Instagram
English
A A A A A
Sugboanon nga Bibliya (CBV)
Mateo 1
1
¶ Ang basahon sa kagikanan ni Jesu-Cristo, nga anak ni David, nga anak ni Abraham.
2
Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, ug si Isaac ang amahan ni Jacob, ug si Jacob ang amahan nila ni Juda ug sa iyang mga igsoong lalaki,
3
ug si Juda ang amahan nila ni Fares ug ni Zara nga gianak ni Tamar, ug si Fares ang amahan ni Esrom, ug si Esrom ang amahan ni Ram,
4
ug si Ram ang amahan ni Aminadab, ug si Aminadab ang amahan ni Naason, ug si Naason ang amahan ni Salmon,
5
ug si Salmon ang amahan ni Boez nga gianak ni Racab, ug si Boez ang amahan ni Obed nga gianak ni Rut, ug si Obed ang amahan ni Jese,
6
ug si Jese ang amahan ni David nga hari.
7
ug si Salomon ang amahan ni Roboam, ug si Roboam ang amahan ni Abias, ug si Abias ang amahan ni Asa,
8
ug si Asa ang amahan ni Josafat, ug si Josafat ang amahan ni Joram, ug si Joram ang amahan ni Ozias,
9
ug si Ozias ang amahan ni Joatam, ug si Joatam ang amahan ni Acaz, ug si Acaz ang amahan ni Ezequias,
10
ug si Ezequias ang amahan ni Manases, ug si Manases ang amahan ni Amos, ug si Amos ang amahan ni Josias,
11
ug si Josias ang amahan nila ni Jeconias ug sa iyang mga igsoong lalaki, sa panahon sa paglalin kanila ngadto sa Babilonia
12
Ug tapus sa paglalin kanila ngadto sa Babilonia: si Jeconias mao ang amahan ni Salatiel, ug si Salatiel ang amahan ni Zorobabel,
13
ug si Zorobabel ang amahan ni Abiud, ug si Abiud ang amahan ni Eliaquim, ug si Eliaquim ang amahan ni Azor,
14
ug si Azor ang amahan ni Sadoc, ug si Sadoc ang amahan ni Aquim, ug si Aquim ang amahan ni Eliud,
15
ug si Eliud ang amahan ni Eleazar, ug si Eleazar ang amahan ni Matan, ug si Matan ang amahan ni Jacob,
16
ug si Jacob ang amahan ni Jose, nga bana ni Maria nga mao ang nanganak kang Jesus nga ginatawag ug Cristo.
17
Busa ang tanang kaliwatan sukad kang Abraham hangtud kang David, napulog-upat ka kaliwatan; ug sukad kang David hangtud sa paglalin kanila ngadto sa Babilonia, napulog-upat ka kaliwatan; ug sukad sa paglalin kanila ngadto sa Babilonia hangtud kang Cristo, napulog-upat ka kaliwatan.
18
¶ Ug ang pag-anak kang Jesu-Cristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi: Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslonon pa kang Jose, sa wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo;
19
ug si Jose nga iyang bana, sanglit tawo man siyang matarung ug dili buot magpakaulaw kaniya, nakahunahuna sa pagpakigbulag kaniya sa hilum.
20
Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini, tan-awa, usa ka manolunda sa Ginoo mitungha kaniya pinaagi sa damgo ug miingon, "Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo.
21
Ug igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong paganganlan si Jesus, kay siya mao man ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala."
22
Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa profeta, nga nag-ingon:
23
"Tan-awa, usa ka birhin magasamkon ug magaanak sa usa ka bata nga lalaki, ug ang iyang ngalan pagatawgon Emanuel" (nga ang kahulogan mao kini: Ang Dios uban kanato).
24
Ug sa pagbangon ni Jose gikan sa pagkatulog, nagbuhat siya sumala sa gisugo kaniya sa manolunda sa Ginoo; nangasawa siya kaniya,
25
apan wala siya makigduol kaniya hangtud gikaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, nga iyang ginganlan si Jesus.
Mateo 1:1
Mateo 1:2
Mateo 1:3
Mateo 1:4
Mateo 1:5
Mateo 1:6
Mateo 1:7
Mateo 1:8
Mateo 1:9
Mateo 1:10
Mateo 1:11
Mateo 1:12
Mateo 1:13
Mateo 1:14
Mateo 1:15
Mateo 1:16
Mateo 1:17
Mateo 1:18
Mateo 1:19
Mateo 1:20
Mateo 1:21
Mateo 1:22
Mateo 1:23
Mateo 1:24
Mateo 1:25
Mateo 1 / Mat 1
Mateo 2 / Mat 2
Mateo 3 / Mat 3
Mateo 4 / Mat 4
Mateo 5 / Mat 5
Mateo 6 / Mat 6
Mateo 7 / Mat 7
Mateo 8 / Mat 8
Mateo 9 / Mat 9
Mateo 10 / Mat 10
Mateo 11 / Mat 11
Mateo 12 / Mat 12
Mateo 13 / Mat 13
Mateo 14 / Mat 14
Mateo 15 / Mat 15
Mateo 16 / Mat 16
Mateo 17 / Mat 17
Mateo 18 / Mat 18
Mateo 19 / Mat 19
Mateo 20 / Mat 20
Mateo 21 / Mat 21
Mateo 22 / Mat 22
Mateo 23 / Mat 23
Mateo 24 / Mat 24
Mateo 25 / Mat 25
Mateo 26 / Mat 26
Mateo 27 / Mat 27
Mateo 28 / Mat 28