A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Chewa Bible 2016

MATEYU 151
Pamenepo Afarisi ena ndi aphunzitsi amalamulo anabwera kwa Yesu kuchokera ku Yerusalemu ndipo anamufunsa kuti,
2
“Chifukwa chiyani ophunzira anu amaphwanya mwambo wa akuluakulu? Iwo sasamba mʼmanja pakudya!”
3
Yesu anayankha kuti, “Nanga chifukwa chiyani inu mumaphwanya lamulo la Mulungu chifukwa cha mwambo wa makolo anu?
4
Pakuti Mulungu anati, ‘Lemekeza abambo ako ndi amayi ako’ ndipo ‘aliyense amene atemberera abambo ake kapena amayi ake ayenera kuphedwa.’
5
Koma inu mumati, ngati munthu anena kwa abambo ake kapena amayi ake kuti, ‘Thandizo lililonse mukalirandira kuchokera kwa ine ndi mphatso yoperekedwa kwa Mulungu,’
6
iye sakulemekeza nayo abambo ake ndipo ndi khalidwe lotere inu mumapeputsa nalo Mawu a Mulungu chifukwa cha mwambo wanu.
7
Inu anthu achiphamaso, Yesaya ananenera za inu kuti,
8
“ ‘Anthu awa amandilemekeza Ine ndi milomo yawo, koma mitima yawo ili kutali ndi Ine.
9
Amandilambira Ine kwachabe ndi kuphunzitsa malamulo ndi malangizo a anthu.’ ”
10
Yesu anayitana gulu la anthu nati, “Mverani ndipo zindikirani.
11
Chimene chimalowa mʼkamwa mwa munthu sichimuchititsa kukhala woyipa, koma chimene chimatuluka mʼkamwa mwake, icho ndi chimene chimamuchititsa kukhala woyipa.”
12
Pamenepo ophunzira anabwera kwa Iye ndipo anamufunsa kuti, “Kodi mukudziwa kuti Afarisi anakhumudwa pamene anamva mawu aja?”
13
Iye anayankha kuti, “Mbewu iliyonse imene Atate anga akumwamba sanadzale idzazulidwa ndi mizu yomwe.
14
Alekeni, ndi atsogoleri osaona. Ngati munthu wosaona atsogolera wosaona mnzake, onse awiri adzagwera mʼdzenje.”
15
Petro anati, “Timasulireni fanizoli.”
16
Yesu anawafunsa kuti, “Kani ngakhale inunso simumvetsa?
17
Kodi inu simudziwa kuti chilichonse cholowa mʼkamwa chimapita mʼmimba ndipo kenaka chimatuluka kunja kwa thupi?
18
Koma zinthu zimene zituluka mʼkamwa zimachokera mu mtima ndipo zimenezi zimamuchititsa munthu kukhala woyipa.
19
Pakuti mu mtima mumatuluka maganizo oyipa, zakupha, zachigololo, zadama, zakuba, zaumboni wonama ndi zachipongwe.
20
Izi ndi zimene zimachititsa munthu kukhala woyipa; koma kudya ndi mʼmanja mosasamba sikumuchititsa munthu kukhala woyipa.”
21
Yesu atachoka kumalo amenewo anapita kudera la ku Turo ndi ku Sidoni.
22
Mayi wa Chikanaani wochokera dera la komweko anabwera kwa Iye akulira, nati, “Ambuye, Mwana wa Davide, ndichitireni chifundo! Mwana wanga wamkazi akuzunzika kwambiri ndi chiwanda.”
23
Yesu sanayankhe kanthu. Ndipo ophunzira ake anabwera namupempha Iye kuti, “Muwuzeni achoke chifukwa akulira mofuwula pambuyo pathu.”
24
Iye anayankha kuti, “Ine ndinatumidwa kwa nkhosa zotayika za Israeli zokha.”
25
Mayiyo anabwera ndi kugwada pamaso pake, nati, “Ambuye ndithandizeni!”
26
Iye anayankha kuti, “Sibwino kutenga chakudya cha ana ndi kuponyera agalu.”
27
Mayiyo anati, “Inde Ambuye. Komatu ngakhale agalu amadya nyenyeswa zimene zimagwa kuchokera pa tebulo la mbuye wawo.”
