A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Беларуская Біблія 2003

Деяния 111
Дачуліся апосталы і браты, якія былі ў Юдэі, што і язычнікі прынялі слова Божае.
2
І калі Пётр прыйшоў у Ерусалім, абрэзаныя дакаралі яго,
3
кажучы: ты хадзіў да людзей неабрэзаных і еў зь імі.
4
А Пётр пачаў ім пераказваць па парадку, кажучы:
5
у горадзе Ёпіі я маліўся і ў жарсьці бачыў уяву: сыходзіў нейкі посуд, нібы вялікае палатно, за чатыры рагі апусканае зь неба, і спусьцілася да мяне;
6
я паглядзеў у яго і, разглядваючы, убачыў чатырногаў зямных, зьвяроў, плазуноў і птушак нябесных.
7
І пачуў я голас, які сказаў мне: устань, Пётр, закалі і еж.
8
А я сказаў: не, Госпадзе, нішто паганае альбо нячыстае ніколі не ўваходзіла ў вусны мае.
9
І адказваў мне голас другі раз зь неба: што Бог ачысьціў, таго ты не ўважай за нячыстае.
10
Гэта было тройчы; і зноў узьнялося ўсё на неба.
11
І вось, у тую ж самую часіну трох чалавек, пасланых з Кесарыі да мяне, спыніліся перад домам, дзе быў я.
12
Дух сказаў мне, каб я ішоў зь імі, зусім не сумняваючыся; пайшлі са мною і гэтыя шэсьць братоў, і мы прыйшлі ў дом таго чалавека.
13
Ён расказаў нам, як ён бачыў у доме сваім анёла (сьвятога), які стаў і сказаў яму: пашлі ў Ёпію людзей і пакліч Сымона, якога завуць Пятром;
14
ён скажа табе словы, якімі ўратуешся ты і ўвесь дом твой.
15
А калі я пачаў прамаўляць, зышоў на іх Дух Сьвяты, як і на нас спачатку.
16
Тады ўзгадаў я слова Госпада, як Ён казаў: Ян хрысьціў вадою, а вы будзеце ахрышчаны Духам Сьвятым.
17
І вось, калі Бог даў ім такі самы дар, як і нам, што ўверавалі ў Госпада Ісуса Хрыста, дык хто ж я, каб мог усупрацівіцца Богу?
18
Выслухаўшы гэта, яны супакоіліся і праславілі Бога, кажучы: відаць, і язычнікам даў Бог пакаяньне ў жыцьцё.
19
Тым часам тыя, што расьсеяліся ад ганеньняў, якія былі пасьля Сьцяпана, пайшлі да Фінікіі і Кіпра і Антыахіі, нікому не прапаведуючы слова, апрача Юдэяў.
20
А былі сярод іх і некаторыя Кіпрэйцы і Кірынейцы, якія, прыйшоўшы ў Антыахію, прамаўлялі да Элінаў, зьвястуючы Госпада Ісуса.
21
І была рука Гасподняя зь імі, і вялікае мноства ўвераваўшы навярнуліся да Госпада.
22
Дайшло слова пра іх да царквы Ерусалімскай, і даручылі Варнаву ісьці ў Антыахію.
23
Ён, як прыйшоў і ўбачыў мілату Божую, узрадаваўся і ўгаворваў усіх намерамі сэрца трымацца Госпада;
24
бо ён быў муж добры і поўны Духа Сьвятога і веры. І прыхілілася многа людзей да Госпада.
25
Потым Варнава пайшоў у Тарс шукаць Саўла і, знайшоўшы яго, прывёў у Антыахію.
26
Цэлы год зьбіраліся яны ў царкве і вучылі многа людзей; і вучні ў Антыахіі ўпяршыню пачалі называцца хрысьціянамі.
27
Тымі днямі прыйшлі зь Ерусаліма ў Антыахію прарокі.
28
І адзін зь іх, якога звалі Агаў, устаўшы, перш абвясьціў Духам, што па ўсім сьвеце будзе вялікі голад, які і быў пры кесары Клаўдзіі;
29
тады вучні пастанавілі, кожны паводле дастатку свайго, паслаць дапамогу братам, якія жывуць у Юдэі,
30
што і зрабілі, паслаўшы сабранае да прасьвітараў праз Варнаву і Саўла.Деяния 11:1
Деяния 11:2
Деяния 11:3
Деяния 11:4
Деяния 11:5
Деяния 11:6
Деяния 11:7
Деяния 11:8
Деяния 11:9
Деяния 11:10
Деяния 11:11
Деяния 11:12
Деяния 11:13
Деяния 11:14
Деяния 11:15
Деяния 11:16
Деяния 11:17
Деяния 11:18
Деяния 11:19
Деяния 11:20
Деяния 11:21
Деяния 11:22
Деяния 11:23
Деяния 11:24
Деяния 11:25
Деяния 11:26
Деяния 11:27
Деяния 11:28
Деяния 11:29
Деяния 11:30


Деяния 1 / Дея 1
Деяния 2 / Дея 2
Деяния 3 / Дея 3
Деяния 4 / Дея 4
Деяния 5 / Дея 5
Деяния 6 / Дея 6
Деяния 7 / Дея 7
Деяния 8 / Дея 8
Деяния 9 / Дея 9
Деяния 10 / Дея 10
Деяния 11 / Дея 11
Деяния 12 / Дея 12
Деяния 13 / Дея 13
Деяния 14 / Дея 14
Деяния 15 / Дея 15
Деяния 16 / Дея 16
Деяния 17 / Дея 17
Деяния 18 / Дея 18
Деяния 19 / Дея 19
Деяния 20 / Дея 20
Деяния 21 / Дея 21
Деяния 22 / Дея 22
Деяния 23 / Дея 23
Деяния 24 / Дея 24
Деяния 25 / Дея 25
Деяния 26 / Дея 26
Деяния 27 / Дея 27
Деяния 28 / Дея 28