A A A A A
×

Chewa Bible 2014

YESAYA 31

1
Tsoka kwa iwo amene atsikira kunka ku Ejipito kukathandizidwa, natama akavalo; nakhulupirira magaleta, pakuti ali ambiri, ndi okwera pa akavalo, pakuti ali a mphamvu zambiri; koma sayang'ana Woyera wa Israele, ngakhale kumfuna Yehova!
2
Koma Iyenso ndi wanzeru, nadzatengera choipa, ndipo sadzabwezanso mau ake, koma adzaukira banja la ochita zoipa, ndi amene athandiza iwo akugwira ntchito yoipa.
3
Koma Aejipito ndiwo anthu, si Mulungu; ndi akavalo ao ali nyama, si mzimu; ndipo pamene Yehova adzatambasula dzanja lake, wothandiza adzaphunthwa, ndi wothandizidwa adzagwa, ndipo iwo onse awiri pamodzi adzalephera.
4
Pakuti Yehova atero kwa ine, Monga mkango, ndi mwana wa mkango wobangula pa nyama yake, sudzaopa mau a khamu la abusa oitanidwa kuupirikitsa, ngakhale kudzichepetsa wokha, chifukwa cha phokoso lao; motero Yehova wa makamu adzatsikira kumenyana nkhondo kuphiri la Ziyoni, ndi kuchitunda kwake komwe.
5
Monga mbalame ziuluka, motero Yehova wa makamu adzatchinjiriza Yerusalemu; Iye adzatchinjirikiza ndi kuupulumutsa, adzapitirapo ndi kuusunga.
6
Bwerani kwa Iye amene mwampandukira kolimba, ana a Israele inu.
7
Pakuti tsiku limenelo iwo adzataya munthu yense mafano ake asiliva, ndi mafano ake agolide amene manja anuanu anawapanga akuchimwitseni inu.
8
Pamenepo Asiriya adzagwa ndi lupanga losati la munthu; ndi lupanga losati la anthu lidzammaliza iye; ndipo iye adzathawa lupanga, ndi anyamata ake adzalamba.
9
Ndipo mwala wake udzachoka, chifukwa cha mantha, ndi akalonga ake adzaopa mbendera, ati Yehova, amene moto wake uli m'Ziyoni, ndi ng'anjo yake m'Yerusalemu.
YESAYA 31:1
YESAYA 31:2
YESAYA 31:3
YESAYA 31:4
YESAYA 31:5
YESAYA 31:6
YESAYA 31:7
YESAYA 31:8
YESAYA 31:9
YESAYA 1 / YES 1
YESAYA 2 / YES 2
YESAYA 3 / YES 3
YESAYA 4 / YES 4
YESAYA 5 / YES 5
YESAYA 6 / YES 6
YESAYA 7 / YES 7
YESAYA 8 / YES 8
YESAYA 9 / YES 9
YESAYA 10 / YES 10
YESAYA 11 / YES 11
YESAYA 12 / YES 12
YESAYA 13 / YES 13
YESAYA 14 / YES 14
YESAYA 15 / YES 15
YESAYA 16 / YES 16
YESAYA 17 / YES 17
YESAYA 18 / YES 18
YESAYA 19 / YES 19
YESAYA 20 / YES 20
YESAYA 21 / YES 21
YESAYA 22 / YES 22
YESAYA 23 / YES 23
YESAYA 24 / YES 24
YESAYA 25 / YES 25
YESAYA 26 / YES 26
YESAYA 27 / YES 27
YESAYA 28 / YES 28
YESAYA 29 / YES 29
YESAYA 30 / YES 30
YESAYA 31 / YES 31
YESAYA 32 / YES 32
YESAYA 33 / YES 33
YESAYA 34 / YES 34
YESAYA 35 / YES 35
YESAYA 36 / YES 36
YESAYA 37 / YES 37
YESAYA 38 / YES 38
YESAYA 39 / YES 39
YESAYA 40 / YES 40
YESAYA 41 / YES 41
YESAYA 42 / YES 42
YESAYA 43 / YES 43
YESAYA 44 / YES 44
YESAYA 45 / YES 45
YESAYA 46 / YES 46
YESAYA 47 / YES 47
YESAYA 48 / YES 48
YESAYA 49 / YES 49
YESAYA 50 / YES 50
YESAYA 51 / YES 51
YESAYA 52 / YES 52
YESAYA 53 / YES 53
YESAYA 54 / YES 54
YESAYA 55 / YES 55
YESAYA 56 / YES 56
YESAYA 57 / YES 57
YESAYA 58 / YES 58
YESAYA 59 / YES 59
YESAYA 60 / YES 60
YESAYA 61 / YES 61
YESAYA 62 / YES 62
YESAYA 63 / YES 63
YESAYA 64 / YES 64
YESAYA 65 / YES 65
YESAYA 66 / YES 66