Instagram
English
A A A A A
Bíblia Catalana 2007 (BEC)
Josuè 13
1
Quan Josuè era vell i carregat d’anys, el Senyor li digué: “Ja t’has fet vell, carregat d’anys i encara queda per conquerir una gran part del país.
2
Aquesta és la terra que queda per con-querir: tota la regió dels filisteus, i tota la dels gueixurites,
3
des del Xihor, davant d’Egipte, fins al límit d’Ecron, al nord, que es considera cananeu, els cinc principats dels filisteus: els de Gaza, d’Asdod, d’Ascaló, de Gat i d’Ecron. Queden també els dels avites,
4
cap al migdia; tota la regió dels ca-naneus, des d’Arà, dels sidonis, fins a Afec i fins a la frontera dels amorreus;
5
la regió de Biblos, i tot el Líban orien-tal, des de Baal-Gad, sota l’Hermon, fins a l’entrada de Lebó-Hamat;
6
i tots els que viuen a la serralada, des del Líban fins a Misrefot-Maim. A tots els sidonis jo els expulsaré davant dels fills d’Israel. Tu ocupa’t només de re-partir el país per sorteig a Israel com a heretat, tal com et vaig manar.
7
Ara, doncs, reparteix aquesta terra com a heretat entre les nou tribus i la mitja tribu de Manassès.”
8
Amb l’altra mitja tribu, ja havien rebut la seva heretat els rubenites i els gadites, aquella que Moisès els havia donat a l’altra banda del Jordà, a l’orient. Així les havia repartit Moisès, servent del Senyor:
9
des d’Aroer, situada sobre la riba del torrent d’Arnon, i la ciutat que és al mig de la vall, tota la plana de Medebà, fins a Dibon,
10
i totes las ciutats de Sehon, rei dels amorreus, que regnava a Heixbon, fins a la frontera dels fills d’Ammon;
11
i Galaad, amb la regió dels gueixu-rites, els maacatites, tota la muntanya de l’Hermon i tot el Basan, fins a Salcà;
12
tots els dominis d’Og, al Basan, aquell que havia regnat a Aixtarot i Edreí, i que era un supervivent dels ra-faïtes, als quals Moisès havia vençut i desposseït.
13
Però els fills d’Israel no van arribar a expulsar els gueixurites i els maacatites, sinó que Gueixur i Maacà habiten encara avui en territori dels fills d’Israel.
14
Només a la tribu de Leví no va donar heretat; les ofrenes al Senyor, Déu d’Is-rael, són la seva heretat, tal com ell els ho havia promès.
15
Moisès havia fet el repartiment de la tribu dels fills de Rubèn segons els seus clans.
16
El seu territori fou des d’Aroer, situat sobre la riba del torrent d’Arnon, i la ciutat que hi ha al mig de la vall, tota la plana fins a Medebà;
17
Heixbon amb totes les ciutats de la plana: Dibon, Bamot-Baal i Betbaal-Meon;
18
Jahas, Quedemot, Mefàat,
19
Quiriataim, Sibmà, Sèret-Aixàhar, en el puig de la vall;
20
Betpeor, amb les vessants del Pisgà, Betaieiximot,
21
amb totes les ciutats de la plana, tot el reialme de Sehon, rei amorreu que havia regnat a Heixbon, aquell que Moisès havia vençut juntament amb els prínceps de Madian, Eví, Rèquem, Sur, Hur i Reba, vassalls de Sehon que habi-taven en aquell país.
22
També, entre les seves víctimes, l’endevinador Balaam, fill de Beor, fou mort per l’espasa.
23
El territori dels fills de Rubèn arri-bava, doncs, fins al Jordà. Aquesta here-tat, amb totes les seves viles i pobles, fou repartida entre tots els clans de la tribu de Rubèn.
24
Moisès també havia repartit un terri-tori a la tribu de Gad, els gadites, entre els seus clans.
25
El seu territori va ser Jazer amb totes las ciutats de Galaad, i la meitat de la terra dels fills d’Ammon, fins a Aroer, davant de Rabà;
26
i des d’Heixbon fins a Ramat-Am-mispè i Betonim; des de Mahanaim fins al terme de Lidebor.
27
I a la vall del Jordà: Betaram, Bet-nimrà, Sucot i Safon, la resta del reialme de Sehon, rei d’Heixbon, el Jordà i el seu territori fins a l’extrem del llac de Genesaret, a l’altra banda del Jordà, cap a l’orient.
28
Aquesta heretat, amb totes les ciutats i els seus pobles, fou repartida entre tots els clans de la tribu de Gad.
29
Moisès també havia repartit un terri-tori a la mitja tribu de Manassès, segons els seus clans.
30
Els seus límits partien de Mahanaim, tot Basan, tot el reialme d’Og, a Basan, i totes les viles de Jaïr, situades al Basan; seixanta poblacions.
31
La meitat de Galaad, Aixtarot i Edreí, ciutats del reialme d’Og, a Basan, va ser per a la meitat dels fills de Maquir, fill de Manassès, segons els seus clans.
32
Aquesta és la repartició que va fer Moisès a les estepes de Moab, a l’altra banda del Jordà, a l’orient de Jericó.
33
Però a la tribu de Leví no li va donar heretat: el Senyor, Déu d’Israel, ell és la seva heretat, tal com els havia promès.
Josuè 13:1
Josuè 13:2
Josuè 13:3
Josuè 13:4
Josuè 13:5
Josuè 13:6
Josuè 13:7
Josuè 13:8
Josuè 13:9
Josuè 13:10
Josuè 13:11
Josuè 13:12
Josuè 13:13
Josuè 13:14
Josuè 13:15
Josuè 13:16
Josuè 13:17
Josuè 13:18
Josuè 13:19
Josuè 13:20
Josuè 13:21
Josuè 13:22
Josuè 13:23
Josuè 13:24
Josuè 13:25
Josuè 13:26
Josuè 13:27
Josuè 13:28
Josuè 13:29
Josuè 13:30
Josuè 13:31
Josuè 13:32
Josuè 13:33
Josuè 1 / Jos 1
Josuè 2 / Jos 2
Josuè 3 / Jos 3
Josuè 4 / Jos 4
Josuè 5 / Jos 5
Josuè 6 / Jos 6
Josuè 7 / Jos 7
Josuè 8 / Jos 8
Josuè 9 / Jos 9
Josuè 10 / Jos 10
Josuè 11 / Jos 11
Josuè 12 / Jos 12
Josuè 13 / Jos 13
Josuè 14 / Jos 14
Josuè 15 / Jos 15
Josuè 16 / Jos 16
Josuè 17 / Jos 17
Josuè 18 / Jos 18
Josuè 19 / Jos 19
Josuè 20 / Jos 20
Josuè 21 / Jos 21
Josuè 22 / Jos 22
Josuè 23 / Jos 23
Josuè 24 / Jos 24