A A A A A
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

Gènesi 4

L’ home es va unir amb Eva, la seva dona, la qual concebé i infantà Caín i digué: “Per voluntat del Senyor, he obtingut un home.”
Després infantà Abel, el seu germà. I Abel va ser ramader d’ovelles; i Caín, llaurador.
Succeí que, un temps després, Caín va portar al Senyor una ofrena dels fruits de la terra.
I Abel també li va dur una ofrena dels primers nascuts del seu ramat, els més grassos; i el Senyor es va complaure en Abel i la seva ofrena,
però no es va complaure en Caín i la seva. Caín es va disgustar tant que duia la tristor a la cara.
I el Senyor digué a Caín: “Per què t’has enfadat i vas amb el semblant abatut?
Si et comportes com cal, no podràs alçar-lo? Si no obres bé, el pecat és a l’aguait, a la teva porta, desitjant atra-par-te; però tu l’has de dominar.”
Més tard, Caín digué al seu germà Abel: “Anem al camp.” I, quan eren al camp, Caín es llençà contra el seu ger-mà Abel i el va matar.
Llavors el Senyor digué a Caín: “On és el teu germà Abel?” Ell va contestar: “No ho sé. Que potser sóc el guardià del meu germà, jo?”
௧௦
Ell li digué: “Què has fet! La veu de la sang del teu germà clama a mi des del camp.
௧௧
Ara, doncs, maleït seràs de la terra que ha obert la boca per rebre de les teves mans la sang del teu germà.
௧௨
Quan conreïs la terra, ja no seguirà donant-te el seu fruit. Fugitiu i errant aniràs per la terra.”
௧௩
I Caín contestà al Senyor: “El meu càstig és massa gran per a poder-lo suportar.
௧௪
Avui em foragites d’aquest terreny i viuré absent de la teva presència, fugitiu i errant pel món, i succeirà que qual-sevol que em trobi em matarà.”
௧௫
El Senyor li contestà: “No serà així. Si algú mata Caín, ho pagarà set vegades.” I el Senyor va posar un senyal a Caín perquè no fos mort per qualsevol que el trobés.
௧௬
Caín s’allunyà de la presència del Senyor i es va establir al país de Nod, a l’est de l’Edèn.
௧௭
Caín es va unir amb la seva dona, que concebé i infantà Hanoc. I construí una població i li posà el nom del seu fill, Hanoc.
௧௮
A Hanoc, li nasqué Irad; Irad engen-drà Mehuiael; Mehuiael engendrà Me-tuixael, i Metuixael engendrà Lèmec.
௧௯
Lèmec prengué dues dones: la pri-mera es deia Adà i la segona Sil·là.
௨௦
Adà infantà Jabal, que va ser pare dels qui habiten en tendes i tenen ramats.
௨௧
El nom del seu germà era Jubal, que fou el pare dels qui toquen la cítara i el flabiol.
௨௨
I Sil·là també tingué un fill, Tubal-Caín, forjador de tota mena d’eines de coure i de ferro. I la germana de Tubal-Caín era Naamà.
௨௩
I Lèmec digué a les seves dones: “Adà i Sil·là, escolteu la meva veu; dones de Lèmec, pareu atenció al que dic: Un home he mort, perquè em va ferir; i un jove, perquè em va pegar.
௨௪
Perquè Caín ha de ser venjat set vegades, però Lèmec, setanta-set.”
௨௫
Adam es tornà a unir amb la seva dona, i ella tingué un fill que va anome-nar Set, perquè digué: “Déu m’ha concedit un altre descendent en lloc d’Abel, que fou mort per Caín.”
௨௬
I a Set també li nasqué un fill, que va anomenar Enoix. Llavors es comen-çà d’invocar el nom del Déu Etern.
Gènesi 4:1
Gènesi 4:2
Gènesi 4:3
Gènesi 4:4
Gènesi 4:5
Gènesi 4:6
Gènesi 4:7
Gènesi 4:8
Gènesi 4:9
Gènesi 4:10
Gènesi 4:11
Gènesi 4:12
Gènesi 4:13
Gènesi 4:14
Gènesi 4:15
Gènesi 4:16
Gènesi 4:17
Gènesi 4:18
Gènesi 4:19
Gènesi 4:20
Gènesi 4:21
Gènesi 4:22
Gènesi 4:23
Gènesi 4:24
Gènesi 4:25
Gènesi 4:26
Gènesi 1 / தநூ 1
Gènesi 2 / தநூ 2
Gènesi 3 / தநூ 3
Gènesi 4 / தநூ 4
Gènesi 5 / தநூ 5
Gènesi 6 / தநூ 6
Gènesi 7 / தநூ 7
Gènesi 8 / தநூ 8
Gènesi 9 / தநூ 9
Gènesi 10 / தநூ 10
Gènesi 11 / தநூ 11
Gènesi 12 / தநூ 12
Gènesi 13 / தநூ 13
Gènesi 14 / தநூ 14
Gènesi 15 / தநூ 15
Gènesi 16 / தநூ 16
Gènesi 17 / தநூ 17
Gènesi 18 / தநூ 18
Gènesi 19 / தநூ 19
Gènesi 20 / தநூ 20
Gènesi 21 / தநூ 21
Gènesi 22 / தநூ 22
Gènesi 23 / தநூ 23
Gènesi 24 / தநூ 24
Gènesi 25 / தநூ 25
Gènesi 26 / தநூ 26
Gènesi 27 / தநூ 27
Gènesi 28 / தநூ 28
Gènesi 29 / தநூ 29
Gènesi 30 / தநூ 30
Gènesi 31 / தநூ 31
Gènesi 32 / தநூ 32
Gènesi 33 / தநூ 33
Gènesi 34 / தநூ 34
Gènesi 35 / தநூ 35
Gènesi 36 / தநூ 36
Gènesi 37 / தநூ 37
Gènesi 38 / தநூ 38
Gènesi 39 / தநூ 39
Gènesi 40 / தநூ 40
Gènesi 41 / தநூ 41
Gènesi 42 / தநூ 42
Gènesi 43 / தநூ 43
Gènesi 44 / தநூ 44
Gènesi 45 / தநூ 45
Gènesi 46 / தநூ 46
Gènesi 47 / தநூ 47
Gènesi 48 / தநூ 48
Gènesi 49 / தநூ 49
Gènesi 50 / தநூ 50