A A A A A
Facebook Instagram Twitter
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok

Рымлянаў ๕1
พระ พร แห่ง ความชอบ ธรรม เหตุ ฉะนั้น เมื่อ เรา เป็น คน ชอบธรรม เพราะ ความ เชื่อ แล้ว เรา จึง มี สันติ สุข กับ พระเจ้า ทาง พระ เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ของ เรา
2
โดย ทาง พระองค์ เรา จึง ได้ เข้า ใน ร่ม พระ คุณ ที่ เรา ยืน อยู่ โดย ความ เชื่อ และ เรา ชื่นชมยินดี ใน ความ หวัง ใจ ว่า จะ ได้ มี ส่วน ใน สง่า ราศี ของ พระเจ้า
3
ยิ่ง กว่า นั้น เรา ชื่นชมยินดี ใน ความ ทุกข์ ยาก ด้วย เพราะ เรา รู้ ว่าความ ทุกข์ ยาก นั้น ทำให้ เกิด ความ อดทน
4
และ ความ อดทน ทำให้ เกิด มี ประสบการณ์ และ ประสบการณ์ ทำให้ เกิด มีค วาม หวัง ใจ
5
และ ความ หวัง ใจ มิได้ ทำให้ เกิด ความ ละอาย เพราะ เหตุ ว่าความ รัก ของ พระเจ้า ได้ หลั่งไหล เข้า สู่ จิตใจ ของ เรา โดย ทาง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ซึ่ง พระองค์ ได้ ประทาน ให้ แก่ เรา แล้ว
6
ขณะ เมื่อ เรา ยัง ขาด กำลัง พระ คริสต์ ก็ได้ ทรง สิ้นพระชนม์ เพื่อ ช่วย คน อธรรม ใน เวลา ที่ เหมาะสม
7
ไม่ใคร่ จะ มี ใคร ตาย เพื่อ คน ชอบธรรม แต่ บางที จะ มีค น อาจ ตาย เพื่อ คน ดี ก็ได้
8
แต่ พระเจ้า ทรง สำแดง ความ รัก ของ พระองค์ แก่ เรา ทั้งหลาย คือ ขณะ ที่ เรา ยัง เป็น คน บาป อยู่ นั้น พระ คริสต์ ได้ ทรง สิ้นพระชนม์ เพื่อ เรา
9
บัดนี้ เรา จึง เป็น คน ชอบธรรม แล้ว โดย พระ โลหิต ของ พระองค์ ยิ่ง กว่า นั้น เรา จะ พ้น จาก พระ พิโรธ โดย พระองค์
10
เพราะว่า ถ้า ขณะ ที่ เรา ยัง เป็น ศัตรู เรา ได้ กลับคืน ดี กับ พระเจ้า โดยที่ พระ บุตร ของ พระองค์ สิ้นพระชนม์ ยิ่ง กว่า นั้น อีก เมื่อ เรา กลับคืน ดีแล้ว เรา ก็ จะ รอด โดย พระ ชนม์ ชีพ ของ พระองค์ แน่
11
มิ ใช่ เพียง เท่านั้น แต่ เรา ทั้งหลาย ยัง ชื่นชมยินดี ใน พระเจ้า โดย ทาง พระ เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ของ เรา เพราะ โดย พระองค์ นั้น เดี๋ยวนี้ เรา จึง ได้ กลับคืน ดี กับ พระเจ้า
12
ความ ผิด บาป โดย อาดัม ความชอบ ธรรม โดย พระ คริสต์ เหตุ ฉะนั้น เช่น เดียว กับ ที่ บาป ได้ เข้า มา ใน โลก เพราะ คน ๆ เดียว และ ความ ตาย ก็ เกิด มา เพราะ บาป นั้น และ ความ ตาย ก็ได้ แผ่ ไป ถึง มวล มนุษย์ ทุก คน เพราะ มนุษย์ ทุก คน ทำบาป
13
( บาป ได้ มี อยู่ ใน โลก แล้ว ก่อน มี พระราชบัญญัติ แต่ ที่ ใด ไม่ มี พระราชบัญญัติ ก็ ไม่ ถือว่า มี บาป
14
อย่างไรก็ตาม ความ ตาย ก็ได้ ครอบงำ ตลอด มา ตั้งแต่ อา ดัมจน ถึง โมเสส แม้ คน ที่ มิได้ ทำบาป อย่าง เดียว กับ การ ละเมิด ของ อาดัม ผู้ ซึ่ง เป็น แบบ ของ ผู้ ที่ จะ เสด็จ มา ภายหลัง
