A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Chewa Bible 2016

MATEYU 281
Litapita tsiku la Sabata, mmawa wa tsiku loyamba la Sabata, Mariya wa ku Magadala ndi Mariya wina anapita kukaona manda.
2
Kunachitika chivomerezi chachikulu, pakuti mngelo wa Ambuye anabwera kuchokera kumwamba ndipo anapita ku manda, nakagubuduza mwala nawukhalira.
3
Maonekedwe ake anali ngati mphenzi ndipo zovala zake zinali mbuu ngati matalala.
4
Alondawo anachita naye mantha kwambiri kotero kuti ananjenjemera ndi kuwuma ngati akufa.
5
Mngelo anati kwa amayiwo, “Musachite mantha popeza ndikudziwa kuti mukufuna Yesu amene anapachikidwa.
6
Iye muno mulibe, wauka monga mmene ananenera. Bwerani, dzaoneni malo amene anagona.
7
Ndipo pitani msanga kawuzeni ophunzira ake kuti, ‘Wauka kwa akufa ndipo watsogola kupita ku Galileya. Mukamuona Iye kumeneko.’ Taonani ndakuwuzani.”
8
Pamenepo amayiwo anachoka mofulumira ku mandako ali ndi mantha komabe atadzaza ndi chimwemwe, ndipo anathamanga kukawuza ophunzira ake.
9
Mwadzidzidzi Yesu anakumana nawo nati, “Moni.” Iwo anabwera kwa Iye, nagwira mapazi ake namulambira.
10
Ndipo Yesu anawawuza kuti, “Musachite mantha, pitani kawuzeni abale anga kuti apite ku Galileya ndipo kumeneko akandiona Ine.”
11
Amayi aja akupita, ena mwa alonda aja anapita ku mzinda nafotokozera akulu a ansembe zonse zimene zinachitika.
12
Akulu a ansembe atakumana ndi akuluakulu anapangana zochita. Anapatsa alonda aja ndalama zambiri,
13
nawawuza kuti, “Muzinena kuti, ‘Ophunzira ake anabwera usiku ndipo amuba ife tili mtulo.’
14
Ngati nkhani iyi imupeze bwanamkubwa, ife tidzamukhazika mtima pansi ndipo simudzakhala mʼmavuto.”
15
Pamenepo alondawo anatenga ndalamazo nachita monga mmene anawuzidwira. Ndipo mbiri iyi inawanda pakati pa Ayuda mpaka lero lino.
16
Ndipo ophunzira khumi ndi mmodzi aja anapita ku Galileya, ku phiri limene Yesu anawawuza kuti apite.
17
Atamuona Iye, anamulambira; koma ena anakayika.
18
Kenaka Yesu anabwera kwa iwo nati, “Ulamuliro wonse kumwamba ndi dziko lapansi wapatsidwa kwa Ine.
19
Chifukwa chake, pitani kaphunzitseni anthu a mitundu yonse, ndi kuwabatiza mʼdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera,
20
ndi kuwaphunzitsa amvere zonse zimene ndinakulamulirani. Ndipo onani, Ine ndidzakhala pamodzi ndi inu kufikira kutha kwa dziko lapansi pano.”MATEYU 28:1
MATEYU 28:2
MATEYU 28:3
MATEYU 28:4
MATEYU 28:5
MATEYU 28:6
MATEYU 28:7
MATEYU 28:8
MATEYU 28:9
MATEYU 28:10
MATEYU 28:11
MATEYU 28:12
MATEYU 28:13
MATEYU 28:14
MATEYU 28:15
MATEYU 28:16
MATEYU 28:17
MATEYU 28:18
MATEYU 28:19
MATEYU 28:20


MATEYU 1 / Matt 1
MATEYU 2 / Matt 2
MATEYU 3 / Matt 3
MATEYU 4 / Matt 4
MATEYU 5 / Matt 5
MATEYU 6 / Matt 6
MATEYU 7 / Matt 7
MATEYU 8 / Matt 8
MATEYU 9 / Matt 9
MATEYU 10 / Matt 10
MATEYU 11 / Matt 11
MATEYU 12 / Matt 12
MATEYU 13 / Matt 13
MATEYU 14 / Matt 14
MATEYU 15 / Matt 15
MATEYU 16 / Matt 16
MATEYU 17 / Matt 17
MATEYU 18 / Matt 18
MATEYU 19 / Matt 19
MATEYU 20 / Matt 20
MATEYU 21 / Matt 21
MATEYU 22 / Matt 22
MATEYU 23 / Matt 23
MATEYU 24 / Matt 24
MATEYU 25 / Matt 25
MATEYU 26 / Matt 26
MATEYU 27 / Matt 27
MATEYU 28 / Matt 28