A A A A A
Беларуская Біблія 2003

Марко 9

1
І сказаў ім: праўду кажу вам: ёсьць сярод тых, што стаяць тут, такія, што не памершы яшчэ, ужо ўбачаць Царства Божае, што прыйшло ў сіле.
2
І, як мінула шэсьць дзён, узяў Ісус Пятра, Якава і Яна, і ўзьвёў на гару высокую асобна іх адных і перамяніўся перад імі:
3
адзеньне Ягонае зрабілася бліскучае, вельмі белае, як сьнег, як на зямлі бялільшчык ня можа выбеліць.
4
І зьявіўся ім Ільля з Майсеем: і гутарылі зь Ісусам.
5
Пры гэтым Пётр сказаў Ісусу: Равьві! добра нам тут быць; зробім тры палаткі: Табе адну, Майсею адну, і адну Ільлю.
6
Бо ня ведаў, што сказаць; таму што яны былі ў страху.
7
І зьявілася воблака, якое іх ахінула, і з воблака выйшаў голас, які сказаў: Гэты ёсьць Сын Мой Любасны; Яго слухайце.
8
І раптам, агледзеўшыся навокал, нікога больш з сабою ня бачылі, акрамя аднаго Ісуса.
9
Калі ж сыходзілі яны з гары, Ён не дазволіў нікому расказваць пра тое, што бачылі, пакуль Сын Чалавечы не ўваскрэсьне зь мёртвых.
10
І яны стрымалі гэтае слова, пытаючыся адзін у аднаго, што азначае: уваскрэснуць зь мёртвых?
11
І спыталіся ў Яго: як жа кніжнікі кажуць, што Ільля мае прыйсьці раней?
12
Ён сказаў ім у адказ: праўда, Ільля павінен прыйсьці раней і падрыхтаваць усё; і Сын Чалавечы, як напісана пра Яго, мае шмат адпакутаваць і быць зьняважаным;
13
але кажу вам, што і Ільля прыйшоў, і зрабілі зь ім, што хацелі, як напісана пра яго.
14
Прыйшоўшы да вучняў, убачыў шмат людзей каля іх і кніжнікаў, што спрачаліся зь імі.
15
Адразу, убачыўшы Яго, усе людзі зьдзівіліся, і, падбягаючы, віталі Яго.
16
Ён спытаўся ў кніжнікаў: пра што спрачаецеся зь імі?
17
Адзін зь людзей сказаў у адказ: Настаўнік! я прывёў да Цябе сына майго, апанаванага духам нямым:
18
дзе ні хапае яго, кідае яго на зямлю, і ён пускае пену, і скрыгоча зубамі сваімі, і дранцьвее; казаў я вучням Тваім, каб выгналі яго, і яны не маглі.
19
Адказваючы яму, Ісус сказаў: о, род няверны! дакуль буду я з вамі? дакуль буду трываць вас? прывядзеце яго да Мяне.
20
І прывялі таго да Яго. Як толькі апантаны ўбачыў Яго, дух скалануў яго; ён упаў на зямлю і качаўся, пускаючы пену.
21
І спытаўся Ісус у бацькі ягонага: як даўно гэта дзеецца зь ім? Той сказаў: змалку;
22
і шмат разоў дух кідаў яго і ў вагонь і ў ваду, каб загубіць яго; але, калі што можаш, умілажалься з нас і памажы нам.
23
Ісус сказаў яму: калі хоць колькі можаш верыць, дык усё магчыма верніку.
24
І адразу хлопцаў бацька ўсклікнуў са сьлязьмі: веру, Госпадзе! памажы майму няверству.
25
Ісус, убачыўшы, што зьбягаюцца людзі, загразіў духу нячыстаму, сказаўшы яму: дух нямы і глухі! Я загадваю табе, выйдзі зь яго і больш не ўваходзь у яго.
26
І ўскрыкнуўшы і моцна скалануўшы яго, выйшаў; і ён зрабіўся як мёртвы, так што многія казалі, што ён памёр.
27
Але Ісус, узяўшы яго за руку, падняў яго; і ён устаў.
28
І як увайшоў Ісус у дом, вучні Ягоныя пыталіся ў Яго сам-насам: чаму мы не маглі выгнаць яго?
29
І сказаў ім: гэты род ня можа выйсьці інакш, як ад малітвы і посту.
30
Выйшаўшы адтуль, праходзілі праз Галілею: і Ён не хацеў, каб хто ведаў.
