A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

Mateu 11
Genealogia de Jesús, el Crist, fill de David, fill d’Abraham:
2
Abraham engendrà Isaac; Isaac en-gendrà Jacob; Jacob engendrà Judà i els seus germans;
3
Judà engendrà, de Tamar, Fares i Zara; Fares engendrà Hesron, Hesron en-gendrà Aram;
4
Aram engendrà Amminadab; Ammi-nadab engendrà Naasson; Naasson en-gendrà Salmon;
5
Salmon engendrà, de Rahab, Booz; Booz engendrà, de Rut, Obed; Obed en-gendrà Jessè;
6
Jessè engendrà el rei David; David engendrà, de la qui fou muller d’Uries, Salomó;
7
Salomó engendrà Roboam; Roboam engendrà Abies; Abies engendrà Asà;
8
Asà engendrà Josafat; Josafat engen-drà Joram; Joram engendrà Ozies;
9
Ozies engendrà Jotam; Jotam engen-drà Acaz; Acaz engendrà Ezequies;
10
Ezequies engendrà Manassès; Ma-nassès engendrà Amon; Amon engen-drà Josies;
11
Josies engendrà Jeconies i els seus germans, en temps de la deportació a Babilònia.
12
Després de la deportació a Babilònia, Jeconies engendrà Salatiel; Salatiel en-gendrà Zorobabel;
13
Zorobabel engendrà Abihud; Abihud en-gendrà Eliaquim; Eliaquim engendrà Azor;
14
Azor engendrà Sadoc; Sadoc engen-drà Aquim; Aquim engendrà Eliüd;
15
Eliüd engendrà Eleazar; Eleazar en-gendrà Matan; Matan engendrà Jacob,
16
i Jacob engendrà Josep, l’espòs de Maria, de la qual va néixer Jesús, anomenat el Crist.
17
Per tant, foren en total catorze gene-racions des d’Abraham fins a David; catorze més des de David fins a la de-portació a Babilònia; i, des de la de-portació a Babilònia fins al Crist, també catorze generacions.
18
El naixement de Jesucrist fou així: La seva mare, Maria, era promesa amb Josep, però abans de viure junts es va trobar encinta pel poder de l’Esperit Sant.
19
El seu espòs, Josep, que era un home just i no volia denunciar-la públicament, va decidir de repudiar-la en secret.
20
Mentre s’ho pensava se li va mani-festar l’àngel del Senyor, en somnis, i li digué: “Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria per muller, perquè és pel poder de l’Esperit Sant que ella està encinta.
21
Tindrà un fill i li posaràs de nom Jesús, perquè ell salvarà el seu poble dels seus pecats.”
22
Tot això succeí per tal que es complís el que el Senyor havia dit pel profeta, quan diu:
23
Mireu, la verge concebrà i infantarà un fill, i el seu nom serà Emmanuel, que vol dir: Déu amb nosaltres.
24
Quan Josep es va despertar del somni, va fer el que li havia dit l’àngel del Senyor i va prendre Maria per muller.
25
Però no es van ajuntar com a esposos fins que ella infantà el fill, al qual va posar el nom de Jesús.Mateu 1:1

Mateu 1:2

Mateu 1:3

Mateu 1:4

Mateu 1:5

Mateu 1:6

Mateu 1:7

Mateu 1:8

Mateu 1:9

Mateu 1:10

Mateu 1:11

Mateu 1:12

Mateu 1:13

Mateu 1:14

Mateu 1:15

Mateu 1:16

Mateu 1:17

Mateu 1:18

Mateu 1:19

Mateu 1:20

Mateu 1:21

Mateu 1:22

Mateu 1:23

Mateu 1:24

Mateu 1:25Mateu 1 / Mat 1

Mateu 2 / Mat 2

Mateu 3 / Mat 3

Mateu 4 / Mat 4

Mateu 5 / Mat 5

Mateu 6 / Mat 6

Mateu 7 / Mat 7

Mateu 8 / Mat 8

Mateu 9 / Mat 9

Mateu 10 / Mat 10

Mateu 11 / Mat 11

Mateu 12 / Mat 12

Mateu 13 / Mat 13

Mateu 14 / Mat 14

Mateu 15 / Mat 15

Mateu 16 / Mat 16

Mateu 17 / Mat 17

Mateu 18 / Mat 18

Mateu 19 / Mat 19

Mateu 20 / Mat 20

Mateu 21 / Mat 21

Mateu 22 / Mat 22

Mateu 23 / Mat 23

Mateu 24 / Mat 24

Mateu 25 / Mat 25

Mateu 26 / Mat 26

Mateu 27 / Mat 27

Mateu 28 / Mat 28