woyera unatsikira pa onse amene amamva uthengawo.
45
Abale a mdulidwe omwe anabwera ndi Petro anadabwa kuona kuti mphatso ya Mzimu Woyera yapatsidwanso kwa anthu a mitundu ina.
46
Pakuti anamva iwo akuyankhula mʼmalilime ndi kuyamika Mulungu. Ndipo Petro anati,
47
“Kodi alipo amene angawaletse anthu awa kubatizidwa mʼmadzi? Iwotu alandira Mzimu Woyera monga ifenso.”
48
Tsono iye analamula kuti abatizidwe mʼdzina la Yesu Khristu. Ndipo anthu aja anamupempha Petro kuti akhale nawo masiku angapo.MACHITIDWE A ATUMWI 10:1
MACHITIDWE A ATUMWI 10:2
MACHITIDWE A ATUMWI 10:3
MACHITIDWE A ATUMWI 10:4
MACHITIDWE A ATUMWI 10:5
MACHITIDWE A ATUMWI 10:6
MACHITIDWE A ATUMWI 10:7
MACHITIDWE A ATUMWI 10:8
MACHITIDWE A ATUMWI 10:9
MACHITIDWE A ATUMWI 10:10
MACHITIDWE A ATUMWI 10:11
MACHITIDWE A ATUMWI 10:12
MACHITIDWE A ATUMWI 10:13
MACHITIDWE A ATUMWI 10:14
MACHITIDWE A ATUMWI 10:15
MACHITIDWE A ATUMWI 10:16
MACHITIDWE A ATUMWI 10:17
MACHITIDWE A ATUMWI 10:18
MACHITIDWE A ATUMWI 10:19
MACHITIDWE A ATUMWI 10:20
MACHITIDWE A ATUMWI 10:21
MACHITIDWE A ATUMWI 10:22
MACHITIDWE A ATUMWI 10:23
MACHITIDWE A ATUMWI 10:24
MACHITIDWE A ATUMWI 10:25
MACHITIDWE A ATUMWI 10:26
MACHITIDWE A ATUMWI 10:27
MACHITIDWE A ATUMWI 10:28
MACHITIDWE A ATUMWI 10:29
MACHITIDWE A ATUMWI 10:30
MACHITIDWE A ATUMWI 10:31
MACHITIDWE A ATUMWI 10:32
MACHITIDWE A ATUMWI 10:33
MACHITIDWE A ATUMWI 10:34
MACHITIDWE A ATUMWI 10:35
MACHITIDWE A ATUMWI 10:36
MACHITIDWE A ATUMWI 10:37
MACHITIDWE A ATUMWI 10:38
MACHITIDWE A ATUMWI 10:39
MACHITIDWE A ATUMWI 10:40
MACHITIDWE A ATUMWI 10:41
MACHITIDWE A ATUMWI 10:42
MACHITIDWE A ATUMWI 10:43
MACHITIDWE A ATUMWI 10:44
MACHITIDWE A ATUMWI 10:45
MACHITIDWE A ATUMWI 10:46
MACHITIDWE A ATUMWI 10:47
MACHITIDWE A ATUMWI 10:48


MACHITIDWE A ATUMWI 1 / MAAT 1
MACHITIDWE A ATUMWI 2 / MAAT 2
MACHITIDWE A ATUMWI 3 / MAAT 3
MACHITIDWE A ATUMWI 4 / MAAT 4
MACHITIDWE A ATUMWI 5 / MAAT 5
MACHITIDWE A ATUMWI 6 / MAAT 6
MACHITIDWE A ATUMWI 7 / MAAT 7
MACHITIDWE A ATUMWI 8 / MAAT 8
MACHITIDWE A ATUMWI 9 / MAAT 9
MACHITIDWE A ATUMWI 10 / MAAT 10
MACHITIDWE A ATUMWI 11 / MAAT 11
MACHITIDWE A ATUMWI 12 / MAAT 12
MACHITIDWE A ATUMWI 13 / MAAT 13
MACHITIDWE A ATUMWI 14 / MAAT 14
MACHITIDWE A ATUMWI 15 / MAAT 15
MACHITIDWE A ATUMWI 16 / MAAT 16
MACHITIDWE A ATUMWI 17 / MAAT 17
MACHITIDWE A ATUMWI 18 / MAAT 18
MACHITIDWE A ATUMWI 19 / MAAT 19
MACHITIDWE A ATUMWI 20 / MAAT 20
MACHITIDWE A ATUMWI 21 / MAAT 21
MACHITIDWE A ATUMWI 22 / MAAT 22
MACHITIDWE A ATUMWI 23 / MAAT 23
MACHITIDWE A ATUMWI 24 / MAAT 24
MACHITIDWE A ATUMWI 25 / MAAT 25
MACHITIDWE A ATUMWI 26 / MAAT 26
MACHITIDWE A ATUMWI 27 / MAAT 27
MACHITIDWE A ATUMWI 28 / MAAT 28