31
Бо вучыў Сваіх вучняў і казаў ім, што Сын Чалавечы аддадзены будзе ў рукі чалавечыя, і заб’юць Яго, і пасьля забойства на трэйці дзень уваскрэсьне.
32
Але яны не разумелі гэтых слоў, а спытацца ў Яго баяліся.
33
Прыйшоў у Капернаум; і калі быў у доме, спытаўся ў іх: пра што ў дарозе вы разважалі паміж сабою?
34
яны маўчалі, бо дарогаю разважалі паміж сабою, хто большы.
35
І сеўшы, паклікаў дванаццаць і сказаў ім: хто хоча быць першым, хай будзе з усіх апошнім і ўсім слугою.
36
І ўзяўшы дзіця, паставіў яго сярод іх і, абняўшы яго, сказаў ім:
37
хто прыме адно такое дзіця ў імя Маё, той прымае Мяне; а хто Мяне прыме, той не Мяне прымае, а Таго, Хто паслаў Мяне.
38
Ян пры гэтым сказаў: Настаўнік! мы бачылі чалавека, які імем Тваім выганяе дэманаў, а ня ходзіць за намі; і забаранілі яму, бо ня ходзіць за намі.
39
Ісус сказаў: не забараняйце яму; бо ніхто, хто ўчыніў цуд імем Маім, ня зможа так хутка пасьля ліхасловіць Мяне.
40
Бо, хто ня супроць вас, той за вас.
41
І хто напоіць вас кубкам вады ў імя Маё, бо вы Хрыстовыя, праўду кажу вам, ня страціць узнагароды сваёй.
42
А хто спакусіць аднаго з малых гэтых, што веруюць у Мяне, таму лепей было б, каб павесілі яму на шыю жарон і кінулі яго ў мора.
43
І калі спакушае цябе рука твая, адатні яе: лепш табе зьнявечанаму ўвайсьці ў жыцьцё, чым зь дзьвюма рукамі ісьці ў геену, у вагонь непагасны,
44
дзе чарвяк іхні не памірае, і вагонь ня гасьне.
45
І калі нага твая цябе спакушае, адатні яе: лепш табе ўвайсьці ў жыцьцё кульгаваму, чым зь дзьвюма нагамі быць укінутым у геену, у вагонь непагасны.
46
дзе чарвяк іхні не памірае, і вагонь ня гасьне.
47
І калі вока тваё цябе спакушае, вырві яго: лепш табе з адным вокам увайсьці ў Царства Божае, чым з двума вачмі быць укінутым у геену вогненную,
48
дзе чарвяк іхні не памірае, і вагонь ня гасьне.
49
Бо кожны вагнём асоліцца, і кожная ахвяра сольлю асоліцца.
50
Соль - добрая; але, калі соль не салёная будзе, чым вы яе паправіце? Майце ў сабе соль і мір майце паміж сабою.
Марко 9:1
Марко 9:2
Марко 9:3
Марко 9:4
Марко 9:5
Марко 9:6
Марко 9:7
Марко 9:8
Марко 9:9
Марко 9:10
Марко 9:11
Марко 9:12
Марко 9:13
Марко 9:14
Марко 9:15
Марко 9:16
Марко 9:17
Марко 9:18
Марко 9:19
Марко 9:20
Марко 9:21
Марко 9:22
Марко 9:23
Марко 9:24
Марко 9:25
Марко 9:26
Марко 9:27
Марко 9:28
Марко 9:29
Марко 9:30
Марко 9:31
Марко 9:32
Марко 9:33
Марко 9:34
Марко 9:35
Марко 9:36
Марко 9:37
Марко 9:38
Марко 9:39
Марко 9:40
Марко 9:41
Марко 9:42
Марко 9:43
Марко 9:44
Марко 9:45
Марко 9:46
Марко 9:47
Марко 9:48
Марко 9:49
Марко 9:50
Марко 1 / Mar 1
Марко 2 / Mar 2
Марко 3 / Mar 3
Марко 4 / Mar 4
Марко 5 / Mar 5
Марко 6 / Mar 6
Марко 7 / Mar 7
Марко 8 / Mar 8
Марко 9 / Mar 9
Марко 10 / Mar 10
Марко 11 / Mar 11
Марко 12 / Mar 12
Марко 13 / Mar 13
Марко 14 / Mar 14
Марко 15 / Mar 15
Марко 16 / Mar 16