15
แต่ ของ ประทาน แห่ง พระ คุณ นั้น หา เป็น เช่น ความ ละเมิด นั้น ไม่ เพราะว่า ถ้า คน เป็นอันมาก ต้อง ตาย เพราะ การ ละเมิด ของ คน ๆ เดียว มาก ยิ่ง กว่า นั้น พระ คุณ ของ พระเจ้า และ ของ ประทาน โดย พระ คุณ ของ พระองค์ ผู้ เดียว นั้น คือ พระ เยซู คริสต์ ก็ มี บริบูรณ์ แก่ คน เป็นอันมาก
16
และ ของ ประทาน นั้น ก็ ไม่ เหมือนกับ ผล ซึ่ง เกิด จาก บาป ของ คน นั้น คน เดียว เพราะว่า การ พิพากษา ที่ เกิด ขึ้น เนื่องจาก การ ละเมิด เพียง ครั้ง เดียว นั้น ได้ นำ ไป สู่ การ ลงโทษ แต่ ของ ประทาน ภายหลัง การ ละเมิด หลาย ครั้ง นั้น นำ ไป สู่ ความชอบ ธรรม
17
เพราะว่า ถ้า โดย การ ละเมิด ของ คน นั้น คน เดียว เป็น เหตุ ให้ ความ ตาย ครอบงำ อยู่ โดย คน นั้น คน เดียว มาก ยิ่ง กว่า นั้น คน ทั้งหลาย ที่ รับ พระ คุณ อัน ไพบูลย์ และ รับ ของ ประทาน แห่ง ความชอบ ธรรม ก็ จะ ดำรง ชีวิต และ ครอบครอง โดย พระองค์ ผู้ เดียว คือ พระ เยซู คริสต์ )
18
ฉะนั้น การ พิพากษา ลงโทษ ได้ มา ถึง คน ทั้งปวง เพราะ การ ละเมิด ของ คน ๆ เดียว ฉันใด ความชอบ ธรรม ของ พระองค์ ผู้ เดียว ก็ นำ ของ ประทาน แห่ง พระ คุณ มา ถึง ทุก คน ฉันนั้น คือ ความชอบ ธรรม แห่ง ชีวิต
19
เพราะว่า คน เป็นอันมาก เป็น คน บาป เพราะ คน ๆ เดียว ที่ มิได้ เชื่อฟัง ฉันใด คน เป็นอันมาก ก็ เป็น คน ชอบธรรม เพราะ พระองค์ ผู้ เดียว ที่ ได้ ทรง เชื่อฟัง ฉันนั้น
20
เมื่อ มี พระราชบัญญัติ ก็ ทำให้ มี การ ละเมิด พระราชบัญญัติ ปรากฏ มาก ขึ้น แต่ ที่ ใด มี บาป ปรากฏ มาก ขึ้น ที่ นั่น พระ คุณ ก็ จะ ไพบูลย์ ยิ่ง ขึ้น
21
เพื่อ ว่า บาป ได้ ครอบงำ ทำให้ ถึง ซึ่ง ความ ตาย ฉันใด พระ คุณ ก็ ครอบงำ ด้วย ความชอบ ธรรม ให้ ถึง ซึ่ง ชีวิตนิรันดร์ โดย ทาง พระ เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ของ เรา ฉันนั้นРымлянаў ๕:1
Рымлянаў ๕:2
Рымлянаў ๕:3
Рымлянаў ๕:4
Рымлянаў ๕:5
Рымлянаў ๕:6
Рымлянаў ๕:7
Рымлянаў ๕:8
Рымлянаў ๕:9
Рымлянаў ๕:10
Рымлянаў ๕:11
Рымлянаў ๕:12
Рымлянаў ๕:13
Рымлянаў ๕:14
Рымлянаў ๕:15
Рымлянаў ๕:16
Рымлянаў ๕:17
Рымлянаў ๕:18
Рымлянаў ๕:19
Рымлянаў ๕:20
Рымлянаў ๕:21


Рымлянаў 1 / Рым 1
Рымлянаў 2 / Рым 2
Рымлянаў 3 / Рым 3
Рымлянаў 4 / Рым 4
Рымлянаў 5 / Рым 5
Рымлянаў 6 / Рым 6
Рымлянаў 7 / Рым 7
Рымлянаў 8 / Рым 8
Рымлянаў 9 / Рым 9
Рымлянаў 10 / Рым 10
Рымлянаў 11 / Рым 11
Рымлянаў 12 / Рым 12
Рымлянаў 13 / Рым 13
Рымлянаў 14 / Рым 14
Рымлянаў 15 / Рым 15
Рымлянаў 16 / Рым 16