28
Pomwepo Yesu anayankha kuti, “Mayi iwe uli ndi chikhulupiriro chachikulu! Pempho lako lamveka.” Ndipo mwana wake wamkazi anachira nthawi yomweyo.
29
Yesu anachoka kumeneko napita mʼmbali mwa nyanja ya Galileya. Ndipo anakwera ku phiri nakhala pansi.
30
Gulu lalikulu la anthu linabwera kwa Iye ndi anthu olumala, osaona, ofa ziwalo, osayankhula ndi ena ambiri nawagoneka pa mapazi ake ndipo Iye anawachiritsa.
31
Anthu ataona osayankhula akuyankhula, ofa ziwalo akuchira, olumala miyendo akuyenda ndi osaona akuona anadabwa kwambiri. Ndipo analemekeza Mulungu wa Israeli.
32
Yesu anayitana ophunzira ake nati, “Ndili ndi chifundo ndi anthu awa; akhala kale ndi Ine masiku atatu ndipo alibe chakudya. Ine sindifuna kuti apite kwawo ndi njala chifukwa angakomoke pa njira.”
33
Ophunzira anayankha kuti, “Ndikuti kumene tingakapeze buledi mʼtchire muno okwanira kudyetsa gulu lotere?”
34
Yesu anawafunsa kuti, “Muli ndi malofu a buledi angati?” Iwo anayankha kuti, “Asanu ndi awiri ndi tinsomba pangʼono.”
35
Iye anawuza gululo kuti likhale pansi.
36
Kenaka anatenga malofu asanu ndi awiri aja ndi tinsombato ndipo atayamika anagawa napatsa ophunzira ake ndipo iwo anagawira anthuwo.
37
Onse anadya ndipo anakhuta. Pomaliza ophunzira anatolera zotsalira nadzaza madengu asanu ndi awiri.
38
Chiwerengero cha anthu amene anadya chinali 4,000 kupatula amayi ndi ana.
39
Yesu atatha kuwuza gululo kuti lipite kwawo, analowa mʼbwato ndipo anapita kudera la Magadala.MATEYU 15:1
MATEYU 15:2
MATEYU 15:3
MATEYU 15:4
MATEYU 15:5
MATEYU 15:6
MATEYU 15:7
MATEYU 15:8
MATEYU 15:9
MATEYU 15:10
MATEYU 15:11
MATEYU 15:12
MATEYU 15:13
MATEYU 15:14
MATEYU 15:15
MATEYU 15:16
MATEYU 15:17
MATEYU 15:18
MATEYU 15:19
MATEYU 15:20
MATEYU 15:21
MATEYU 15:22
MATEYU 15:23
MATEYU 15:24
MATEYU 15:25
MATEYU 15:26
MATEYU 15:27
MATEYU 15:28
MATEYU 15:29
MATEYU 15:30
MATEYU 15:31
MATEYU 15:32
MATEYU 15:33
MATEYU 15:34
MATEYU 15:35
MATEYU 15:36
MATEYU 15:37
MATEYU 15:38
MATEYU 15:39


MATEYU 1 / MAT 1
MATEYU 2 / MAT 2
MATEYU 3 / MAT 3
MATEYU 4 / MAT 4
MATEYU 5 / MAT 5
MATEYU 6 / MAT 6
MATEYU 7 / MAT 7
MATEYU 8 / MAT 8
MATEYU 9 / MAT 9
MATEYU 10 / MAT 10
MATEYU 11 / MAT 11
MATEYU 12 / MAT 12
MATEYU 13 / MAT 13
MATEYU 14 / MAT 14
MATEYU 15 / MAT 15
MATEYU 16 / MAT 16
MATEYU 17 / MAT 17
MATEYU 18 / MAT 18
MATEYU 19 / MAT 19
MATEYU 20 / MAT 20
MATEYU 21 / MAT 21
MATEYU 22 / MAT 22
MATEYU 23 / MAT 23
MATEYU 24 / MAT 24
MATEYU 25 / MAT 25
MATEYU 26 / MAT 26
MATEYU 27 / MAT 27
MATEYU 28 / MAT 28